„Franz“ i „Beštije“ – dvostruko gostovanje Teatra &TD u INK‑u

Tekst Daniela KNAPIĆ

31.10.2023.

Zagrebački Teatar &TD pos­ljed­njih je dana imao čak dva zapa­že­na gos­to­va­nja u pul­skom INK, pred­sta­viv­ši se sa svo­jim novim hit-pred­sta­va­ma „Franz“ i „Beštije“.

Prvo su u petak zas­lu­že­ni dugi plje­sak pul­ske publi­ke dobo­li za „Franza“, u reži­ji Rene Medvešeka. Tekst Tomislava Zajeca sadr­ži biograf­ske podat­ke, pisma te dru­ge zapi­se Franza Jägerstättera, jed­nog od rijet­kih Nijemaca koji je tije­kom Drugog svjet­skog rata odbio regru­ti­ra­nje u nacis­tič­ku voj­sku, pla­tiv­ši to šes­to­mje­seč­nim zatvo­rom, a potom i vlas­ti­tim živo­tom. U opi­su pred­sta­ve, uz osta­lo, piše: „U vri­je­me kada je goto­vo opće­pri­hva­ćen stav da su reli­gi­je te koje lju­de raz­dva­ja­ju i tje­ra­ju u krva­ve rato­ve i uza­jam­no istreb­lje­nje i te kako je dra­go­cje­no svje­do­čans­tvo o čovje­ku koji je, istin­ski nas­lje­du­ju­ći suštin­ske pos­tu­la­te svo­je vje­re, shva­tio da je bolje izgu­bi­ti svoj život nego pre­ga­zi­ti Božju zapo­vi­jed ljubavi.“

Druga pred­sta­va, „Beštije“, odi­gra­na je sinoć i publi­ka ju je tako­đer srdač­no pri­hva­ti­la. Kako je Teatar &TD uvi­jek bio pros­tor kaza­liš­nih ino­va­ci­ja, a danas funk­ci­oni­ra i kao inku­ba­tor za mla­de još neafir­mi­ra­ne auto­re i glum­ce, te mjes­to eks­pe­ri­men­ti­ra­nja s novim pris­tu­pi­ma kaza­li­štu, pred­sta­va „Beštije“ je upra­vo jedan od tak­vih projekata.

U osno­vi je to jed­nos­tav­na pri­ča smje­šte­na na neki neime­no­va­ni dal­ma­tin­ski otok, koja pro­go­va­ra o učma­los­ti i kon­zer­va­ti­vos­ti malih zatvo­re­nih sre­di­na, a osla­nja se pri­je sve­ga na fil­mo­ve „Dogville”, “Manderlay” i “Breaking the Waves” Larsa von Triera. U pred­sta­vi igra­ju mla­di Luka Knez, Lara Nekić, Marin Stević i Ema Šunde, pre­dvo­đe­ni gos­tu­ju­ćim iskus­nim kole­ga­ma – Igorom Golobom iz Kazališta Virovitica i uvi­jek bes­pri­je­kor­nom Almom Prica, prva­ki­njom HNK Zagreb. Njena inter­pre­ta­ci­ja babe, matri­jar­hal­ne pogla­va­ri­ce male otoč­ke zajed­ni­ce, dos­lov­no drži cije­lu pred­sta­vu na okupu.

Ostatak eki­pe čine Matej Kniewald čija je pokret­na i mul­ti-prak­tič­na sce­no­gra­fi­ja učin­ko­vi­to pra­ti­la pri­ču, kao i kos­ti­mo­gra­fi­ja Marijane Cigić. Za obli­ko­va­nje svje­tla i videa bio je zadu­žen Martin Šatović, za glaz­bu Nikola Krgović, a scen­ski pokret Una Matija Štalcar-Furač.  Producent je Igor Markić-Nikolac, a ins­pi­ci­jen­ti­ca Zrinka Bačić.

Redateljica –zagre­bač­ka stu­den­ti­ca reži­je Kristina Grubiša i dra­ma­tur­gi­nja, Karla Leko, kre­nu­le su od vlas­ti­tih iskus­ta­va odras­ta­nja u Dalmaciji i stvo­ri­le pred­sta­vu koju opi­su­ju kao „dal­ma­tin­ski folk-horor“. Ako doda­mo da tu hor­ror stra­nu kroz cije­le „Beštije“ ubla­ža­va humor, može­mo je svr­sta­ti i u crne kome­di­je, ali zanim­ljiv je neo­bi­čan i ino­va­ti­van pos­tu­pak kojim je reali­zi­ra­na. Naime, to je zapra­vo kolek­tiv­ni rad dvi­je mla­de auto­ri­ce s cije­lim glu­mač­kim timom – Karla i Kristina prvo su pred glum­ce doš­le s nekom vrstom sinop­si­sa i redos­li­je­da, inpu­ta za poje­di­ne sce­ne na koje su se oni potom nado­ve­zi­va­li impro­vi­zi­ra­ju­ći tek­s­to­ve. Sve se to sni­ma­lo, sor­ti­ra­lo i pola­ko fil­tri­ra­lo u konač­nu ver­zi­ju tek­s­ta. Sam pro­ces je, kažu, bio dug i spe­ci­fi­čan, ali dobro je to što se iz tak­vih neti­pič­nih kaza­liš­nih ins­ce­na­ci­ja izro­di tekst apso­lut­no saživ­ljen s tim glumcima.

Jezik pred­sta­ve, pak, nije spe­ci­fi­čan za neko odre­đe­no dal­ma­tin­sko mjes­to, već je to neki hibrid­ni govor sas­tav­ljen od uobi­ča­je­nih dal­ma­tin­skih izra­za, dovolj­no uvjer­ljiv da pri­hva­ti­mo kako pra­ti­mo pri­ču s nekog zabi­tog i, u pose­zo­ni, opus­tje­log oto­ka. Otok, narav­no, može biti i meta­fo­ra za cije­lu Lijepu našu, u koju „fure­šti“ (bilo kao turis­ti ili „inves­ti­to­ri“) dola­ze solit pamet i za sit­ne nov­ce gra­bi­ti što god mogu, mla­di se usli­jed bes­per­s­pek­tiv­nos­ti ise­lja­va­ju, a sta­ri umi­ru u tuzi što im nji­ho­vi poku­ša­ji odr­ža­va­nja tra­di­ci­je i zadr­ža­va­nja mla­dih „na zem­lji“ ne uspijeva.

Vjerojatno i kako bi time ubla­ži­li gorak okus, sumor­no i bez­nad­no ras­po­lo­že­nje u kojem nas nakon bru­tal­nog kre­šen­da i „kola smr­ti“ na kra­ju pred­sta­ve ostav­lja­ju, na izla­zu su dije­lje­ne kopi­je sim­pa­tič­ne aneg­do­te o babi koju je mala Biska tije­kom cije­le pred­sta­ve bez­us­pješ­no poku­ša­va­la ispri­ča­ti, ali je biva­la pre­ki­da­na s „već si to pri­ča­la“ ili pak vlas­ti­tim smi­je­hom. Dovoljno za zapi­ta­ti­ti se: Ča bi mi da smi­ja ni?