Spoj ljubavi prema filmu i dizajnu

Izložba „15XB2“ u kinu Valli

B. V.

26.10.2023.

 

Ovog tjed­na je u pul­skom kinu Valli pos­tav­lje­na izlož­ba „15XB2“ koja se obra­ća lju­bi­te­lji­ma sed­me umjet­nos­ti. Naime, izlo­že­ni su film­ski pla­ka­ti, a obu­hva­će­ni su naj­raz­li­či­ti­ji nas­lo­vi, od horo­ra 1940-ih pa sve do suvre­me­nih drama.

Autorski dvo­jac čine Sara Kern Gaćeša, aka­dem­ska sli­ka­ri­ca i Neven Udovičić, magis­tar gra­fič­kog dizaj­na. Djeluju na rela­ci­ji Istra – Zagreb i već godi­na­ma sura­đu­ju s ino­zem­nim reda­te­lji­ma i dis­tri­bu­cij­skim kom­pa­ni­ja­ma koji nje­gu­ju pose­ban pris­tup film­skom mar­ke­tin­gu te tra­že dizajn s izra­že­nom umjet­nič­kom notom.

 

Među izlo­že­nim rado­vi­ma vri­je­di istak­nu­ti tzv. “Japanski trip­tih” — seri­ju pla­ka­ta za japan­ske horor fil­mo­ve koji su rađe­ni za naru­či­te­lja iz Pariza, a proš­le su godi­ne izlo­že­ni u zagre­bač­koj Laubi u sklo­pu bije­nal­ne “Izložbe hrvat­skog dizaj­na 21÷22” — naj­važ­ni­je stru­kov­ne dizaj­ner­ske mani­fes­ta­ci­je u Hrvatskoj.

Izloženi pla­ka­ti ne koris­te foto­gra­fi­je, već su u pot­pu­nos­ti ilus­tri­ra­ni. U film­skoj indus­tri­ji kori­šte­nje ilus­tra­ci­ja na pla­ka­ti­ma nije čes­to i može vari­ra­ti ovis­no o žan­ru fil­ma i mar­ke­tin­škoj stra­te­gi­ji. No, nakon ere digi­tal­ne foto­gra­fi­je i Photoshop manu­pu­la­ci­ja u 90-ima i 2000-ima, ilus­tra­ci­je su ponov­no pos­ta­le rele­van­tan ele­ment u svi­je­tu film­skog ogla­ša­va­nja, doda­ju­ći poseb­nu estet­sku vri­jed­nost i izražajnost.

 

Doprinos povrat­ku ilus­tra­ci­je dao je trend tzv. alter­na­tiv­nih film­skih pla­ka­ta koji su u jed­nom tre­nut­ku pre­pla­vi­li onli­ne zajed­ni­ce fil­mo­fi­la. Evo kako su auto­ri izlož­be pojas­ni­li tu pojavu:

“Alternativni film­ski pla­ka­ti u pra­vi­lu su zanim­lji­vi­ji i vizu­al­no kre­ativ­ni­ji od onih služ­be­nih, no to je dje­lo­mič­no zato što nji­hov zada­tak nije dovu­ći publi­ku u kino­dvo­ra­ne i ne robu­ju komer­ci­jal­nim zah­tje­vi­ma (dru­gim rije­či­ma — ne mora­ju pri­ka­za­ti film­ske zvi­jez­de). Nastali su iz lju­ba­vi pre­ma fil­mo­vi­ma, a i danas, pet­na­es­tak godi­na kas­ni­je, iznim­no su pri­sut­ni. Postoje čak i spe­ci­ja­li­zi­ra­ne gale­ri­je koje se bave pro­da­jom isklju­či­vo tak­vih plakata.”

 

“Većina rado­va iz foajea kina Valli zapra­vo je dio tog tren­da”, isti­če Neven. “Nastajali su kada bi odgle­da­ni film na nas osta­vio poseb­no sna­žan dojam. Nadamo se da će i posje­ti­te­lje kina Valli pod­sje­ti­ti na neke nji­ma dra­ge fil­mo­ve, na čarob­ne tre­nut­ke u kino­dvo­ra­na­ma, i na raz­lo­ge zašto se u njih izno­va rado vraćamo.”

 

Ova izlož­ba tako­đer pod­sje­ća da medij pla­ka­ta, iako ga danas češ­će susre­će­mo na svo­jim pamet­nim tele­fo­ni­ma nego na uli­ca­ma, i dalje zadr­ža­va svo­ju rele­vant­nost. Izložbu može­te pogle­da­ti do kra­ja lis­to­pa­da, a s nešto izmi­je­nje­nom pos­ta­vom nas­tav­lja se u siječ­nju i velja­či idu­će godine.