Izložba Alessandre D’Angolo „Imanenze“ u Banjolama

B. V.

18.10.2023.

Izložba Alessandre D’Angolo nazi­va „Imanenze“ bit će otvo­re­na u petak, 20. lis­to­pa­da u 19 sati, u Zavičajnoj gale­ri­ji Josip Crnobori u Banjolama.

Na izlož­bi će biti pred­stav­ljen recent­ni sli­kar­ski opus vene­ci­jan­ske, aka­dem­ske umjet­ni­ce Alessandre D’Agnolo koja je poseb­no, za ovu izlož­bu, istra­ži­va­la sakral­nu, sred­njo­vje­kov­nu arhi­tek­tu­ru Istre. Umjetnica je rođe­na u Veneciji gdje živi i radi. Studirala je sli­kar­stvo na Likovnoj aka­de­mi­ji u Veneciji, a magis­tri­ra­la je na Academy of Fine Art at the Slade School u Londonu gdje se je spe­ci­ja­li­zi­ra­la za gra­fič­ke teh­ni­ke. Njene sli­ke su uzbud­ljiv i jedins­tven dija­log izme­đu egzak­t­nos­ti tiskar­skog stro­ja i poeti­ke sli­kar­ske palete.