Izložba fotografija austrijskih umjetnika „Fotografske varijacije o prirodi“ u Galeriji Makina

B. V.

03.10.2023.

Izložba foto­gra­fi­ja aus­trij­skih umjet­ni­ka „Fotografske vari­ja­ci­je o pri­ro­di“ bit će otvo­re­na u petak, 6. lis­to­pa­da u 20 sati u pul­skoj gale­ri­ji Makina. Izložbu će otvo­ri­ti Hassan Abdelghani, vodi­telj gale­ri­je Makina, Marina Chrystoph, direk­to­ri­ca Austrijskog kul­tur­nog foru­ma Zagreb i Heimo Ranzenbacher, kus­tos i orga­ni­za­tor izložbe.

Postav izlož­be čine rado­vi Michaele Bruckmüller, Anite Fuchs i Wolfganga Temmela. Zahvaljujući gale­rij­skom pro­gra­mu, aspekt foto­gra­fi­je je raz­no­lik u pris­tu­pu kao što to pred­stav­lja­ju raz­li­či­ti umjet­ni­ci. Ono što ih spa­ja je zaokup­lje­nost “pri­ro­dom” for­ma­li­zi­ra­nom i doku­men­ti­ra­nom u foto­graf­skim radovima.