Izložba fotografija “Foodprint – The Mediterranean Diet Revisited” u Svetim srcima

B. V.

12.10.2023.

Izložba foto­gra­fi­ja “Foodprint – The Mediterranean Diet Revisited” bit će otvo­re­na u petak, 13. lis­to­pa­da u 13 sati u Muzejsko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca. Izložba govo­ri o povi­jes­ti medi­te­ran­ske pre­hra­ne i nje­zi­noj važ­nos­ti za naš život danas, a orga­ni­zi­ra­na je u surad­nji Goethe-Instituta Hrvatska i Arheološkog muze­ja Istre.

Povezujući Grčku, Italiju, Španjolsku, Maroko, Portugal, Hrvatsku i Cipar, pro­jekt se teme­lji na foto­gra­fi­ja­ma pete­ro europ­skih foto­graf­ki­nja i foto­gra­fa koji udi­šu novi život ovom pras­ta­rom nači­nu pre­hra­ne i živ­lje­nja na Mediteranu. Fotografije nas­ta­le u tih sedam zema­lja u koji­ma je medi­te­ran­ska pre­hra­na upi­sa­na na UNESCO-ov popis nema­te­ri­jal­ne bašti­ne čovje­čans­tva pri­ka­zu­ju dra­ma­tič­ne kon­tras­te, od uda­lje­nih ribar­skih sela i pla­nin­skih nase­lja do moder­nih ško­la kuha­nja, istra­žu­ju­ći raz­li­či­te teme kao što su odr­ži­vost, iden­ti­tet, obi­telj, zajed­ni­ca, kuha­nje, poljo­pri­vre­da, zdrav­lje i kre­ativ­nost. Struktura izlož­be pra­ti pet temat­skih cje­li­na: pre­ži­vje­ti, pre­hra­ni­ti, kuha­ti, jes­ti i uzdr­ža­va­ti. Te se teme prov­la­če kroz medi­te­ran­sku pre­hra­nu i nagla­ša­va­ju holis­tič­ki pris­tup hra­ni kojim se želi pro­mi­ca­ti zdrav­lje i nadah­nu­ti odr­ži­vi način živ­lje­nja. Fotografije ins­pi­ri­ra­ju pro­mje­ne i poti­ču jav­nost na pove­zi­va­nje s proš­loš­ću regi­je, koja je, iako naru­še­na siro­maš­tvom i gla­đu, pro­izve­la naj­z­dra­vi­ju i naj­o­dr­ži­vi­ju pre­hra­nu na svi­je­tu. Fotograf Johann Clausen u Hrvatskoj je zabi­lje­žio kra­jo­lik istoč­ne oba­le Jadrana i vizu­al­no istra­žio jedan od ključ­nih sas­to­ja­ka za kuha­nje i čuva­nje hra­ne: sol.

Suorganizator izlož­be Arheološki muzej Istre u Svetim će se srci­ma izlo­ži­ti i arhe­olo­ški eks­po­na­te veza­ne za ovu temu. Riječ je o pred­me­ti­ma iz antič­kog doba, koje­mu se i pri­pi­su­je “medi­te­ran­ska tri­ja­da”: kul­tu­ra žita, vina, i mas­li­no­vog ulja. Osim amfo­ra, moći će se vidje­ti i pri­mjer­ci posu­đa i kuhinj­skih pred­me­ta, te opre­me za ribarenje.

Na izlož­bi će biti pri­ka­zan i izbor foto­gra­fi­ja nas­ta­lih tije­kom foto­graf­ske radi­oni­ce u surad­nji s Foto Akademijom Makina na kojoj su u sklo­pu poprat­nog pro­gra­ma izlož­be mla­di polaz­ni­ci bilje­ži­li lov srde­le u pul­skom akvatoriju.

Izložba „Foodprint“ dio je više­me­dij­skog pro­jek­ta koji istra­žu­je zašto je medi­te­ran­ska pre­hra­na toli­ko bit­na za život danas. Utemeljena na šted­lji­vos­ti, dije­lje­nju i sezon­skom karak­te­ru, medi­te­ran­ska se pre­hra­na odli­ku­je nizom pozi­tiv­nih obi­ljež­ja i pru­ža rje­še­nja za neke od ključ­nih pro­ble­ma s koji­ma je pla­net danas suočen, a to su gubi­tak bioraz­no­li­kos­ti, baca­nje hra­ne i kli­mat­ske promjene.

Paralelno s putu­ju­ćom izlož­bom foto­gra­fi­ja koja se pri­ka­zu­je širom Europe odvi­ja­ju se poprat­ne edu­ka­tiv­ne aktiv­nos­ti: radi­oni­ce foto­gra­fi­je, edu­ka­tiv­ni pro­gra­mi u muze­ju, pro­jek­ci­ja doku­men­tar­nog fil­ma, kuli­nar­ske radi­oni­ce i šetnje.

Dvije foto radionice u suradnji s Foto Akademijom Makina

Prva radi­oni­ca, “Mediteranska pre­hra­na I lju­di”,  bila je s foku­som na ribu i more, i odr­ža­na je u pul­skom akva­to­ri­ju uoči otvo­re­nja izlož­be, tako da je dio rado­va izlo­žen na izlož­bi. Druga, kra­jem lis­to­pa­da, bit će na temu ber­be mas­li­na. Voditelj radi­oni­ce ja Hassan Abdelghani, a svi se zain­te­re­si­ra­ni mogu pri­ja­vi­ti na broj tele­fo­na 092 306 7619.

Kroz struč­no vođe­nu radi­oni­cu želi se potak­nu­ti mla­de lju­de da otkri­va­ju vri­jed­nos­ti medi­te­ran­ske pre­hra­ne, da uspos­ta­ve vezu izme­đu umjet­nos­ti i hra­ne te komu­ni­ci­ra­ju ide­je kul­tur­ne bašti­ne, zdrav­lja i održivosti.

Projekcija dokumentarnog filma „Savršen obrok“ (Perfect Meal) – na engleskom uz hrvatske titlove

Izložbu pra­ti doku­men­tar­ni film ‘Savršen obrok’ reda­te­lja Alexandrosa Merkourisa koji otkri­va zašto se medi­te­ran­ska pre­hra­na sma­tra jed­nom od naj­z­dra­vi­jih na svi­je­tu. Film ne samo da nagla­ša­va nje­nu ulo­gu u zašti­ti od pre­ti­los­ti, kar­di­ova­sku­lar­nih boles­ti, raka i sta­re­nja moz­ga, već pri­ka­zu­je i njen poten­ci­jal kao ala­ta za bor­bu pro­tiv kli­mat­skih pro­mje­na. Filmu pret­ho­di mode­ri­ra­ni raz­go­vor su nutri­ci­onis­t­ki­njom. Termin pro­jek­ci­je: 26. lis­to­pa­da od 18 do 20. Projekcije za učenike/studente : 27. lis­to­pa­da, vri­je­me pro­jek­ci­je bit će odre­đe­no u dogo­vo­ru sa ško­la­ma i nastavnicima.

„O ter­mi­ni­ma kuli­nar­skih radi­oni­ca, struč­nim vod­stvi­ma, te vod­stvu na nje­mač­kom jezi­ku oba­vi­jes­tit ćemo Vas nak­nad­no. Za sudje­lo­va­nje u svim pro­gra­mi­ma, osim foto­graf­ske radi­oni­ce, potreb­no se je pri­ja­vi­ti na tele­fon­ski broj 095 3372 085, ili na emal sladjana.bukovac@gmail.com“, poru­ču­ju organizatori.

Projekt Foodprint je ini­ci­ra­la grč­ka­pro­du­cent­ska kuća Anemon Productions te ga pro­vo­di u sklo­pu pro­gra­ma KreativnaEuropa. Između osta­lih, part­ne­ri na pro­jek­tu su iGoethe-Instituti jugo­is­toč­ne Europe. U Hrvatskoj su part­ne­ri Arheološki muzej Istre, umjet­nič­ka orga­ni­za­ci­ja Film i Film, Galerija Makina te dru­gi lokal­ni partneri.