Otvorena izložba GRISAyouth – novomedijski događaj u Rovinju

02.10.2023.

Osmo izda­nje GRISIAyouth‑a odr­ža­no je u petak, 29. ruj­na u ruj­nu. U orga­ni­za­ci­ji udru­ge za razvoj kre­ativ­nih indus­tri­ja Faro11 iz Rovinja, izlož­ba se odr­ža­la u pros­to­ri­ma novo­otvo­re­ne umjet­nič­ke gale­ri­je Fontika u samom cen­tru rovinj­ske pito­re­sk­ne sta­ro­grad­ske jez­gre. Pet mla­dih umjet­ni­ka novih medi­ja do 35 godi­na, svi redom iz Istre, svo­jim su rado­vi­ma uni­je­li dašak suvre­me­nos­ti u povi­ješ­ću oku­pa­no sre­di­šte grada.

Kroz jed­no­ve­čer­nju izlož­bu svo­je su rado­ve pred­sta­vi­li Dora Ramljak, Dora Brkarić, Mark Šircel, Gea Raić i Josipa Škrapić. Osim ins­ta­la­ci­je Gee Raić, uglav­nom video rado­vi tema­ti­zi­ra­li su pita­nja ops­toj­nos­ti poj­ma slo­bo­de i slo­bod­nog poje­din­ca u zada­noj stvar­nos­ti i pro­pi­ti­va­njem meha­ni­za­ma kako i ako do nje doći. Kako je GRISIAyouth izlož­ba natje­ca­telj­skog karak­te­ra, ovo­go­diš­nji žiri činio je nagra­đi­va­ni mul­ti­me­di­jal­ni umjet­nik i foto­graf Damir Žižić. Nagrada za naj­bo­lje umjet­nič­ko ostva­re­nje 2023. pri­pa­la je pul­skoj auto­ri­ci Dori Ramljak s radom RE-Inhabiting Movement.

Dora Ramljak, rođe­na u je Puli 2001. godi­ne a diplo­mu iz dizaj­na iz smje­ra foto­gra­fi­je stek­la je na Royal Academy of Arts The Hague 2023. godi­ne. Bavi se istra­ži­va­njem mate­ri­ja­la i pre-kon­cep­ci­ja pri­da­ju­ći važ­nost sen­zor­noj per­cep­ci­ji svi­je­ta s tež­njom stva­ra­nja pris­tu­pač­ni­je i razum­lji­vi­je stvar­nos­ti. Tendencija istra­ži­va­nja više medi­ja daje joj moguć­nost obo­ga­ći­va­nja foto­graf­ske prak­se, eks­pe­ri­men­ti­ra­nja sa stvar­noš­ću zvuč­nog kra­jo­li­ka, ins­ta­la­ci­ja­ma i inter­ven­ci­ja­ma u jav­nom pros­to­ru. Vjeruje u umjet­nost kao alat koji može obli­ko­va­ti i pro­na­ći smi­sao u svim soci­jal­nim sferama.

Rad RE-Inhabiting Movement foto­graf­sko je istra­ži­va­nje i audio esej o kre­ta­nju lju­di u jav­nim pros­to­ri­ma. Fokus je na per­cep­ci­ji raz­li­či­tos­ti pre­ma isti­ma. Umjetnica tema­ti­zi­ra razu­mi­je­va­nje uko­ri­je­nje­nih pona­ša­nja i nači­na na koji ins­ti­tu­ci­onal­ni pros­to­ri kom­pri­mi­ra­ju naše zna­nje o tije­lu ugro­ža­va­ju­ći tako dobro­bit poje­din­ca u svr­hu osi­gu­ra­va­nja što veće pro­duk­tiv­nos­ti i podri­va­nja kapi­ta­lis­tič­ke matri­ce. Njegu, slu­ša­nje i osje­ti­la Ramljak koris­ti kao smjer­ni­ce u pro­ce­su pre­obli­ko­va­nja i ponov­nog uspos­tav­lja­nja prak­si skrbi.

Uživanje u suvre­me­noj umjet­nos­ti obo­ga­ti­li su tak­to­vi slo­ven­skog audio umjet­ni­ka Jure Plestenjaka Nakove a mani­fes­ta­ci­ja je izve­de­na pod pokro­vi­telj­stvom Upravnog odje­la za kul­tu­ru I zavi­čaj­nost Istarske županije.

Priredio B. V.