Izložba Josipa Pina Ivančića u Sveučilišnoj knjižnici

B. V.

31.10.2023.

Josip Pino Ivančić, kako sam kaže, izno­si stva­ri iz arma­ro­ni­ći za 50. obljet­ni­cu dje­lat­nos­ti na art sce­ni, sad oli mai piu.

Tim povo­dom u Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli, Herkulov pro­laz 1, na prvom katu, 6. stu­de­nog u 12.05 sati otvo­rit će se Netipična/nekonvencionalna i non­ša­lant­na retro Š.pek.TIVA pod nazi­vom „Filigramski pločnici“.

Na anto­lo­gij­skoj izlož­bi mini­ja­tu­ra moći će se vidje­ti rani rado­vi nas­ta­li još u osnov­noj ško­li, za vri­je­me maren­di na rad­nom mjes­tu u fabri­ki cemen­ta Giulio Revelante, u Uljaniku, po svu­da oko­lo, ins­pi­ri­ra­ni momen­tom i situacijom.

„Posebno isti­če­mo da dio rado­va koji će se moći vidje­ti na izlož­bi do sada nije bio izla­gan u Puli. Pozivamo Vas na otvo­re­nje izlož­be uz uvod­nu ćaku­li­cu i svir­ku Maera i Vedrana Grubića“, poru­ču­ju iz Sveučilišne knjiž­ni­ce. Izložba će biti otvo­re­na do 24. studenog.