Izložba Marija Devčića „Skulpture“ u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

B. V.

17.10.2023.

Izložba Marija Devčića nazi­va „Skulpture“ bit će otvo­re­na u petak, 20. lis­to­pa­da u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

Ova izlož­ba pul­skog skul­p­to­ra inter­na­ci­onal­nog reno­mea, dobit­ni­ka pres­tiž­nih svjet­skih nagra­da i priz­na­nja za svoj rad, okup­lja 20 novih skul­p­tu­ra, od kojih se veći­na po prvi put pred­stav­lja javnosti.

Mario Devčić skul­p­tor je koji je odras­tao u Hrvatskoj 1990-ih u vri­je­me pos­ljed­njih veli­kih pre­vi­ra­nja na Balkanu. Formiran u vre­me­nu bez buduć­nos­ti, u kojem sutra nije pos­to­ja­lo, svo­ju je život­nu i kre­ativ­nu ener­gi­ju ugra­dio u skul­p­tu­re, jedi­nom bije­gu iz zas­tra­šu­ju­će real­nos­ti rata.

Maturirao je 1999. godi­ne na kipar­skom odje­lu Škole pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na Pula. Intenzivno se bavi glaz­bom, pa tako svi­ra u ben­do­vi­ma Nailed i Skepsis+, a kipar­stvu se vra­ća 2009. godi­ne, kada ga Eros Čakić pozi­va da mu pomog­ne u radu na neko­li­ko skul­p­tu­ra. U rado­vi­ma koris­ti mje­šo­vi­te mate­ri­ja­le, tzv. “mixed media”.

Izlagao je u Americi, Australiji, Rusiji, Italiji, Velikoj Britaniji, Portugalu, Austriji, a neko­li­ko nje­go­vih skul­p­tu­ra pos­tav­lje­no je u ins­ti­tu­ci­ja­ma i jav­nim pros­to­ri­ma u Puli i na Braču.

Satkane, saz­da­ne, sači­nje­ne od pri­mor­di­jal­nih mate­ri­ja­la, drva i gli­ne, u kom­bi­na­ci­ji s meta­lom i plas­ti­kom, skul­p­tu­re izra­ža­va­ju siro­ve i bazič­ne impul­se, stra­ho­ve i želje. Kreirane u teh­ni­ci kom­bi­ni­ra­nih medi­ja, Devčićeve skul­p­tu­re pod­sje­ća­ju nas na to da je život sači­njen od mno­go iskus­ta­va i osje­ća­ja koji stva­ra­ju cje­lo­vi­to i uni­ver­zal­no, a isto­vre­me­no frag­men­tar­no i indi­vi­du­al­no iskus­tvo. Moderni mate­ri­ja­li opi­su­ju moder­nog čovje­ka koji je u svo­joj biti (naža­lost?) ostao nepro­mi­je­njen od samih poče­ta­ka. Otvorena usta figu­re u goto­vo sva­kom radu pred­stav­lja­ju glad, no ne onu fizič­ku, već svo­je­vr­s­nu glad duše, tje­sko­bu koja tro­ši i uni­šta­va nje­nu huma­nost, kao i huma­nost svih dru­gih lju­di. Iako se na prvi pogled čine tmur­ne i pesi­mis­tič­ne, u skul­p­tu­re je ugra­đen moment opti­miz­ma obzi­rom da auto­ru pro­ces nji­ho­va stva­ra­nja zna­či zaci­je­lje­nje duše.

„Vraćam se u Pulu izlož­bom nakon osam godi­na. Predstavit ću se doma­ćoj publi­ci s dva­de­set skul­p­tu­ra od kojih je veći­na prvi put ne samo izlo­že­na u Puli nego je prvi put uop­će pred­stav­lje­na jav­nos­ti. Osim njih, pred­sta­vi­ti ću i neko­li­ko skul­p­tu­ra koje su bile izlo­že­ne u Louvreu, na vene­ci­jan­skom Bijenalu, firen­tin­skom Bijenalu, Muzeju Amadeo Modigliani… Raduje me što ću se nakon toli­ko godi­na pred­sta­vi­ti recent­nim rado­vi­ma u svom gra­du. Nadam se da će publi­ka uži­va­ti u nji­ma kao što sam ja uži­vao rade­ći ih. Dobro doš­li u moj svi­jet“, poru­ču­je Devčić.

Izložba osta­je otvo­re­na do 16. stu­de­nog i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do pet­ka, od 9 do 21 sat. Organizatori izlož­be su Savez udru­ga Rojca a reali­zi­ra­na je sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske i Zaklade Kultura nova.