Izložba „Nestalna stvarnost“ u galeriji Novo

B. V.

17.10.2023.

Udruga Metamedij i part­ner­ske udru­ge Atanor, Faro11 i Labin Art Express XXI pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne na otvo­re­nje novog pros­to­ra, gale­ri­je Novo i otvo­re­nje izlož­be „Nestalna stvar­nost“ u čet­vr­tak, 19. lis­to­pa­da u 20 sati na adre­si Laginjina 7 u Puli (neka­daš­nji pros­tor Istarskih knjižara).

Izložba mul­ti­me­dij­skih rado­va pod nazi­vom ”Nestalna stvar­nost” dio je pro­duk­ci­je orga­ni­za­ci­je KIBLA (Maribor, Slovenija), a svo­je će rado­ve izla­ga­ti Nataša Berk, Alice Daeun Kim, Tadej Droljc, umjet­nik name:, Nika Erjavec, Toni Soprano Meneglejte i Valerie Wolf Gang. Kustos izlož­be je Peter Tomaž Dobrila, a pro­gram je orga­ni­zi­ran kao dio među­na­rod­ne pro­gram­ske raz­mje­ne i part­ner­stva izme­đu udru­ge Metamedij i udru­ge za kul­tu­ru i edu­ka­ci­ju KIBLA.

”Homo ludens, čovjek koji se igra, sre­di­šte je i pola­zi­šte, esen­ci­ja i bit pros­to­ra i simu­la­ci­je pros­to­ra. Može li ops­ta­ti poku­šaj ilus­tra­ci­je sta­ja­nja, pos­to­ja­nja i pro­pa­da­nja? S umjet­noš­ću, este­ti­kom i eti­kom – može. Sa svi­ješ­ću i svi­ješ­ću. S miš­lju i dje­lom. Ulaskom u umjet­nič­ko dje­lo, šet­njom kroz nje­ga, luta­njem i upoz­na­va­njem, poima­njem i otkri­va­njem, nala­zi­mo se u per­so­ni­fi­ci­ra­nom, intim­nom odno­su, koji doživ­lja­va­mo kao umjet­nič­ki kodi­fi­ci­ra­no iskus­tvo i svo­je­vr­s­ni odgo­vor na naš anga­žman. Ambijentalni, audi­ovi­zu­al­ni doživ­ljaj, ambi­jen­tal­na i oko­liš­na kup­ka ujed­no su i sauna i masa­ža, fit­ness i Loch Ness našeg osob­nog “dodi­ra” i širih, pros­tor­nih i druš­tve­nih reflek­si­ja koje uspos­tav­lja­ju naš odnos pre­ma umjet­nos­ti, pred­me­ti­ma, stro­je­vi­ma, mate­ri­ja­li­ma, pro­ce­si­ma u ekvi­dis­tant­ni krug naših živo­ta, koji se slu­čaj­no pojav­lju­ju na izlož­bi i osta­ju u sas­ta­vu umjet­nič­kog dje­la kao auto­nom­ni izraz svo­je auto­ri­zi­ra­ne spon­ta­nos­ti’, piše kus­tos Peter Tomaž Dobrila u opi­su postava.

Galerija Novo pre­zen­ta­cij­ski je i pro­duk­cij­ski pros­tor koji dje­lu­je od 2023. godi­ne u Puli u okvi­ru udru­ge Metamedij, u part­ner­stvu s udru­ga­ma Atanor, Faro11 i Labin Art Express XXI, kao rezul­tat surad­nje nefor­mal­ne plat­for­me za razvoj suvre­me­ne medij­ske umjet­nos­ti Istre MI plus. Djelovanje gale­ri­je ostva­ru­je se kroz tri osnov­na pro­gram­ska prav­ca: izla­gač­ki pro­gra­mi (izlož­be, izved­be­no-scen­ske inter­ven­ci­je, pro­jek­ci­je fil­mo­va, pre­zen­ta­ci­je umjet­nič­kih pro­je­ka­ta, otvo­re­ni stu­dio itd.), pro­duk­cij­ski pro­gra­mi (radi­oni­ce i rezi­den­ci­jal­ni pro­gra­mi) i diskur­ziv­ni pro­gra­mi (pre­da­va­nja, raz­go­vo­ri s umjet­ni­ci­ma, kon­fe­ren­ci­je, okru­gli sto­lo­vi, tri­bi­ne itd.).

Izložba osta­je otvo­re­na do 12. stu­de­nog i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do sri­je­de od 10 do 14 sati te u čet­vr­tak i petak od 17 do 20 sati. Donatori: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Pula, Zaklada Kultura nova.