Ciklus koncerata „Pulska klasična zima“ 

Koncert gudačkog kvarteta 4Strings u crkvi sv. Antona

B. V.

30.10.2023.

U pone­dje­ljak, 30. lis­to­pa­da, cik­lus kon­ce­ra­ta „Pulska kla­sič­na zima“ pokre­nut u siječ­nju ove godi­ne nas­tav­lja dalje. Gudački kvar­tet „4Strings“ iz Ljubljane odr­žat će kon­cert u pre­li­je­pom ambi­jen­tu crk­ve sv. Antuna iznad Arene s počet­kom u 20 sati.

Kvartet sači­nja­va­ju višes­tru­ko nagra­đi­va­ni glaz­be­ni­ci, violi­nis­ti Vivijana i Aleksander Rogina, violist Petar Njegovan i violon­če­list Valentin Rogina koji od stu­dent­skih dana ima­ju uspješ­nu surad­nju. Na reper­to­aru će se naći dje­la Haydna, Mozarta, slo­ven­skog skla­da­te­lja Alda Kumara te pul­skog skla­da­te­lja Branka Okmace.

Organizatori su udru­ge Disonanca, pul­ski ogra­nak Hrvatskog druš­tva glaz­be­nih umjet­ni­ka, Organum Histriae, Istarska glaz­be­na sce­na mla­dih te Udruga violi­nis­ta. Producent cik­lu­sa je Diego Vitasović, a umjet­nič­ki rav­na­telj i izvr­š­ni pro­du­cent Sandro Vešligaj. Stručni tim cik­lu­sa čine Elena Roce, Vesna Ivanović Ocwirk i David Kumpare. Ulaz na kon­cert je slobodan.