Koncert Lane Genc u porečkom kazalištu

18.10.2023.

Ljubitelje kla­sič­ne glaz­be, nakon vrlo uspješ­ne sezo­ne 62. Koncerata u Eufrazijani, oče­ku­je još jedan kon­cert, ovo­ga puta u kaza­liš­noj dvo­ra­ni uz pija­nis­ti­cu Lanu Genc u sri­je­du, 18. lis­to­pa­da u 20 sati.

Lana Genc odr­ža­la je mno­ge reci­ta­le i kon­cer­te po Europi i Hrvatskoj, tur­ne­ju po Japanu te se pred­sta­vi­la i u Sjedinjenim Američkim Državama. Svirala je uz prat­nju veći­ne hrvat­skih orkes­ta­ra i ansam­ba­la, redo­vi­to svi­ra komor­nu glaz­bu i sura­đu­je s vrs­nim glaz­be­ni­ci­ma, a nje­zin je prvi nosač zvu­ka nagra­đen nagra­dom Porin u kate­go­ri­ji za naj­bo­lju doma­ću skladbu.

Za poreč­ko kaza­li­šte i publi­ku koja se sve više zaljub­lju­je u kla­sič­nu glaz­bu pija­nis­ti­ca Lana Genc pri­pre­ma roman­ti­čan reper­to­ar. Program je sas­tav­ljen od sklad­bi Dore Pejačević povo­dom 100. obljet­ni­ce nje­zi­ne smr­ti, zatim Beethovenove „Mjesečeve sona­te“ te sklad­bi Skrjabina, Chopina i Rahmanjinova.

B. V.