Kurare na koncertu u Dnevnom boravku

B. V.

27.10.2023.

Udruga Rondo Histriae i Soundpainting plat­for­ma Pula 2023. u surad­nji sa Savezomudruga Rojca pred­stav­lja­ju doga­đa­nje iz “Ciklusa kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.4” – Kurare na kon­cer­tu u nedje­lju, 29. lis­to­pa­da u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc. Projekt Kurare nas­tu­pat će u ovom sas­ta­vu: Pavle Jovanović (el. guitar, objec­ts, live elec­tro­nics & pro­ce­ssing), Marco Quarantotto (drums/percussions/objects) i Neven Radaković (Rhodes el.piano/analog synth/midi keyboard/voice/live elec­tro­nics & processing).

Kurare već u vrlo malim koli­či­na­ma koče zavr­šet­ke motor­nih živa­ca od čega nas­ta­je opća odu­ze­tost. One se raz­li­ku­ju jed­na od dru­ge – ali sve nose isti otrov. Kurare su tam­no sme­đa masa gor­ka oku­sa, otrov­ni eks­trak­ti iz kore, kori­je­na, stab­lji­ke i mla­di­ca raz­li­či­tih vrsta lija­na raši­re­nih u sje­ver­nom dije­lu Južne Amerike. Ako se koris­te u mikro-doza­ma, mogu ima­ti izra­žen tera­pe­ut­ski uči­nak. U medi­ci­ni se zbog potre­be opu­šta­nja miši­ća koris­ti ugl. izo­li­ra­ni alka­lo­id d‑tubokurarinklorid kod otro­va­nja strih­ni­nom, pro­tiv teta­nu­sa, bjes­no­će, pada­vi­ce, pri nar­ko­za­ma, u kirur­gi­ji i poro­dilj­stvu, kod endo­sko­pi­je i šok-terapije.

Novi eks­pe­ri­men­tal­ni pro­jekt Kurare u raz­nim for­ma­ci­ja­ma okup­lja raz­li­či­te umjet­ni­ke koji dje­lu­ju na polju eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glaz­be. Usmjeren je na inter­dis­ci­pli­nar­no istra­ži­va­nje zvu­ka i izved­be­nih kon­ce­pa­ta na gra­ni­ci slo­bod­ne impro­vi­za­ci­je i eks­pe­ri­men­tal­ne kompozicije.

Različiti umjet­ni­ci, raz­li­či­te for­ma­ci­je, jedins­tve­ne izved­be nepo­nov­lji­ve kom­po­zi­ci­je i for­me – “jer otrov koji je u nama – može biti lijek”.

Organizator: udru­ga Rondo Histriae i Soundpainting plat­for­ma Pula u surad­nji sa Savezom udru­ga Rojca. Tehnička pot­po­ra: AudioLab d.o.o.. Ton maj­stor: Dean Pavletić. Autori pro­mo­tiv­nog mate­ri­ja­la: Neven Radaković/Goran Velić. Događaj je orga­ni­zi­ran u sklo­pu pro­gra­ma “Ciklus kon­ce­ra­ta Nove, eks­pe­ri­men­tal­ne i impro­vi­zi­ra­ne glazbe_0.4” kojeg orga­ni­zi­ra udru­ga Rondo Histriae uz finan­cij­sku pot­po­ru Upravnog odje­la za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva gra­da Pule i Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je. Programi u Dnevnom borav­ku reali­zi­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Zaklade Kultura nova i Grada Pule.