Međunarodna premijera filma “Brod” Elvisa Lenića na Ji.hlavi

13.10.2023.

Dokumentarni film „Brod“ reda­te­lja Elvisa Lenića, koji je nas­tao pod okri­ljem kuće Kinematograf (pro­du­cen­ti­ca je Dijana Cetina Mlađenović) uvr­šten je u natje­ca­telj­sku sek­ci­ju Opus Bonum Međunarodnog fes­ti­va­la doku­men­tar­nog fil­ma Ji.hlava. U natje­ca­telj­skom pro­gra­mu Testimonies pri­ka­zat će se i film „Između revo­lu­ci­ja“ Vlada Petrija reali­zi­ran u rumunj­sko-hrvat­sko-iran­sko-katar­skoj pro­duk­ci­ji (hrvat­ski kopro­du­cent je Oliver Sertić, Restart). Festival u češkoj Jihlavi odr­ža­va se od 24. do 29. listopada.

Dugometražni doku­men­tar­ni film „Brod“ dono­si svje­do­čans­tva biv­ših rad­ni­ka pul­skog bro­do­gra­di­li­šta Uljanik, koje je, nakon više od 160 godi­na pos­to­ja­nja i broj­nih veli­čans­tve­nih bro­do­va koji su isplo­vi­li iz nje­go­va pogo­na, pos­ta­lo grob­lje napu­šte­nih radi­ona, čelič­nih olu­pi­na i zaus­tav­lje­nih dizalica.

Film je reži­rao i sni­mio Elvis Lenić, koji pot­pi­su­je i sce­na­rij, a pro­du­ci­ra­la ga je Dijana Cetina Mlađenović (Kinematograf). Montažer je Matija Debeljuh, a dizaj­ner zvu­ka Bojan Kondres.

„Brod“ je svjet­sku pre­mi­je­ru imao na ovo­go­diš­njem, 70. Pulskom film­skom fes­ti­va­lu, a pri­ka­zi­va­nje u češkoj Jihlavi bit će mu među­na­rod­na pre­mi­je­ra. Film je uvr­šten u natje­ca­telj­ski pro­gram Opus Bonum, koji bro­ji sve­ukup­no 17 nas­lo­va, a radi se o izbo­ru, kako sto­ji u opi­su pro­gra­ma, “naj­bo­ljih svjet­skih dokumentaraca”.

Osim „Broda“, na Ji.hlavi pri­ka­zu­je se i hrvat­ska manjin­ska kopro­duk­ci­ja „Između revo­lu­ci­ja“ Vlada Petrija, i to u sklo­pu natje­ca­telj­skog pro­gra­ma Testimonies, posve­će­nog snaž­nim doku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma “koji se bave važ­nim druš­tve­nim, eko­nom­skim, eko­lo­škim i poli­tič­kim feno­me­ni­ma”. Film je nas­tao u rumunj­sko-hrvat­sko-iran­sko-katar­skoj pro­duk­ci­ji, hrvat­ski kopro­du­cent je Oliver Sertić, Restart. Između revo­lu­ci­ja je na ovo­go­diš­njem Berlinaleu osvo­jio FIPRESCI nagra­du za naj­bo­lji film iz pro­gra­ma FORUM, a ovih dana se pri­ka­zu­je u Luksemburgu, na Festivalu sred­njo­europ­skog i istoč­no­europ­skog fil­ma CinEast.

Međunarodni fes­ti­val doku­men­tar­nog fil­ma u Jihlavi orga­ni­zi­ra i obli­ku­je pro­gram Docu Talents from the East, u surad­nji sa Sarajevo Film Festivalom. Izabrani pro­jek­ti pred­sta­vi­li su se lje­tos na fes­ti­va­lu u Sarajevu, u sklo­pu indus­trij­skog pro­gra­ma CineLink Industry Days, a jedan od njih bio je iz Hrvatske: „Snovi o El Doradu“ reda­te­lja Alana Stankovića i pro­du­cen­ta Borisa Veličana (pro­duk­ci­ja Studio devet).

27. izda­nje Međunarodnog fes­ti­va­la doku­men­tar­nog fil­ma Ji.hlava, naj­ve­ćeg doga­đa­nja ove vrste u sred­njoj i istoč­noj Europi, odr­žat će se od 24. do 29. lis­to­pa­da u češkom gra­du Jihlava. Na fes­ti­va­lu će se pri­ka­za­ti pre­ko 350 nas­lo­va u natje­ca­telj­skim i nena­tje­ca­telj­skim pro­gra­mi­ma, od kojih 115 ima­ju svjet­ske pre­mi­je­re, 22 među­na­rod­ne, a 17 europ­ske. Festival je dio DOC Alliancea – part­ner­stva među sedam europ­skih fes­ti­va­la doku­men­tar­nih fil­mo­va, s ciljem jača­nja neza­vis­ne i kre­ativ­ne doku­men­ta­ris­ti­ke u Europi.

Izvor