Dolaze slavni Milo Manara i Tariq Ali

Najavljen bogat program 29. Saj(n)jam knjige u Istri

Tekst i fotografije: Paola ALBERTINI

27.10.2023.

Milo Manara, jedan od naj­ve­ćih svjet­skih strip auto­ra, počas­ni je gost ovo­go­diš­njeg 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri, koji će se odr­ža­ti do 24. stu­de­nog do 3. pro­sin­ca u Puli. Najavili su to direk­to­ri­ca Sajma, Magdalena Vodopija i rav­na­telj Arheološog muze­ja Istre, Darko Komšo, na kon­fe­ren­ci­ji za novi­na­re odr­ža­noj 26. lis­to­pa­da u Puli.

„Velika mi je čast naj­a­vi­ti izlož­bu slav­nog Mila Manare, jed­nog od naj­ve­ćih svjet­skih strip auto­ra i počas­nog gos­ta 29. Sajma knji­ge u Istri u našem Muzejsko-gale­rij­skom pros­to­ru Sveta srca. Zahvaljujući part­ner­stvu sa Sajmom, Arheolološki muzej Istre doma­ćin je izlož­be veli­kog Mila Manare Između stri­pa, knji­žev­nos­ti i fil­ma, tali­jan­ske kus­to­si­ce Paule Bristot, a koja će biti otvo­re­na dru­gog dana 29. Sajma knji­ge, u subo­tu 25. stu­de­nog  u 20.30. sati“, naj­a­vio je Darko Komšo te istak­nuo da ova impre­siv­na izlož­ba, a koja će biti otvo­re­na do kra­ja velja­če 2024. godi­ne, dono­si raz­li­či­te vido­ve umjet­nič­ke osob­nos­ti Mila Manare i pred­stav­lja nje­go­ve veze sa svje­to­vi­ma fil­ma, knji­žev­nos­ti, stri­pa i vizu­al­nih umjet­nos­ti uopće.

Izložba je podi­je­lje­na na tri glav­na seg­men­ta koji isti­ču umjet­nič­ki ose­bu­jan gra­fič­ki stil Mila Manare. Prvi dio izlož­be dono­si Manarinu vezu s knji­žev­noš­ću, odnos­no s Umbertom Ecom kroz ori­gi­nal­ne crno-bije­le table iz prvog toma knji­ge „Il nome del­la rosa“ (Ime ruže, 2023.) koje pra­te Manarine repro­duk­ci­je u boji.

Drugi seg­ment izlož­be pred­stav­lja Manarinu surad­nju sa slav­nim reda­te­ljem Federicom Fellinijem i „nje­go­vu dubo­ku vezu s fil­mom koja se oči­tu­je u navo­di­ma glu­ma­ca i u Fellinijevom nepo­sred­nom obli­ko­va­nju storybo­ar­da za pri­če u stri­po­vi­ma „Viaggio a Tulum“ („Put u Tulum“) i „Il viag­gio di G.Mastorna, det­to Fernet“ („Putovanje G. Mastorne zva­nog Fernet“).”

U ovim se rado­vi­ma glu­mac Marcello Mastroianni “isti­če kao glav­ni lik i kao Fellinijev alter ego u tim oni­rič­kim i psi­ho­de­lič­kim pričama.”

„Kao arhe­olo­ga poseb­no me zani­ma tre­ći dio izlož­be koji pred­stav­lja iznim­no vjer­ne repro­duk­ci­je djelâ Michelangela Merisija zva­nog Caravaggio pri rekons­truk­ci­ji sli­ka­re­va bur­nog živo­ta. Ovi su rado­vi, kako isti­če kri­ti­ka, poseb­no uvjer­lji­vi i zadiv­lju­je s kak­vom su paž­njom i vjer­noš­ću pri­ka­za­ni povi­jes­ni deta­lji i pros­to­ri ondaš­njeg deka­dent­nog Rima“, kazao je Komšo.

Ističući da Manarine stri­po­ve, čita još od sred­nje ško­le, Komšo je napo­me­nuo da je sen­zu­al­ni i erot­ski karak­ter, vezan uz Manarine žen­ske liko­ve zas­tup­ljen u dije­lu izlož­be koji je posve­ćen Memorabilijama. Tu će biti pred­stav­ljen manji dio Manarinih objav­lje­nih rado­va, pla­ka­ta, kalen­da­ra, pred­me­ta koji svje­do­če o popu­lar­nos­ti i pri­sut­nos­ti nje­go­va dje­la i izvan podru­čja stripa.

Tu će biti pred­stav­ljen manji dio Manarinih objav­lje­nih rado­va, pla­ka­ta, kalen­da­ra, pred­me­ta koji svje­do­če o popu­lar­nos­ti i pri­sut­nos­ti nje­go­va dje­la i izvan podru­čja stripa.

Posebno je nagla­sio da upra­vo ovak­vim izvan­se­rij­skim izlož­ba­ma kao što je izlož­ba Mila Manare, a koja će biti otvo­re­na u nazoč­nos­ti auto­ra Sveta srca ispu­nja­va­ju svo­ju misi­ju kul­tur­nog centra.

“Vjerujem da će ova izlož­ba pri­vu­ći naše gra­đa­ne, ali i posje­ti­te­lje iz dru­gih dije­lo­va Hrvatske”, rekao je na kraju.

Izložba Između stri­pa, knji­žev­nos­ti i fil­ma Mila Manare dio je sajam­skog pro­gra­ma Storie ita­li­ane, čiji su pokro­vi­te­lji Talijanski ins­ti­tut za kul­tu­ru iz Zagreba, Zajednica Talijana Pula, Talijanska uni­ja, a glav­ni part­ner je Arheološki  muzej Istre iz Pule.

Vodopija je gos­to­va­nje Mila Manare oka­rak­te­ri­zi­ra­la kao jed­nim od ključ­nih tre­nu­ta­ka ovo­go­diš­njeg Sajma. „Posebno nam je dra­go što ćemo na Sajmu pred­sta­vi­ti nje­gov strip „Il nome del­la rosa“ („Ime ruže“) nas­tao pre­ma knji­zi Umberta Eca. Uz sve veli­ke auto­re koji su obli­ko­va­li sli­ku našeg Sajma, dola­zak Umberta Eca 2006. godi­ne povi­jes­ni je doga­đaj za nas. Izložba Mila Manare u Svetim srci­ma, pred­stav­lja­nje nje­go­ve knji­ge i gos­to­va­nje na Doručku s auto­rom upra­vo nas vra­ća u taj veli­ki tre­nu­tak kada je Pula bila oba­sja­na Umbertom Ecom i kada smo zais­ta bili dio svi­je­ta“, kaza­la je.

Veliki Milo Manara, koji će otvo­ri­ti ovo­go­diš­nji Sajam, jedins­tve­ni je umjet­nik čije stva­ra­nje zauvi­jek nosi duh slav­ne 1968. godi­ne, duh slo­bo­de. To je i važ­na povez­ni­ca s ovo­go­diš­njom temom Sajma – Život u obla­ci­ma, a koja za nas zna­či otva­ra­nje pros­to­ra slo­bo­de, a u žari­štu je strip, u kojem još uvi­jek una­toč nemir­nim vre­me­ni­ma, pro­na­la­zi­mo onaj dje­lić slo­bo­de i nes­pu­ta­nos­ti u nači­nu izra­ža­va­nja i umjet­nič­kog stva­ra­nja, kaza­la je Magdalena Vodopija.

Na Sajam dolaze veliki strip autori

Predstavljajući pro­gram ovo­go­diš­njeg Sajma, koji će od 24. stu­de­nog do 3. pro­sin­ca u Domu hrvat­skih bra­ni­te­lja, oku­pi­ti više od sto­ti­nu doma­ćih i ino­zem­nih auto­ra u sto­ti­njak vrhun­skih pro­gra­ma, Magdalena Vodopija je naj­a­vi­la da Milo Manara pre­dvo­di niz veli­kih strip auto­ra koji dola­ze na Sajam. Među nji­ma je slav­ni autor stri­po­va, sli­kar, ani­ma­tor, ilus­tra­tor Danijel Žeželj koji dola­zi sa stri­pom „Kao pas“, a pred­stav­lja se i izlož­bom „Umjetnik u gla­do­va­nju“, cik­lu­som rado­va ins­pi­ri­ra­nih Kafkom. Predstavit će se i u per­for­man­su „Šesto čulo“ zajed­no sa slo­ven­skom pjes­ni­ki­njom i per­for­me­ri­com Anjom Zag Golob i glaz­be­ni­kom Dragom Ivanušom.

Na 29. Sajam dola­zi i poz­na­ti ilus­tra­tor, ose­buj­ni strip maj­stor Dubravko Mataković sa svo­jom mono­gra­fi­jom koja je pra­vo izda­vač­ko čudo, u krat­ko vri­je­me već je doži­vje­la svo­je dru­go izda­nje, a pred­sta­vit će se izlož­bom u Gradskoj gale­ri­ji Pula.

„S pono­som naj­av­lju­je­mo i dola­zak Zorana Janjetova. Ovaj slav­ni crtač europ­skih raz­mje­ra i dugo­go­diš­nji surad­nik Alexandra Jodorowskog dola­zi iz Novog Sada, a na Sajmu će pred­sta­vi­ti strip album „Prije Inkala“ i svo­ju surad­nju s Jodorowskim“, kaza­la je direk­to­ri­ca Sajma te naj­a­vi­la dola­zak Geto Ilustratora, likov­nog umjet­ni­ka i sves­tra­nog ilus­tra­to­ra pra­vog ime­na Boban Savić, koji će zajed­no zagre­bač­kim višes­tru­ko nagra­đi­va­nim auto­rom Matijom Pisačićem pred­sta­vi­ti film „Pustolovine Glorije Scott – Umorstvo u katedrali“.

Naglasila je da u Pulu dola­zi i Mirko Ilić i naj­av­lju­je svoj povra­tak stripu.

Iznimnu živost doma­će i regi­onal­ne strip sce­ne u Puli će pred­sta­vi­ti  tre­nut­no naj­ja­ča ime­na nove gene­ra­ci­je strip umjet­ni­ka i ilus­tra­to­ra u pro­gra­mi­ma Hop-Lektira i Pop-Lektira, koji su nami­je­nje­ni mla­di­ma. Gosti su: Korina Hunjak, Irena Jukić Pranjić, Marko Dješka, Saša Paprić, Marijana Stojčić i Đorđe Balmazović, Ena Jurov, Helena Janečić i Matija Pisačić. Valja istak­nu­ti da je glav­ni selek­tor teme strip Ivica Ivanišević.

Sajam će ugos­ti­ti Bracu Dimitrijevića, umjet­ni­ka svjet­skih refe­ren­ci, jed­nog od pioni­ra kon­cep­tu­al­ne umjet­nos­ti, koji će u pro­gra­mu Intime pred­sta­vi­ti svo­ju auto­bi­ogra­fi­ju „Louvre je moj ate­lje, uli­ca moj muzej“.

U Pulu dolaze iznimni inozemni autori

Program 29. Sajma obi­lje­žit će i ino­zem­ni auto­ri, ove godi­ne dola­ze veli­ke svjet­ske zvi­jez­de. Tariq Ali, zais­ta veli­ko svjet­sko ime, na pul­ski Sajam sti­že iz Londona. Pisac, film­ski pro­du­cent, sce­na­rist, povjes­ni­čar, akti­vist rođen je u Pakistanu, od kuda je emi­gri­rao u Veliku Britaniju kako bi izbje­gao zatvor­sku kaz­nu na koju je osu­đen kao orga­ni­za­tor stu­dent­skih pro­s­vje­da pro­tiv pakis­tan­ske voj­ne dik­ta­tu­re. Tariq Ali iko­na je stu­dent­skih pokre­ta šez­de­se­tih i oštar pro­tiv­nik rata u Vijetnamu, jed­na je od ključ­nih inte­lek­tu­al­nih figu­ra moder­ne lje­vi­ce. U svo­jim rado­vi­ma čes­to pro­miš­lja suprot­stav­lje­nost zapad­nog druš­tva i islam­skog svi­je­ta. Ovaj inte­lek­tu­alac par excel­len­ce autor je broj­nih knji­ga o svjet­skoj povi­jes­ti i poli­ti­ci, kao i pet roma­na okup­lje­nih u „Islamski kvin­tet“, a na Sajmu će pred­sta­vi­ti roman „Sjene naro­va drveta“.

S Knjigom o knjiž­ni­ci dola­zi Susan Orlean, ame­rič­ka knji­žev­ni­ca i publi­cis­t­ki­nja, nagra­đi­va­na auto­ri­ca broj­nih bes­t­se­le­ra, pre­ma čijem je roma­nu „The Orchid Thief“ („Kradljivac orhi­de­ja“) nas­tao film „Adaptation“ („Adaptacija“) s Nicholasom Cageom i Meryl Streep u glav­nim ulo­ga­ma. Naša goš­ća je stal­na dopis­ni­ca New Yorkera, a sura­đu­je s časo­pi­si­ma Vogue, Rolling Stone, Outside i Esquire, sce­na­ris­ti­ca koja u svo­joj kolek­ci­ji ima i nagra­du Emmy.

U pro­gra­mu Storie ita­li­ane gost je dobit­nik nagra­de Strega Mario Desiati koji će pred­sta­vi­ti knji­gu „Razdomljeni“, a koja je već pos­ta­la kul­t­na poseb­no među tridesetogodišnjacima.

Slavenski đar­din obo­ga­tit će goš­ća iz Bugarske Rene Karabaš, spi­sa­te­lji­ca, ali i kaza­liš­na reda­te­lji­ca i glu­mi­ca, nova europ­ska zvi­jez­da čije su knji­ge pre­ve­de­ne na broj­ne svjet­ske jezi­ke. Na Sajmu će pred­sta­vi­ti knji­gu „Ona koja osta­je“. Piše o ostaj­ni­ca­ma, vir­dži­na­ma u Albaniji, žena­ma koje su pre­uzi­ma­le ulo­gu muška­ra­ca u patri­jar­hal­nim sre­di­na­ma, a to će biti i tema okru­glog sto­la Nesvrstane: od vir­dži­na do težakinja.

Program Moć žene ove godi­ne obo­ga­tit će nje­mač­ko-fran­cu­ska spi­sa­te­lji­ca i pre­vo­di­te­lji­ca Anne Weber. Predstavit će knji­gu „Annettte, epska juna­ki­nja“, suvre­me­ni ep o nevje­ro­jat­nom živo­tu Anne Beaumanoir zna­noj pod ime­nom Annette. Anne Weber ispi­sa­la je spo­me­nik Annette, sudi­oni­ci fran­cu­skog pokre­ta otpo­ra i alžir­skog pokre­ta za neza­vis­nost, ženi koja je izgra­di­la dok­tor­sku i znans­tve­nu kari­je­ru, o nje­nom bra­ku, veli­kim lju­ba­vi­ma i maj­čins­tvu, ali i odu svim bez­i­me­nim junakinjama.

Premijere domaćin autora

Najavljene su i veli­ke pre­mi­je­re doma­ćih auto­ra: Kristian Novak dola­zi s novim roma­nom „Slučaj vlas­ti­te pogi­be­lji“; Magdalena Blažević ovaj put se vra­ća veli­koj temi izva­n­vre­men­ske lju­ba­vi u roma­nu „Sezona ber­be“; Emir Imamović Pirke kre­irao je iznim­no živog anti­ju­na­ka u svom „Planu savr­še­nog neus­pje­ha“; Ivica Ivanišević svo­jim brit­kim sti­lom seci­ra hrvat­sku stvar­nost u novoj knji­zi „Otmica raz­re­da za knji­žev­nost“; s Borisom Dežulovićem haj­du­kov­ci će doći na svo­je jer u Pulu sti­že s „Bilim librom 2“.

Veliki umjet­nik Darko Cvijetić pred­sta­vit će svo­ju poezi­ju u novom pro­gra­mu Bookstan pred­stav­lja, a Andrej Nikolaidis, koji je goto­vo član sajam­ske eki­pe, knji­gu „Antonije napu­šta Boga“, kaza­la je Magdalena Vodopija.

Kao poseb­no važ­ne auto­re, a koji su kolok­vi­jal­no uvr­šten u sajam­sku rubri­ku „nije što su naši“, izdvo­ji­la je pul­ske auto­re . Svoje nove knji­ge na 29. Sajmu pred­sta­vit će Puljani, dugo­go­diš­nji surad­ni­ci Sajma – Leonida Kovač dono­si „Rasprizorenja“, Andrea Matošević knji­gu o fil­mu i „Uljaniku Kolos Jadrana“, a na pro­gra­mu je pred­stav­lja­nje dvo­di­jel­ne mono­gra­fi­je Matije Ferlina koju su autor­ski osmis­li­li Matija Ferlin, Mauro Ferlin, Tina Ivezić i Maja Kolar (Staging An/D Archive) te Leo Rafolt (M/F).

U kon­tek­s­tu aktu­al­ne poli­tič­ke sli­ke poseb­no će zanim­lji­vo biti gos­to­va­nje Ozrena Žuneca, uva­že­nog soci­olo­ga i filo­zo­fa u čijem je znans­tve­nom foku­su feno­men rata, koji će u Razgovoru iza zavje­se pred­sta­vi­ti knji­gu „Gutaljinščik: Pasternak, Machbet i logi­ka Staljinove apos­lut­ne dik­ta­tu­re“. Program Intime ugos­tit će i poz­na­tog publi­cis­ta Borisa Rašetu s knji­gom „Tito povjer­lji­vo i osobno“.

Iznimno inti­man bit će i novi pro­gram Susret s auto­rom u kojem su na sce­ni sami – pisac, knji­ga i publi­ka, a prvi gost je poz­na­ti tele­vi­zij­ski novi­nar Aleksandar Stanković s knji­gom „Depra“.

Posveta Istri

Cijeli jedan koz­mos posve­ćen je na ovom Sajmu Istri. U prvom pro­gra­mu Sajma opros­tit ćemo se od našeg dra­gog surad­ni­ka, Lectora Ludensa, veli­kog povjes­ni­ča­ra dr. Miroslava Bertoše s nje­go­vom knji­gom biograf­skih zapi­sa „Trošenje živo­ta: gdje je život što ga izgu­bih žive­ći“, što ju je pos­t­hum­no obja­vi­la Hrvatska sve­uči­liš­na nak­la­da, kaza­la je Magdalena Vodopija.

Tradicionalni pro­gram Istra ispod kore dono­si Istarsko zla­to svjet­ski poz­na­tog pro­du­cen­ta, dugo­go­diš­njeg žite­lja Poluotoka, Mikea Downeya.

„Živeći u obla­ci­ma mogli smo zamis­li­ti i naš mali sajam u saj­mu Histrokozmos, naš mali pla­net kojim se kre­će­mo pros­to­ri­ma slo­bo­de. U ovom pro­gra­mu koji je posve­ćen Franku Lukežu ugos­tit ćemo same mikro­koz­mo­se Istre – Tamaru Obrovac, Milana Rakovca, Robertu Razzi, Darija Marušića, Edija Maružina. Sajam ćemo zatvo­ri­ti zagle­da­ni u zvi­jez­de: kao uvod u temu 30. Sajma – Mikrokozmos, kraj će ozna­či­ti pre­da­va­nje Ples mrtva­ca hrvat­skog znans­tve­ni­ka, inte­lek­tu­al­ca, veli­kog astro­no­ma iz Višnjana Korada Korlevića“, zaklju­či­la je pred­stav­lja­nje pro­gra­ma 29. Sajma knji­ge u Istri Magdalena Vodopija.

Popis sudi­oni­ka i sudi­oni­ca, kao i deta­ljan sajam­ski pro­gram, objav­ljen je na služ­be­noj web-stra­ni­ci i druš­tve­nim mre­ža­ma Sa(n)jam knji­ge u Istri, a sve infor­ma­ci­je o sajam­skim pro­gra­mi­ma, povi­jes­ti, gos­ti­ma, mogu­će je pra­ti­ti na web stra­ni­ca­ma: https://www.sanjamknjige.hr.