„Najljepša zamka“ izložba umjetnina iz privatne zbirke Zorana Franjića u Muzeju suvremene umjetnosti Istre

B. V.

04.10.2023.

Otvorenje izlož­be umjet­ni­na iz pri­vat­ne zbir­ke pul­skog kolek­ci­ona­ra Zorana Franjića pod nazi­vom „Najljepša zam­ka“ bit će odr­ža­no u petak, 6. lis­to­pa­da u 19.30 sati u Muzeju suvre­me­ne umjet­nos­ti Istre. Riječ je o jed­noj u nizu izlož­bi koja u kon­tek­s­tu muzej­skih pro­gram­skih lini­ja ima za cilj vred­no­va­ti i nagla­si­ti ulo­gu kolek­ci­ona­ra i nji­hov dopri­nos razvo­ju likov­nos­ti. Kustosica izlož­be je Ketrin Milićević Mijošek.

Zbirka u cije­los­ti bro­ji više od tris­to umjet­ni­na pul­skih, istar­skih, naci­onal­nih i među­na­rod­nih umjet­ni­ka među koji­ma prev­la­da­va­ju sli­kar­ski rado­vi (na plat­nu, papi­ru, das­ci, meta­lu), sli­ko-crte­ži, crte­ži i gra­fi­ke. Riječ je o raz­li­či­tim stil­skim i temat­skim odred­ni­ca­ma te autor­skim poseb­nos­ti­ma budu­ći da zbir­ka isto­vre­me­no obu­hva­ća rado­ve od kojih naj­ra­ni­ji dati­ra u 1929. godi­nu, dok je naj­re­cent­ni­ji rad koji je ušao u zbir­ku nas­tao 2018. godi­ne što već pod­cr­ta­va širi­nu kolek­ci­ona­re­va inte­re­sa unu­tar kojeg suvre­me­na umjet­nost sva­ka­ko zauzi­ma zna­čaj­no mjesto.

Uz neko­li­ko umjet­ni­na iz obi­telj­ske ostav­šti­ne, poseb­nu eks­ten­zi­ju izlož­be pred­stav­lja­ju i umjet­ni­ne pri­kup­lje­ne na kolek­ci­ona­re­vim broj­nim puto­va­nji­ma diljem svi­je­ta, gdje uz rado­ve reno­mi­ra­nih aka­dem­skih auto­ra naila­zi­mo i na ruko­tvo­ri­ne te dru­ge zanim­lji­vos­ti veza­ne uz poje­di­ne domo­ro­dač­ke kul­tu­re i tradicije.

Izložba je reali­zi­ra­na sred­stvi­ma Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je, Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske, Grada Pula i Turističke zajed­ni­ce Grada Pule. Izložbu je mogu­će raz­gle­da­ti do 30. stu­de­nog sva­kim danom osim pone­djelj­ka i blag­da­na od 10 do 19 sati.