Napuštene istarske crkve: izložba Alessandre D’Agnolo u Banjolama

Tekst i fotografije: Luisa SORBONE

23.10.2023.

Nova izlož­ba u orga­ni­za­ci­ji Udruge Arsanova u Zavičajnoj gale­ri­ji Josip Crnobori  u Banjolama pod nazi­vom “Imanencije/Immanenze” sve­ča­no je otvo­re­na u petak 20. lis­to­pa­da u pri­sus­tvu auto­ri­ce, vene­ci­jan­ske sli­ka­ri­ce Alessandre D’Agnolo, medu­lin­ske vijeć­ni­ce Suzane Štern i kus­to­si­ce Kristine Tamare Kučiš Franić.

“Imanencije/Immanenze”

Imanencija je ona napu­šte­nih crka­va u oko­li­ci Vodnjana – Sv. Foška, Sv. Margerita i Sv. Mihovil – koje je Alessandra D’Agnolo inter­pre­ti­ra­la i pri­ka­za­la kori­šte­njem pri­rod­nih pig­me­na­ta, moza­ika te sli­kov­nog i gra­fič­kog materijala.

“Očigledno zane­ma­re­na arhi­tek­tu­ra – defi­ni­ra­la ju je povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti Maria Giovanna Vielli – tiha, izo­li­ra­na (…). Niz krš­ćan­skih crka­va sred­njo­vje­kov­nih teme­lja u stje­no­vi­tom kra­jo­li­ku Istre, zem­lji put­ni­ka, pro­laz­ni­ka, ali i sje­di­lač­kog čovje­čans­tva, koje Alessandra D’Agnolo pro­na­la­zi kroz sje­ća­nje na struk­tu­ru koja još uvi­jek sto­ji (…) kako bi uka­za­la na sim­bol koji ops­ta­je u toku ljud­skih događaja”.

Postav čini nara­tiv sakral­nog istar­skog kra­jo­li­ka koji isti­če jed­nos­tav­nost gra­đe­vi­na i lje­po­tu kame­na juž­ne Istre.

“Radi se o dje­li­ma koja sam stvo­ri­la u Istri – kaže umjet­ni­ca – u kut­ku nas­ta­lom u pros­to­ru jed­ne sta­je u Vodnjanu, nakon što sam ih foto­gra­fi­ra­la. U pos­ljed­nje vri­je­me naj­češ­će radim na foto­graf­skoj bazi koju razvi­jam u tam­noj komo­ri u svom stu­di­ju u Veneciji. Ta mjes­ta koja sam posje­ti­la i koja sam odlu­či­la pri­ka­za­ti iza­zva­la su u meni vrlo snaž­ne emo­ci­je, pro­bu­div­ši u meni ide­ju o tom para­lel­nom vre­me­nu koje osje­ćam kao dubin­ski stvar­no. Na ovoj sam izlož­bi spo­ji­la sli­ke s pri­ka­zi­ma crka­va s lito­gra­fi­ja­ma na papi­ru s pri­ka­zi­ma zarob­lje­nih tije­la, upra­vo kako bih osna­ži­la taj koncept.”

Obrazovanje Alessandre D’Agnolo je aka­dem­sko; stu­di­ra­la je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Veneciji, a zatim se zalju­bi­la u teh­ni­ke gra­vi­ra­nja, usa­vr­šiv­ši magis­te­rij u Londonu.

„Tako sam ima­la pri­li­ku nauči­ti koris­ti­ti meni do tada nepoz­na­te mate­ri­ja­le koje sada kom­bi­ni­ram s boja­ma, poput dušič­ne kise­li­ne, kolo­fo­ni­ja ili šela­ka, koji se opće­ni­to koris­te za lito­gra­fi­ju i dubo­ki tisak. Smatram se više sli­ka­ri­com nego lito­graf­ki­njom, možda sam iz lito­gra­fi­je posre­do­va­la pre­ciz­nost, ali volim da su moji rado­vi unikati.

Na izlo­že­nim plat­ni­ma, na sli­kov­noj pod­lo­zi koris­ti­la sam i istar­sku crlje­ni­cu, cigle­nu pra­ši­nu, a zatim ruč­no tuca­ne lis­ti­će zla­ta koje sam kupi­la od pos­ljed­njeg mle­tač­kog zla­ta­ra. Znam da u Istri ima mno­go crka­va, pre­ko šez­de­se­tak, i moj je plan sve ih obi­ći i onda svo­je rado­ve saku­pi­ti na veli­koj izložbi”.

“Imanencije/Immanenze” mogu­će je posje­ti­ti do 1. stu­de­no­ga od 17 do 19 sati, osim praz­ni­kom i viken­dom te u subo­tu, 28. lis­to­pa­da od 11 do 13 sati.

Ovo je pret­po­s­ljed­nje pla­ni­ra­no doga­đa­nje za teku­ću godi­nu u gale­ri­ji u Banjolama. Sljedeći će se odr­ža­ti sre­di­nom stu­de­nog i bit će popra­ćen prak­tič­nim radi­oni­ca­ma s Danijelom Simović, umjet­ni­com iz Beograda koja sada živi u Vinkuranu.

Alessandra D’Agnolo rođe­na je 6. siječ­nja 1971. u Veneciji, gdje tre­nut­no živi. Nakon što je diplo­mi­rao sli­kar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Veneciji, poha­đa­la je magis­te­rij na “Slade School u Londonu” sa spe­ci­ja­li­za­ci­jom iz teh­ni­ke gra­vi­ra­nja. Održala je broj­ne samos­tal­ne izlož­be, u Italiji – u Veneciji, Pordenoneu, Trevisu, Udinama, Bariju, Stresi – te u ino­zem­s­tvu – u Austriji, Švicarskoj i Portugalu, gdje je i predavala.