Novi aspekt prostora Ateljea

(Ne)vidljivi – mladi u kulturi: Otvorena izložba Zoea Miloša „Bizhub Pitt“ u Ateljeu DC‑a Rojc

Tekst i fotografije Boris VINCEK

17.10.2023.

Izložba Zoea Miloša nazi­va „Bizhub Pitt“ otvo­re­na je u petak, 13. lis­to­pa­da, u Ateljeu na 3. katu DC‑a Rojc.

Autor je izlo­žio recent­ne rado­ve koji su jed­nim dije­lom nas­ta­li na rezi­den­ci­ji u samom Ateljeu sre­di­nom godi­ne. „Temeljeni na ten­den­ci­ji spa­ja­nja, izjed­na­ča­va­nja ili uki­da­nja dis­tink­ci­je izme­đu kopi­je i ori­gi­na­la, rado­vi prvo­bit­no osli­ka­ni, kola­ži­ra­ni ili na dru­gi način tre­ti­ra­ni for­ma­ti kao pos­ljed­nji korak dobi­va­ju oti­sak kse­ro­graf­skim stro­jem i na taj način ori­gi­nal biva upot­pu­njen svo­jom kopi­jom, kopi­ja gubi ori­gi­nal, te tako pos­ta­ju simu­la­krum – kopi­ja bez izvor­ni­ka“, navo­di se u opi­su izložbe.

Zanimljiv kon­cept uro­dio je boga­tim vizu­al­nim plo­dom raz­li­či­tih i dis­tin­k­t­nih poeti­ka. Poslagani u seri­je i trip­ti­he rado­vi su zauze­li sve ras­po­lo­ži­ve zido­ve Ateljea koji je za ovu pri­go­du pos­tao pra­va mala gale­ri­ja. Sama izlož­ba pri­vuk­la je veli­ku paž­nju pogo­to­vo mla­đe publi­ke koju se rje­đe viđa na kla­sič­nim otva­ra­nja izložbi.

Zoe Miloš rođen je 1994. godi­ne u Rijeci gdje zavr­ša­va pred­di­plom­ski stu­dij kipar­stva, smjer pri­mi­je­nje­na umjet­nost. Do sada je svo­je rado­ve izla­gao u Rijeci, Zagrebu, Ljubljani, Beču, Beogradu, Novom Sadu te u Fažani (u sklo­pu rezi­den­ci­jal­nog pro­gra­ma “Artist in resi­den­ce – umjet­nik u pros­to­ru”). Radovi mu se nala­ze u pri­vat­nim i muzej­skim zbir­ka­ma, a dobit­nik je nagra­de “Crno drvo Laube” 2023. godi­ne za naj­bo­ljeg samos­tal­nog izla­ga­ča. Živi i radi na rela­ci­ji Pula – Hreljin – Beograd.

Ovim se doga­đa­jem jav­nos­ti po prvi put pred­sta­vio novi aspekt pros­to­ra Atelje koji se, osim umjet­nič­kog stu­di­ja i mjes­ta susre­ta, od sada vodi kao plat­for­ma za pro­mo­ci­ju auto­ra čije se dje­lo­va­nje bazi­ra na podru­čju vizu­al­nih umjet­nos­ti u sklo­pu koje će se orga­ni­zi­ra­ti izlož­be, radi­oni­ce te rezi­den­ci­jal­ni i slič­ni pro­gra­mi. Atelje vode Andi Pekica i Oleg Morović dok orga­ni­za­ci­ju izlož­be pot­pi­su­ju Zoe Miloš i Prostor urba­ne kul­tu­re uz podr­šku Skate klu­ba August Šenoa.

Izložba osta­je otvo­re­na do 19. lis­to­pa­da uz pri­sut­nost auto­ra i vod­stvo kroz izložbu.

Ovaj tekst sufi­nan­ci­ran je sred­stvi­ma Fonda za poti­ca­nje raz­no­vr­s­nos­ti i plu­ra­liz­ma elek­tro­nič­kih medija.