Nova produkcija INK‑a za najmlađe: Jazzino – Jazz za djecu

B. V.

10.10.2023.

Koncert nazi­va Jazzino – Jazz za dje­cu bit će odr­žan u petak, 13. lis­to­pa­da 18 sati u Istarskom narod­nom kaza­li­štu Gradskom kaza­li­štu Pula.

„Jazzino je uni­ka­tan kon­cert koji nas uvo­di u svi­jet jazza pom­no oda­bra­nim i poseb­no aran­ži­ra­nim glaz­be­nim reper­to­arom. Poznati i vrhun­ski pul­ski jazz glaz­be­ni­ci zasvi­rat će dje­čje hito­ve (više ili manje zna­ne) u nji­ho­vom novom i druk­či­jem obli­ku. Tijekom kon­cer­ta ima­ti ćemo pri­li­ku uži­va­ti u glaz­be­nim ins­tru­men­ta­li­ma, vokal­nim dioni­ca­ma, inte­rak­ci­ji s publi­kom te se pre­pus­ti­ti upoz­na­va­nju jazza kao glaz­be­nog žan­ra na kraj­nje nefor­ma­lan i zaba­van način“, navo­de organizatori.

Glazbu je aran­ži­rao Carlos Andrés Fagin, a nas­tu­pa­ju Srđan Kuzmanović (kon­tra­bas), Marco Quarantotto (bub­nje­vi), Carlos Andrés Fagin (kla­vir), Sonja Domitrović (sak­so­fo­ni), Branko Sterpin (tru­ba) i Gabrijela Galant Jelenić (vokal).