Nulti kadar

Tekst Elvis LENIĆ

04.10.2023.

Hrvatska tele­vi­zi­ja zapo­če­la je sa zanim­lji­vim pro­jek­tom pone­djelj­kom na 3. pro­gra­mu, pod nazi­vom Nulti kadar.

U toj emi­si­ji pri­ka­zi­va­ti će se tele­vi­zij­ske dra­me i fil­mo­vi snim­lje­ni od sre­di­ne 1960-ih do kra­ja 1980-ih koji nisu repri­zi­ra­ni tije­kom pos­ljed­njih 30-ak godi­na, a sva­ku repri­zu pra­ti­ti će raz­go­vor s nekim od doma­ćih kri­ti­čar­skih doaje­na (Nenad Polimac, Živorad Tomić i osta­li). U ovo­tjed­noj prvoj emi­si­ji (2. lis­to­pad) pri­ka­za­na je kri­mi­na­lis­tič­ka dra­ma ”Kainov znak” (1970) koju je tele­vi­zij­ski kla­sik Ivan Hetrich reži­rao pre­ma sce­na­ri­ju Fedora Vidasa, a bavi se odno­som sre­do­vječ­nog ugled­nog poli­ti­ča­ra (Tonko Lonza) i mla­dog kico­ša (Rade Šerbedžija).

Nakon što jav­nost šoki­ra bru­tal­na pljač­ka s uboj­stvom mili­ci­one­ra u sre­di­štu Zagreba, ins­pek­tor (Izet Hajdarhodžić) sa svo­jom eki­pom sve se više pri­bli­ža­va poči­ni­te­lji­ma, a taj će pro­ces nepo­vrat­no pro­mi­je­ni­ti odnos izme­đu poli­ti­ča­ra i mla­di­ća. Hetrich je film reži­rao svo­jim pre­poz­nat­lji­vim sti­lom, uspi­je­va­ju­ći razvi­ti dina­mič­nu rad­nju, pro­fi­li­ra­ti slo­je­vi­te liko­ve i stvo­ri­ti ugo­đaj koji pod­sje­ća na pos­li­je­rat­ne fran­cu­ske urba­ne krimiće.

U tom smis­lu valja izdvo­ji­ti i jazz glaz­bu Miljenka Prohaske s kojim će Hetrich odmah nakon toga sura­đi­va­ti u zna­me­ni­toj seri­ji ”Kuda idu div­lje svi­nje”. Radnja fil­ma odvi­ja se u komu­nis­tič­kom sus­ta­vu, ali Hetrich i Vidas uspje­li su podi­ći pita­nje mora­la i moći na uni­ver­zal­nu razi­nu. Sljedeći Nulti kadar posve­ćen je tele­vi­zij­skom fil­mu Zorana Tadiću ”Liberanovi” (1979), a o fil­mu će govo­ri­ti Živorad Tomić.