Odlazak pjesnika filmske slike

18.10.2023.

PORTRET REDATELJA: TERENCE DAVIES

Prije dese­tak dana (7. lis­to­pad) pre­mi­nuo je bri­tan­ski reda­telj i sce­na­rist Terence Davies (rođen 1945. u Liverpoolu), jedan od onih čija smrt neće pri­vu­ći veli­ku medij­sku paž­nju, iako je nje­go­va ulo­ga u bri­tan­skom i europ­skom fil­mu vrlo značajna.

Daviesovo dje­tinj­stvo u broj­noj kato­lič­koj obi­te­lji bilo je vrlo teško i bru­tal­no, rano mu je pre­mi­nuo otac nasil­nik, a u ranoj mla­dos­ti doži­vio je ugnje­ta­va­nje oko­li­ne zbog homo­sek­su­aliz­ma. Očito su te život­ne okol­nos­ti izrav­no dje­lo­va­le na nje­gov film­ski prvi­je­nac „Trilogija Terencea Daviesa“, koji se sas­to­ji od tri krat­ka fil­ma (Djeca, Bogorodica s dje­te­tom, Smrt i pre­obra­že­nje) i nas­ta­jao je od 1976. do 1983. godine.

U toj tri­lo­gi­ji Davies zaokru­žu­je život­nu puta­nju svo­jeg alter-ega Roberta Tuckera (glu­mi ga neko­li­ko glu­ma­ca zavis­no od život­ne dobi) saži­ma­ju­ći vlas­ti­te život­ne pro­ble­me i opse­si­je, počev­ši od otkri­va­nja homo­sek­su­al­nos­ti i oče­vog nasi­lja u dje­tinj­stvu, pre­ko ovis­nos­ti o maj­ci i poku­ša­ja zati­ra­nja homo­sek­su­al­nih pori­va u sred­njoj život­noj dobi, do fizič­kog pro­pa­da­nja i smr­ti u sta­ros­ti. Zahvaljujući fas­ci­nant­noj crno-bije­loj foto­gra­fi­ji Williama Divera, film je iznim­no dojm­ljiv spoj život­ne okrut­nos­ti i pri­ta­je­ne lirič­nos­ti, koji kod gle­da­te­lja iza­zi­va naj­sup­til­ni­je emocije.

Daviesovi slje­de­ći dugo­me­traž­ni fil­mo­vi (Distant Voices, Still Lives, The Long Day Closes), koji su ujed­no i naj­cje­nje­ni­ji u nje­go­vom opu­su, tako­đer se bave tema­ti­kom dje­tinj­stva u pos­li­je­rat­nim engle­skim kato­lič­kim obi­te­lji­ma. Ovi su fil­mo­vi snim­lje­ni u boji i vizu­al­no iznim­no dora­đe­ni, vrlo su jed­nos­tav­ne nara­ci­je, sup­til­ni i snaž­nih emo­tiv­nih stanja.

Davies nije bio jako pro­duk­ti­van reda­telj, tije­kom kari­je­re koja je tra­ja­la sko­ro pet deset­lje­ća reži­rao je tek dese­tak dugo­me­traž­nih fil­mo­va, ali svo­jim je kvan­ti­ta­tiv­no skrom­nim opu­som osta­vio iznim­no pre­poz­nat­ljiv trag. Na kra­ju valja pod­sje­ti­ti da je Terence Davies pri­je dese­tak godi­na posje­tio Istru, odnos­no film­ski fes­ti­val u Motovunu, gdje mu je uru­če­na nagra­da Maverick.

 

Elvis Lenić