Dnevnički zapis pretvoren u prizor memorije

Otvorena izložba Luane Brhanić „Rock paper scissors“ u HUiU galeriji

Tekst i fotografije Paola ALBERTINI

13.10.2023.

 

Doista dojm­lji­va i nesva­ki­daš­nja izlož­ba nazi­va Rock paper sci­ssors Luane Brhanić otvo­re­na je 12. lis­to­pa­da u HUiU gale­ri­ji. Kristina Nefat tom je pri­li­kom naj­a­vi­la Reli po gale­ri­ja­ma koji će se odr­ža­ti 12. stu­de­nog, a HUiU je i ovo­ga puta start­na gale­ri­ja te će tada upra­vo Brhanić ima­ti struč­na vođenja.

Autorica se krat­ko okup­lje­ni­ma zahva­li­la na dola­sku rekav­ši kako se nada ugod­nom dru­že­nju i raz­go­vo­ru o nje­nim rado­vi­ma koji su nas­ta­li u peri­odu izme­đu 2015. – 2023. godi­ne. Sama o svo­jim rado­vi­ma nije želje­la govo­ri­ti mno­go istak­nuv­ši nadu kako će posje­ti­te­lji reći nešto svo­jim doj­mo­vi­ma. Impresivno je kako Brhanić kola­žem i reza­njem te lijep­lje­njem uz foto­gra­fi­je, crta­nje i sli­ka­nje stva­ra čita­ve svjetove.

Inače, rado­vi su dio opsež­ni­je seri­je rado­va pre­dvi­đe­nih da u svo­joj zavr­š­noj for­mi pos­ta­nu knji­ga. Zajednička im je povez­ni­ca teh­ni­ka, tj. kola­ži­ra­nje sta­rim novi­na­ma, isječ­ci­ma iz časo­pi­sa, autor­skim foto­gra­fi­ja­ma u kom­bi­na­ci­ji s crta­njem i sli­ka­njem. Kolaž daje moguć­nost obli­ko­va­nja pros­to­ra i ostva­ru­je se kroz nešto što već pos­to­ji te svo­jom tran­sfor­ma­ci­jom osta­je nešto poz­na­to i vizu­al­no bli­sko, a isto­vre­me­no novo i nepoz­na­to. Koktel je ono­ga pro­živ­lje­no­ga i pro­miš­lje­no­ga te svo­je­vr­s­ni dnev­nič­ki zapis pre­tvo­ren u pri­zor memo­ri­je i ima­gi­nar­nog mos­ta izme­đu proš­los­ti i ide­je buduć­nos­ti. To su vizi­je sje­ća­nja, mis­li, osje­ća­ja, frus­tra­ci­ja, stra­ho­va, opa­ža­nja i kri­ti­ka, u pri­je­vo­du reak­ci­je na unu­tar­nji i vanj­ski svi­jet. Prostori su uto­či­šta, cik­lič­kog pre­živ­lja­va­nja kroz sva­kod­nev­ne emo­ci­onal­ne i okol­ne kontraste.

Luana Brhanić rođe­na je 1988. godi­ne u Puli. Pohađala je Školu pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti u Zagrebu te 2006. stek­la zva­nje aran­žer­sko-sce­no­graf­skog dizaj­ne­ra. Upisuje kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu. Prvostupnik kipar­stva pos­ta­je 2011. u kla­si Stjepana Gračana, a zva­nje magis­tre kipar­stva stje­če 2013. godi­ne u kla­si Peruška Bogdanića. Pored tri samos­tal­ne izlož­be sudje­lu­je i u mno­gim skup­nim izlož­ba­ma i likov­nim radi­oni­ca­ma na širem podru­čju Hrvatske. Živi i Radi u Puli.

Izložba koja je pro­daj­nog karak­te­ra može se raz­gle­da­ti do 10. stu­de­nog, a gale­ri­ja je otvo­re­na rad­nim danom od 12 do 20 sati.