Otvorenje izložbe Luane Brhanić „Rock paper scissors“ u HUiU galeriji

B. V.

10.10.2023.

Otvorenje izlož­be Luane Brhanić nazi­va „Rock paper sci­ssors“ bit će odr­ža­no u čet­vr­tak, 12. lis­to­pa­da u 20 sati u pul­skoj HUiU galeriji.

„Prezentirani rado­vi nas­ta­li su u peri­odu izme­đu 2015. – 2023. Dio su opsež­ni­je seri­je rado­va pre­dvi­đe­nih da u svo­joj zavr­š­noj for­mi pos­ta­nu knji­ga. Zajednička im je povez­ni­ca teh­ni­ka, tj. kola­ži­ra­nje sta­rim novi­na­ma, isječ­ci­ma iz časo­pi­sa, autor­skim foto­gra­fi­ja­ma u kom­bi­na­ci­ji s crta­njem i sli­ka­njem. Kolaž daje moguć­nost obli­ko­va­nja pros­to­ra i ostva­ru­je se kroz nešto što već pos­to­ji te svo­jom tran­sfor­ma­ci­jom osta­je nešto poz­na­to i vizu­al­no bli­sko, a isto­vre­me­no novo i nepoz­na­to. Koktel je ono­ga pro­živ­lje­no­ga i pro­miš­lje­no­ga te svo­je­vr­s­ni dnev­nič­ki zapis pre­tvo­ren u pri­zor memo­ri­je i ima­gi­nar­nog mos­ta izme­đu proš­los­ti i ide­je buduć­nos­ti. To su vizi­je sje­ća­nja, mis­li, osje­ća­ja, frus­tra­ci­ja, stra­ho­va, opa­ža­nja i kri­ti­ka, u pri­je­vo­du reak­ci­je na unu­tar­nji i vanj­ski svi­jet. Prostori su uto­či­šta, cik­lič­kog pre­živ­lja­va­nja kroz sva­kod­nev­ne emo­ci­onal­ne i okol­ne kon­tras­te“, piše u opi­su izložbe.

Luana Brhanić rođe­na je 1988. godi­ne u Puli. Pohađala je Školu pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti u Zagrebu te 2006. stek­la zva­nje aran­žer­sko-sce­no­graf­skog dizaj­ne­ra. Upisuje kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu. Prvostupnik kipar­stva pos­ta­je 2011. u kla­si Stjepana Gračana, a zva­nje magis­tre kipar­stva stje­če 2013. godi­ne u kla­si Peruška Bogdanića. Pored tri samos­tal­ne izlož­be sudje­lu­je i u mno­gim skup­nim izlož­ba­ma i likov­nim radi­oni­ca­ma na širem podru­čju Hrvatske. Živi i Radi u Puli.

Izložba i pro­gram HUiU gale­ri­je finan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Grada Pule – odjel za kul­tu­ru i razvoj civil­nog druš­tva, Zaklade Kultura nova i Istarske župa­ni­je – odjel za kul­tu­ru i zavičajnost

Izložba se može raz­gle­da­ti do 10. stu­de­nog, rad­nim danom od 12 do 20 sati.