Predavanje Krešimira Krole na temu znanstvene fantastike i spekulativne sociologije u Klubu-knjižari Giardini 2

B. V.

10.10.2023.

Predavanje pro­fe­so­ra soci­olo­gi­je, poli­tič­kog komen­ta­to­ra i pasi­oni­ra­nog čita­te­lja SF‑a Krešimira Krole o uvi­di­ma koje nam znans­tve­na fan­tas­ti­ka pru­ža u moguć­nos­ti tran­sfor­ma­ci­je druš­tva bit će odr­ža­no u sri­je­du, 11. lis­to­pa­da u 20 sati u Klubu-knji­ža­ri Giardini 2.

U jeku naj­ve­ćih iza­zo­va današ­nji­ce, poput kli­mat­skih pro­mje­na, razvo­ja umjet­ne inte­li­gen­ci­je i pri­jet­nje nuk­le­ar­nog rata, pro­fe­sor Krolo će kroz soci­olo­šku ana­li­zu tri­lo­gi­je „Problem tri­ju tije­la“ auto­ra Liu Cixina u dija­lo­gu s publi­kom pro­miš­lja­ti budu­će druš­tve­ne transformacije.

Kroz kri­tič­ki objek­tiv, ras­pra­va pro­cje­nju­je na koji način „Problem tri­ju tije­la“, ali i slič­na dje­la kao što su „Dina“ (Frank Herbert), „Prostranstvo“ (James S.A. Corey) i „Fondacija“ (Isaac Asimov) iza­zi­va­ju konven­ci­onal­ne soci­olo­ške para­dig­me i obli­ku­ju alter­na­tiv­ne druš­tve­ne okvire.

Povezujući spe­ku­la­tiv­ne vizi­je znans­tve­ne fan­tas­ti­ke sa soci­olo­škim teorij­skim ala­ti­ma, ovaj raz­go­vor poti­če sudi­oni­ke na raz­miš­lja­nje o tran­sfor­ma­cij­skom poten­ci­ja­lu druš­tva nude­ći nijan­si­ra­ne per­s­pek­ti­ve ljud­ske pri­la­god­lji­vos­ti i for­mi­ra­nja (novih) druš­tve­nih struktura.

Krešimir Krolo je izvan­red­ni pro­fe­sor na Odjelu za soci­olo­gi­ju, Sveučilišta u Zadru. Znanstveni i struč­ni inte­res vezan mu je uz soci­olo­gi­ju mla­dih, kul­tu­re i medi­ja, čes­to obje­di­nje­nih kroz jedins­tve­ne istra­ži­vač­ke pro­jek­te i ana­li­ze. Objavio je više znans­tve­nih rado­va u viso­ko ran­gi­ra­nim među­na­rod­nim časo­pi­si­ma te je koautor knji­ga „Klasike, punk, caj­ke: kul­tur­ni kapi­tal i vri­jed­nos­ti mla­dih u gra­do­vi­ma na Jadranskoj oba­li“ i „ Kultura (bez) zajed­ni­ce: pre­ma druš­tve­no-kul­tur­nom cen­tru u Zadru“.