Žanrovski hibrid koji objedinjuje edukativni narativ, narodnu predaju i predivne ilustracije

Predstavljanje knjige Zdenka Bašića „Čarobna Istra – skrivene tajne istarskih gradina“

B. V.

26.10.2023.

 

Predstavljanje nove knji­gu Zdenka Bašića „Čarobna Istra – skri­ve­ne taj­ne istar­skih gra­di­na“ bit će odr­ža­no u petak, 3. stu­de­nog u 18 sati u pros­to­ru Multimedijalnog cen­tra Rovinj.

 

„Ova knji­ga pred­stav­lja još jedan ambi­ci­ozan pro­jekt Istarske župa­ni­je, koja kon­ti­nu­ira­no pre­poz­na­je zna­čaj bašti­ne u oču­va­nju iden­ti­te­ta regi­je. „Čarobna Istra – skri­ve­ne taj­ne istar­skih gra­di­na“ ino­va­ti­van je žan­rov­ski hibrid – sli­kov­ni­ca koja obje­di­nju­je edu­ka­tiv­ni nara­tiv, narod­nu pre­da­ju i pre­div­ne ilus­tra­ci­je koje će podjed­na­ko odu­še­vi­ti dje­cu i odras­le. Autor je cije­nje­ni i sves­tra­ni umjet­nik Zdenko Bašić, ilus­tra­tor, ani­ma­tor, pisac i umjet­nič­ki direk­tor fes­ti­va­la zabo­rav­lje­nih pri­ča i narod­nih pre­da­ja „Perunfest“. Poznat po svo­jem jedins­tve­nom, fan­taz­ma­go­rič­nom, a isto­dob­no sen­zi­bil­nom izri­ča­ju, oku­šao se u mno­gim žan­ro­vi­ma i ilus­tri­rao kla­sič­ne pri­če na engle­skom govor­nom podru­čju što mu je doni­je­lo među­na­rod­no priz­na­nje, no svoj autor­ski vrhu­nac daje u knji­ga­ma u koji­ma spa­ja pre­da­ju, pri­če i svo­je začud­no likov­no umi­je­će – tak­va je nje­go­va sada već kul­t­na knji­ga „Sjeverozapadni vje­tar“, tra­že­na i na hrvat­skom i na engle­skom jezi­ku, koja je pos­ta­la temelj za ani­mi­ra­ne film­ske urat­ke te doku­men­tar­nu TV-seri­ju“, navo­de iz Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.

 

„Čarobna Istra“ pred­stav­lja ori­gi­na­lan spoj pri­ča o jeda­na­est istar­skih kašte­la i isto toli­ko sta­rih istar­skih pre­da­ja, pri­ča o mito­lo­škim stvo­re­nji­ma: o vila­ma, štri­ga­ma i štri­gu­ni­ma, divo­vi­ma, vukod­la­ci­ma, krs­ni­ci­ma, o orku, mori, duho­vi­ni, mac­mo­li­ći­ma i švar­ži­ći­ma, koji jed­na­ko kao i mate­ri­jal­na bašti­na čuva­ju povi­jest i tra­di­ci­ju Istarskog polu­oto­ka. Sve to Bašić je ilus­tri­rao u svo­jem auten­tič­nom sti­lu, obo­ga­će­nim i zre­loš­ću iskus­tva i ins­pi­ra­ci­je, stva­ra­ju­ći možda i dosad ponaj­bo­lje knjiž­no izdanje.

 

Sam umjet­nik o tome je rekao: „Moram reći da sam imao sre­će u samom istra­ži­va­nju puto­va­ti, posje­ti­ti sve loka­ci­je i foto­gra­fi­ra­ti sve kašte­le. Neke koji su otkri­ve­ni, obnov­lje­ni i pred­stav­lje­ni svi­je­tu, a neki koji su još uvi­jek goto­vo sakri­ve­ni, sko­ro nedos­tup­ni, još uvi­jek čuva­ju taj­ne neke dru­ge dimen­zi­je, poput Kožljaka i Kršana. I bila je pri­vi­le­gi­ja gle­da­ti ih u svje­tlu tre­nut­ka kako se otkri­va­ju u tim posje­ti­ma, pod obla­ci­ma, olu­ja­ma, kišom i vje­trom, sun­cem ili mje­se­com… Ilustriranju sam pris­tu­pio kao svom puto­pis­nom dnev­ni­ku, u kojem sam ocr­ta­vao sje­ća­nja i impre­si­je s tog puta kroz kola­že foto­gra­fi­ja, rekre­ira­ju­ći atmo­sfe­ru poje­di­nog kašte­la i onda u njih smje­štao mit­ska stvo­re­nja i priče.“

 

„Ova će knji­ga nedvoj­be­no obo­ga­ti­ti istar­sku kul­tur­nu bašti­nu za mno­ge gene­ra­ci­je, a može­mo se samo nada­ti da će joj se mno­gi utje­ca­ti i vra­ća­ti u potra­zi za ins­pi­ra­ci­jom, zna­njem i uži­va­njem u lije­poj knji­zi“ poru­ču­ju iz Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.

 

Take it Slow stra­te­ški je pro­jekt Programa pre­ko­gra­nič­ne surad­nje INTERREG VA Italija – Hrvatska 2014. – 2020. osmiš­ljen s ciljem uprav­lja­nja i pro­mo­ci­je jadran­ske regi­je kao ino­va­tiv­ne, zele­ne, odr­ži­ve, kre­ativ­ne, dos­tup­ne pre­ko­gra­nič­ne turis­tič­ke des­ti­na­ci­je usmje­re­ne osna­ži­va­nju i pro­mo­ci­ji kon­cep­ta spo­rog i pamet­nog turiz­ma. Projekt je ukup­ne vri­jed­nos­ti 3.764.695,71 eura, od čega 85 pos­to sufi­nan­ci­ra Europski regi­onal­ni razvoj­ni fond, a 15 pos­to part­ner­ske orga­ni­za­ci­je. Upravni odjel za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je – Regione Istriana u okvi­ru pro­jek­ta otvo­rio je Posjetiteljski cen­tar Kuća kašte­la u Momjanu kao suvre­men arhi­tek­ton­ski mar­ker objek­ta tra­di­ci­onal­ne arhi­tek­tu­re koji svo­jim unu­tar­njim dizaj­nom rein­ter­pre­ti­ra kulu i pala­ču kašte­la. Namijenjen je ino­va­tiv­noj i mul­ti­me­dij­skoj inter­pre­ta­ci­ji kul­tur­ne rute svih istar­skih kašte­la pri­la­go­đe­noj i oso­ba­ma s osje­til­nim ošte­će­nji­ma, obje­di­nju­ju­ći zajed­nič­ko nas­li­je­đe pre­ko­gra­nič­nih jadran­skih regi­ja s koji­ma Istra tra­di­ci­onal­no dije­li snaž­ne kul­tu­ro­lo­ške povez­ni­ce naj­iz­ra­že­ni­je pre­ko vla­da­ju­ćih patri­cij­skih obi­te­lji koje su obi­ta­va­le u istar­skim kaštelima.