U istom filmu – korak dalje

Predstavljene Metodičke smjernice za radionice za djecu i mlade s TUR

24.10.2023.

Udruga Metamedij orga­ni­zi­ra­la je kon­fe­ren­ci­ju za medi­je na kojoj su pred­stav­lje­ne Metodičke smjer­ni­ce za orga­ni­za­ci­ju i vođe­nje kul­tur­no – umjet­nič­kih radi­oni­ca za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvo­ju. Konferencija je odr­ža­na u uto­rak, 24. lis­to­pa­da u pul­skoj gale­ri­ji Novo. Na kon­fe­ren­ci­ji su govo­ri­li Marino Jurcan i Andrea Vidović iz udru­ge Metamedij te Vanja Marković, Lea Radolović i Hrvoje Bogojević iz Škole za odo­goj i obra­zo­va­nje Pula, struč­nja­ci koji su sudje­lo­va­li u izra­di Smjernica.

Metodičke smjer­ni­ce izra­đe­ne su u okvi­ru pro­jek­ta “U istom fil­mu – korak dalje” podr­ža­nom od stra­ne Fonda za aktiv­no gra­đans­tvo, sred­stvi­ma Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okvi­ru EGP gran­to­va. Nositelj pro­jek­ta je pul­ska Udruga Metamedij, a part­ne­ri su Škola za odgoj i obra­zo­va­nje – Pula, Kino Valli, Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Krapinske Toplice i Centar za odgoj i obra­zo­va­nje Čakovec.

Marino Jurcan iz udru­ge Metamedij je u uvod­nom govo­ru kazao da se pro­jekt uglav­nom bavi pro­ble­mom pri­la­god­be sadr­ža­ja u kul­tu­ri za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvoju.

- Tim pro­ble­mom smo se bavi­li na tri razi­ne: jed­na razi­na je izra­da Metodoloških smjer­ni­ca za pri­la­god­bu sadr­ža­ja, dru­ga razi­na je orga­ni­za­ci­ja kul­tur­nih sadr­ža­ja i kre­ativ­nih radi­oni­ca, a tre­ća razi­na odno­si se na zago­va­rač­ki pro­ces jer pos­to­je­će kul­tur­ne poli­ti­ke uglav­nom ne pre­poz­na­ju taj pro­blem. Na teme­lju dva istra­ži­va­nja o potre­ba­ma dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju u seg­men­tu pri­la­god­be kul­tur­nih sadr­ža­ja, kre­ativ­nih radi­oni­ca i slič­nih sadr­ža­ja i jav­nog savje­to­va­nja kojeg smo u kolo­vo­zu orga­ni­zi­ra­li u sklo­pu ovog pro­jek­ta izra­di­li smo cije­li niz pre­po­ru­ka za jedi­ni­ce lokal­ne i regi­onal­ne samo­upra­ve. Preporuke smo pos­la­li na savje­to­va­nje u sklo­pu Plana razvo­ja Grada Pule, a kas­ni­je i na jav­no savje­to­va­nje za Plan razvo­ja kul­tu­re Grada Pule i veći dio njih je pri­hva­ćen. Nakon toga smo smjer­ni­ce pos­la­li i na jav­no savje­to­va­nje Nacrta za izra­du Akcijskog pla­na za kul­tu­ru i medi­je na razi­ni RH, a za to ćemo tek vidje­ti rezul­ta­te. Trenutno je u pro­ce­su i izra­da Plana razvo­ja kul­tu­re Istarske župa­ni­je pa smo u ana­li­zi sta­nja tako­đer pos­la­li te pre­po­ru­ke i nada­mo da će i na toj razi­ni biti pri­hva­će­ne, kazao je Jurcan i dodao da sve aktiv­nos­ti u pro­jek­tu ima­ju mul­tu­pli­ci­ra­ju­ći efekt, tj. te pre­po­ru­ke i smjer­ni­ce mogu se apli­ci­ra­ti u bilo kojoj dru­goj sre­di­ni u RH.

Andrea Vidović, asis­ten­ti­ca na ovom pro­jek­tu u udru­zi Metamedij je opi­sa­la dosa­daš­nji tijek aktiv­nos­ti. U surad­nji s Kinom Valli i POU-ima na razi­ni IŽ te s dru­gim part­ne­ri­ma odr­ža­ne su sen­zor­ne kino pro­jek­ci­je. Do sada je pri­ka­za­no šest fil­mo­va na 12 pro­jek­ci­ja s peko tisu­ću posje­ti­te­lja, a do kra­ja godi­ne bit će odr­ža­ne još dvi­je pro­jek­ci­je u Rovinju i Puli.

- Osim toga odr­ža­ne su i dvi­je edu­ka­ci­je za struč­nja­ke: jed­na je bila za pro­ved­bu radi­oni­ca pri­la­go­đe­nih za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvo­ju, a dru­ga za oda­bir adek­vat­nih fil­mo­va za sen­zor­ne kino pro­jek­ci­je. Aktivnosti u sklo­pu pro­jek­ta uklju­či­va­le su i struč­nim kadrom vođe­ne kre­ativ­ne radi­oni­ce foto­gra­fi­je i ani­ma­ci­je koje su pri­la­go­đe­ne dje­ci s teško­ća­ma u razvo­ju. Na radi­oni­ca­ma ani­ma­ci­je osmiš­lje­ne pri­če su pre­to­če­ne u kola­že koji su kori­šte­ni u izra­di GIF-ova. Održane su dvi­je tak­ve radi­oni­ce: u Puli s 12 uče­ni­ka i u Krapinskim Toplicama s deset uče­ni­ka, te jed­na radi­oni­ca digi­tal­ne foto­gra­fi­je u Čakovcu koju je poho­di­lo 19 uče­ni­ka. Nastali će rado­vi biti pred­stav­lje­ni putem putu­ju­će izlož­be diljem Istre i u Zaboku, pa vas ovom pri­go­dom pozi­vam na izlož­bu koja će biti odr­ža­na u Puli, 6. pro­sin­ca, kaza­la je Vidović i pre­da­la riječ Vanji Marković koja je govo­ri­la o Metodičkim smjernicama.

- Velik pred­nost ovog pro­jek­ta je što su sve aktiv­nos­ti osmiš­lje­ne ne samo da budu među­sob­no pove­za­ne već i da budu funk­ci­onal­ne. Podloga za izra­du tih smjer­ni­ca bila su istra­ži­va­nja koje smo pro­ve­li na podru­čju tri župa­ni­ja koje su uklju­če­ne u pro­jekt te na podru­čju Grada Zagreba. Putem njih utvr­di­li smo koli­ko ustva­ri dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju posje­ću­ju raz­li­či­te kul­tur­ne doga­đa­je te koli­ko su aktiv­ni u kre­ativ­nim radi­oni­ca­ma. Uz to želja nam je bila od samih rodi­te­lja dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju dobi­ti infor­ma­ci­je o nji­ho­voj per­s­pek­ti­vi – koje su kon­kret­no oso­bi­tos­ti okru­že­nja koje dje­cu i mla­de one­mo­gu­ću­ju da se uklju­če u radi­oni­ce i kul­tur­ne doga­đa­je, kaza­la je Marković.

Ona je doda­la da su rezul­ta­ti bili u skla­du s onim što su i sami teorij­ski zna­li o toj temi, a to je da su za dje­ca i mla­di s teško­ća­ma u razvo­ju vrlo malo uklju­če­ni u van­škol­ske aktiv­nos­ti – kako one koje se orga­ni­zi­ra­ju za širu popu­la­ci­ju tako i one koje se orga­ni­zi­ra­ju baš za popu­la­ci­ju dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvoju.

- Jedan od raz­lo­ga sla­be posje­će­nos­ti kul­tur­nih doga­đa­ja i uklju­či­va­nja u kre­ativ­ne radi­oni­ce je što oko­li­na nije pri­la­go­đe­na potre­ba­ma dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju. Radi se o raz­li­či­tim fak­to­ri­ma koji izu­zet­no ome­ta­ju nji­ho­vo uklju­či­va­nje u sve te aktiv­nos­ti. Na tim smo poda­ci­ma bazi­ra­li i naše Metodičke smjer­ni­ce za orga­ni­za­ci­ju i vođe­nje kul­tur­no – umjet­nič­kih radi­oni­ca za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvo­ju te Metodološki okvir za reali­za­ci­ju sen­zor­nih kino pro­jek­ci­ja. Ovaj poto­nji izra­di­le su Eva Brlek i Zvjezdana Novina Repovečki, a prve su uz mene izra­di­li kole­ge Lea Radolović, Lana Agejev Grabrović i Hrvoje Bogojević. Smjernice ima­ju tri glav­na dje­la, a prvi je posve­ćen sis­te­ma­ti­za­ci­ji svih infor­ma­ci­ja o oso­bi­tos­ti­ma dje­ce i mla­dih s teško­ća­ma u razvo­ju. Drugi dio sadr­ži stra­te­gi­je podr­ške koje mogu pomo­ći sva­ko­me tko pro­vo­di tak­ve radi­oni­ce, a zad­nji dio sadr­ži obra­zac putem kojeg svat­ko tko želi orga­ni­zi­ra­ti tak­ve radi­oni­ce može pro­vje­ri­ti poštu­je li radi­oni­ca prin­ci­pe uni­ver­zal­nog dizaj­na i razum­ne pri­la­god­be za dje­cu i mla­de s teško­ća­ma u razvo­ju, kaza­la je Marković i doda­la da je doda­na vri­jed­nost pro­jek­tu orga­ni­za­ci­ja radi­oni­ca za izvo­di­te­lje tih radionica.

Lea Radolović je pojas­ni­la da su radi­oni­ce za vodi­te­lje orga­ni­zi­ra­li na način da u sklo­pu te edu­ka­ci­je mora­ju osmis­li­ti svo­ju radi­oni­cu za pete­ro uče­ni­ka tipič­nog razvo­ja i dva uče­ni­ka s teško­ća­ma u razvo­ju. Hrvoje Bogojević je kazao da mu je dra­go što jedan takav mate­ri­jal sada pos­to­ji te da će se u Puli odr­ža­ti radi­oni­ca koja će poma­ga­ti vodi­te­lji­ma kul­tur­no-umjet­nič­kih radi­oni­ca te je isko­ris­tio pri­li­ku da pozo­ve sve zain­te­re­si­ra­ne da se na nju prijave.

Za kraj je Jurcan spo­me­nuo da se Metodičke smjer­ni­ce i Metodološki okvir mogu pre­uze­ti na stra­ni­ca­ma udru­ge Metamedij u meni­ju U istom fil­mu – korak dalje te je dodao da ovaj pro­jekt tra­je do kra­ja godi­ne, ali te će se aktiv­nos­ti nas­ta­vi­ti u sklo­pu pro­jek­ta U istom fil­mu – korak do kul­tu­re kojeg finan­ci­ra Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH i koji će se isklju­či­vo bavi­ti orga­ni­za­ci­jom kul­tur­nih događaja.

Metodičke smjer­ni­ce

Metodološki okvir

Izvor