Proces: Otvorene prijave za radionicu “Zrcaljenje”

B. V.

11.10.2023.

Udruga Proces, u surad­nji s udru­gom Forma, orga­ni­zi­ra radi­oni­cu auto­por­tret­nog eks­pe­ri­men­tal­nog fil­ma „Zrcaljenje“ nami­je­nje­nu mla­di­ma od 15 do 30 godi­na, a poseb­no pri­pad­ni­ca­ma i pri­pad­ni­ci­ma LGBTIQ+ zajed­ni­ce. Voditeljice radi­oni­ce su umjet­ni­ce Gea Rajić i Josipa Škrapić iz udru­ge Forma.

„LGBTIQ+ mla­di izlo­že­ni su poseb­nim rizi­ci­ma. Zbog svo­je sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je ili rod­nog iden­ti­te­ta izlo­že­ni su većem rizi­ku od dis­kri­mi­na­ci­je i nasi­lja, nepo­što­va­nju nji­ho­vih ljud­skih pra­va te manjin­skom stre­su u odno­su na svo­je hete­ro­sek­su­al­ne vrš­nja­ke, dok im dodat­ne iza­zo­ve pred­stav­lja­ju pro­ce­si razvo­ja vlas­ti­tog iden­ti­te­ta i auta­nja. U slu­ča­je­vi­ma nepri­hva­ća­nja nji­ho­ve sek­su­al­ne ori­jen­ta­ci­je ili rod­nog iden­ti­te­ta u kru­gu vrš­nja­ka višes­tru­ko je pove­ćan rizik od vrš­njač­kog nasi­lja, a manjin­ski stres, osvješ­ći­va­nje vlas­ti­tog iden­ti­te­ta i odlu­ke poput auta­nja zah­ti­je­va­ju dodat­nu podr­šku. Inovativnom umjet­nič­kom for­mom, eks­pe­ri­men­tal­nim vide­om i auto­por­tre­tom mla­di­ma će se omo­gu­ći­ti pro­pi­ti­va­nje samih sebe, svo­jih iden­ti­te­ta, ali i per­cep­ci­je dru­gos­ti kao tak­ve“, kažu iz udru­ge Proces.

Polaznici radi­oni­ce će na prvom susre­tu pos­lu­ša­ti uvod­no pre­da­va­nje o eks­pe­ri­men­tal­nom fil­mu, auto­por­tre­tu i osmiš­lja­va­nju kon­cep­ta fil­ma. Zatim sli­je­di sni­ma­nje video mate­ri­ja­la, mon­ta­ža snim­lje­nih mate­ri­ja­la, te dovr­ša­va­nje mon­ta­že. Osim rada s vodi­te­lji­ca­ma, polaz­ni­ci radi­oni­ce imat će pri­li­ku samos­tal­no sni­ma­ti i mon­ti­ra­ti, uz redov­nu komu­ni­ka­ci­ju s vodi­te­lji­ca­ma. Rezultat radi­oni­ce bit će izra­đen auto­por­tret kroz koji će polaz­ni­ci pre­is­pi­ta­ti svo­je iden­ti­te­te, otkri­va­ti sebe i slo­je­ve sebe te ima­ti moguć­nost pre­zen­ti­ra­ti svoj auto­por­tret­ni eks­pe­ri­men­tal­ni film.

„Svi zain­te­re­si­ra­ni mogu se pri­ja­vi­ti putem maila proces@udrugaproces.hr do 20. lis­to­pa­da. U pri­ja­vi je potreb­no naves­ti ime i pre­zi­me, mail adre­su i dob. Prvi susret odr­žat će se u kra­jem lis­to­pa­da, a o tome ćete biti oba­vi­je­šte­ni putem maila“, poru­ču­ju organizatori.

Gea Rajić rođe­na je 11.7.1997. u Rijeci. Završila je Školu pri­mi­je­nje­ne umjet­nos­ti i dizaj­na u Puli na odje­lu gra­fič­kog dizaj­na 2016. godi­ne. Diplomirala je 2020. godi­ne na pred­di­plom­skom stu­di­ju na Akademiji pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti u Rijeci (APURI), gdje tre­nut­no poha­đa diplom­ski stu­dij na odje­lu vizu­al­nih komu­ni­ka­ci­ja i gra­fič­kog dizaj­na. Na Reviji hrvat­skog film­skog stva­ra­laš­tva nje­zin eks­pe­ri­men­tal­ni film Knjiga vje­tra osva­ja spe­ci­jal­nu nagra­du žiri­ja. U surad­nji s glaz­be­nom gru­pom Putokazi ostva­ru­je glaz­be­no-eks­pe­ri­men­tal­ni film Omnibus Meandri, koji osva­ja The Grand Prix Golden Violette na International Music Film Festivalu u Parmi. U pro­gra­mu Rijeka – Europska pri­jes­tol­ni­ca kul­tu­re sudje­lu­je kao autor u pro­jek­tu Lungomare Art pri izgrad­nji Balthazargradskog kupa­li­šta. Krajem 2021. godi­ne osni­va udru­gu Forma u kojoj se bavi pisa­njem i pro­vo­đe­njem pro­jek­ta usmje­re­nih pre­ma kul­tu­ri i umjet­nos­ti, te orga­ni­za­ci­ji mani­fes­ta­ci­je Samanj Kulture. Osvaja prvu nagra­du za vizu­al­ni iden­ti­tet fes­ti­va­la STIFF (Međunarodni stu­dent­ski film­ski fes­ti­val) u Rijeci, a 2022. godi­ne je izvo­di­te­lji­ca dizaj­na i vizu­al­nog iden­ti­te­ta tog fes­ti­va­la. Od 2020. godi­ne aktiv­no se bavi izra­dom glaz­be­nih videa, radi kao neo­vis­na dizaj­ne­ri­ca, a pos­ta­je i video amba­sa­do­ri­ca za Primorsko-goran­sku župa­ni­ju.  Do sada je izla­ga­la na dvi­je samos­tal­ne i više skup­nih izlož­bi. Živi i radi u Pazinu.

Josipa Škrapić rođe­na je 22.7.1997. u Puli, gdje je zavr­ši­la Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na na kipar­skom odje­lu 2016. godi­ne. Preddiplomski stu­dij zavr­ša­va 2019. godi­ne na Akademiji Umjetnosti, na Sveučilištu u Novoj Gorici u Sloveniji, na Studiju digi­tal­nih umjet­nos­ti i prak­si, odsjek suvre­me­nih umjet­nič­kih prak­si. Diplomirala je na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu, 2021. godi­ne, na smje­ru novih medi­ja. Članica je HDLU Istre, Udruge Forma i Društva vizu­al­nih umjet­ni­ka – CRUX. Izlagala je na više skup­nih i dvi­je samos­tal­ne izlož­be. Živi i radi u Puli.

Autor vizu­ala je Erik Burić. Radionica se odr­ža­va uz podr­šku Upravnog odje­la za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske županije.