“Film kroz kratku povijest”

Prvo predavanje iz drugog ciklusa “Edukacija mladih” HDLU‑a Istre

B. V.

11.10.2023.

 

HDLU Istre zapo­či­nje s dru­gim cik­lu­som pre­da­va­nja u sklo­pu pro­jek­ta “Edukacija mla­dih”. Predavanje je bes­plat­no i nami­je­nje­no svim zain­te­re­si­ra­nim gra­đa­ni­ma svih dob­nih sku­pi­na. Ciklus pre­da­va­nja obje­di­nju­je ukup­no tri pre­da­va­nja na tri raz­li­či­te teme. Predavač je Igor Gustini. Prvo pre­da­va­nje iz ovog cik­lu­sa, nas­lov­lje­no “Film kroz krat­ku povi­jest”, odr­žat će se u petak, 13. lis­to­pa­da, s počet­kom u 18 sati u gale­ri­ji HDLU‑a Istre. Govorit će se o tome kako je nas­tao igra­ni film, i to kroz pre­gled zna­čaj­nih fil­mo­va i film­skih reda­te­lja, te o fil­mu i umjet­nos­ti, odnos­no umjet­nos­ti u filmu.