DJ/VJ radionica, panel rasprava i party

Queer+ Security u Klubu Kotač

B. V.

26.10.2023.

U petak, 27. lis­to­pa­da u Klubu Kotač u Društvenom cen­tru Rojc bit će odr­ža­na pos­ljed­nja ovo­go­diš­nja eta­pa pro­jek­ta Queer+ Security, koji je pret­hod­no pred­stav­ljen split­skoj, zagre­bač­koj i riječ­koj publi­ci. Projekt se sas­to­ji od DJ/VJ radi­oni­ca, panel ras­pra­ve o poli­ti­ka­ma ples­nog podi­ja, te zavr­š­nog par­tyja. Pink Security – ini­ci­ja­ti­va za sigu­ran i ink­lu­zi­van club­bing, koja je pro­tek­la iz split­skog kolek­ti­va Queeranarchive i nji­ho­vog klup­skog pro­gra­ma Zvjerinjak, pokre­nu­la je pro­jekt Queer+ Security kroz koji je pro­ve­de­no istra­ži­va­nje kojim je usta­nov­lje­no tko se osje­ća sigur­no, a tko ne na ples­nom podi­ju i oko nje­ga, te su defi­ni­ra­ne pre­po­ru­ke kako bi klu­bo­ve uči­ni­li sigur­ni­jim i ink­lu­ziv­ni­jim mjes­ti­ma za sve. Na osno­vu istra­ži­va­nja publi­ci­ran je zine koji dono­si smjer­ni­ce za sigur­ni­ji i ink­lu­ziv­ni­ji clubbing.

S počet­kom u 20 sati odr­žat će se panel ras­pra­va „O poli­ti­ka­ma ples­nog podi­ja“, na kojoj će se otvo­ri­ti pita­nja poli­tič­nos­ti ples­nog podi­ja i klup­ske dina­mi­ke moći, od rod­ne nerav­no­prav­nos­ti na klup­skoj sce­ni, pita­nja pris­tan­ka i gra­ni­ca, pre­ko raz­no­li­kos­ti u glazbenoj/kulturnoj poli­ti­ci do dina­mi­ka moći u klup­skim pros­to­ri­ma, te će potom biti pred­stav­ljen zine. Na panel ras­pra­vi, koja će biti odr­ža­na na engle­skom jezi­ku,  sudje­lu­ju predstavnici_ce split­skog kolek­ti­va queerAnarchive/Zvjerinjak i ljub­ljan­ska Rejv utopija.

U nas­tav­ku veče­ri, od 23 sata do 4 uju­tro, odr­žat će se glaz­be­ni pro­gram „Zvjerinjak xx Proces pre­sen­ta Rat girl sum­mer“ na kojem će nas­tu­pi­ti Katcha b2b Balana iz ljub­ljan­skog queer DJ kolek­ti­va Ustanova i Gabibabydoll član kolek­ti­va queerAnarchive i rezi­dent klup­skog pro­gra­ma Zvjerinjak, kao i polaznice_i odr­ža­ne DJ radionice.

Napadi na pripadnice_ke LGBTIQ+ zajed­ni­ce, naža­lost, sve su učes­ta­li­ji. Porast tak­vih situ­aci­ja pri­mi­je­ti­li su i autori_ce tre­ćeg izda­nja Rozog mega­fo­na – izvje­šta­ja o sta­nju ljud­skih pra­va LGBTIQ oso­ba u Republici Hrvatskoj u kojem je istak­nu­to da se u raz­dob­lju 2018. – 2022. pove­ćao broj zlo­či­na iz mrž­nje i govo­ra mrž­nje, da je nasi­lje pro­tiv LGBTIQ oso­ba i dalje viso­ko, te da veći­na žrta­va nasi­lja ta kaz­ne­na dje­la ne prijavljuje.

Osim u jav­no­me pros­to­ru, u kojem su LGBTIQ+ oso­be zapra­vo i navik­nu­te na ovak­ve poja­ve, zami­je­ćen je i porast napa­da na „sigur­ne pros­to­re“ LGBTIQ+ zajed­ni­ce, na pros­to­re unu­tar „naša četi­ri zida“. Na popu­lar­ni queer par­ty Bitcherin, koji se odr­ža­vao u split­skom klu­bu Kocka, u siječ­nju su upa­li huli­ga­ni koji su prvo vri­je­đa­li, a zatim i napa­li dvo­ji­cu mla­di­ća, koje su potom doče­ka­li ispred klu­ba te fizič­ki napa­li i pro­ga­nja­li Splitom. U lip­nju je pul­ska pros­la­va Mjeseca pono­sa koju je orga­ni­zi­rao Proces, u unu­traš­njem dvo­ri­štu Rojca, osim dobrom zaba­vom obi­lje­že­na i napa­dom baklja­ma. Kao reak­ci­ja na upra­vo tak­ve doga­đa­je akteri_ce sce­ne su se oku­pi­li u nefor­mal­nu ini­ci­ja­ti­vu te osmis­li­li i pro­vo­de pro­jekt Queer+ Security.

Predstavljanje zine‑a i raz­go­vor o sigur­ni­jem club­bin­gu se reali­zi­ra u sklo­pu pro­jek­ta Queer+ Security koji se pro­vo­di u okvi­ru pro­gra­ma Clubture-HR pro­gram­ska raz­mje­na s part­ner­skim orga­ni­za­ci­ja­ma Pink Security, AKC, Proces, queerANarchive i LORI. Rad kolek­ti­va Q+ SECURITY pro­vo­di se u okvi­ru pro­gra­ma Clubture-HR pro­gram­ska raz­mje­na i surad­nja uz pot­po­ru Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH, Zaklade Kultura nova, Gradskog ure­da za kul­tu­ru, među­grad­sku i među­na­rod­nu surad­nju i civil­no druš­tvo Grada Zagreba i Nacionalne zak­la­de za razvoj civil­nog druš­tva kroz pro­gram Centri znanja.