Studiö: Izložba Olega Morovića “Hvala što ste došli u ovako velikom broju”

B. V.

27.10.2023.

 

Samostalna izlož­ba Olega Morovića nazi­va “Hvala što ste doš­li u ova­ko veli­kom bro­ju” bit će otvo­re­na u subo­tu, 28. lis­to­pa­da u 20 sati u pros­to­ru Studiö na 5. katu DC‑a Rojc.

„Studiö: Novi plejs u gra­du služ­be­no otva­ra svo­ja vra­ta, a dobre stva­ri doga­đa­ju se eki­pi koja se rado penje na 5. kat. Studiö je pros­tor koji će (kada nije foto stu­dio) u svo­ja četi­ri zida za vas pri­pre­ma­ti čuda od eve­na­ta, a kre­će sa samos­tal­nom izlož­bom“, poru­ču­ju organizatori.

 

Oleg Morović rođen je na dan Republike 29. novem­bra 1987. u Puli gdje zavr­ša­va Školu pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na 2006. godi­ne. Voditelj je udru­ge Prostor urba­ne kul­tu­re u Fažani kroz čiji rad orga­ni­zi­ra raz­ne kul­tur­no-umjet­nič­ke pro­gra­me poput edu­ka­tiv­nih i kre­ativ­nih radi­oni­ca Print Zine. U sklo­pu udru­ge tako­đer vodi Fanzinoteku – arhiv neza­vis­nih publikacija.

 

Kao dio orga­ni­za­cij­skog tima orga­ni­zi­ra Vodnjan Film Festival u Fažani Film Festival (NVFV i La udru­ga) te Vladimir film fes­ti­val (SK August Šenoa). Zajedno sa Olegom Šuranom i Andijem Pekicom vodi umjet­nič­ku orga­ni­za­ci­ju Fazan i web por­tal za dizajn, inte­rak­ci­je i umjet­nost nakonjusmo.net a pos­ljed­njih 15 godi­na izda­ju i časo­pis za poezi­ju Polet.

 

Izlagao je na neko­li­ko grup­nih i samos­tal­nih izlož­bi. Rijetko nagra­đi­van. Bavi se gra­fič­kim dizaj­nom. U slo­bod­no vri­je­me sli­ka ili tiska gra­fi­ke i pla­ka­te u teh­ni­ci sito­ti­ska. Voli umjet­nost. Živi u Fažani.