Pula je dobila novi galerijski prostor

Svečano otvorena izložba „Nestalna stvarnost“ u galeriji Novo

20.10.2023.

Otvorenje novog pul­skog izla­gač­kog pros­to­ra – gale­ri­je Novo i izlož­be „Nestalna stvar­nost“, dio pro­duk­ci­je orga­ni­za­ci­je KIBLA  iz Maribora, odr­ža­no je u čet­vr­tak, 19. lis­to­pa­da u na adre­si Laginjina 7 (neka­daš­nji pros­tor Istarskih knji­ža­ra). Galerija Novo pre­zen­ta­cij­ski je i pro­duk­cij­ski pros­tor koji dje­lu­je u okvi­ru udru­ge Metamedij, u part­ner­stvu s udru­ga­ma Atanor, Faro11 i Labin Art Express XXI, kao rezul­tat surad­nje nefor­mal­ne plat­for­me za razvoj suvre­me­ne medij­ske umjet­nos­ti Istre MI plus. O samom pro­ce­su potraž­nje i dobi­va­nja pros­to­ra na otva­ra­nju je govo­rio pred­sjed­nik udru­ge Metamedij Marino Jurcan.

- Galerija Novo je rezul­tat dugo­traj­nog napo­ra plat­for­me MI plus, koju je od 2015. koor­di­ni­ra­la udru­ga Metamedij uz part­ne­re iz jav­nog i civil­nog sek­to­ra. Od samog počet­ka, naš cilj je bio stva­ra­nje pro­duk­cij­sko-pre­zen­ta­cij­skog pros­to­ra koji je uvr­šten u dru­gu Istarsku kul­tur­nu stra­te­gi­ju. Platforma se uklju­či­la i u razvoj više stra­te­ških doku­me­na­ta na razi­ni gra­da pa je potre­ba za tak­vom vrstom pros­to­ra uvr­šte­na i u Plan razvo­ja kul­tu­re Grada Pule. Zajedno s part­ne­ri­ma udru­ga­ma Atanor, Faro11 i Labin Art Express XXI apli­ci­ra­li smo na natje­čaj gra­da za dobi­va­nje pros­to­ra zajed­nič­kim pro­gra­mom koji je bio dobro pri­hva­ćen sto­ga ovom pri­li­kom zahva­lju­jem i Gradu Puli i svim part­ne­ri­ma uklju­če­nim u ovaj pro­jekt, kazao je Jurcan te se zahva­lio i surad­ni­ci­ma iz udru­ge Metamedij Marijeti Bradić, Borisu Vinceku i Andrei Vidović koji su zad­njih neko­li­ko mje­se­ci radi­li na obno­vi gale­ri­je i orga­ni­za­ci­ji izložbe.

Pročelnica za kul­tu­ru Grada Pule Emina Popović Sterpin je kaza­la da je vrlo uzbu­đe­na jer se ne doga­đa tako čes­to da grad dobi­va novi pros­tor za kulturu.

- Stoga sma­tram da je ovo jedan važan mikro povi­jes­ni doga­đaj za Pulu. Grad je pre­poz­nao ovu ini­ci­ja­ti­vu i pomo­gao u pro­na­la­sku pros­to­ra, a poseb­no mi je dra­go da je to baš ovaj pros­tor jer se na taj način nas­tav­lja stva­ra­ti jedan umjet­nič­ki kvart u srcu gra­da. Tu je Istarsko narod­no kaza­li­šte, HUIU blok, a sada i nova gale­ri­ja, a nadam se da ćemo se u buduć­nos­ti pro­ši­ri­ti s kul­tur­nim pros­to­ri­ma i u zgra­di pre­ko puta. Drago mi je i da je ovo gale­ri­ja za vizu­al­ne umjet­nos­ti, a pogo­to­vo za inter­dis­ci­pli­nar­ne umjet­nič­ke prak­se i nadam se da će u svom pro­gra­mu biti posve­će­na i pro­duk­ci­ji mla­dih umjet­ni­ka te da će sura­đi­va­ti i s lokal­nom zajed­ni­com, kaza­la je pro­čel­ni­ca Popović Sterpin i čes­ti­ta­la svi­ma iz plat­for­me Mi plus uz nadu da je ovo samo poče­tak jed­ne dugo­roč­ne kul­tur­no-umjet­nič­ke avanture.

Pročelnik za kul­tu­ru i zavi­čaj­nost Istarske župa­ni­je Vladimir Torbica je ust­vr­dio da je gale­ri­ja Novo pros­tor koji je Puli sigur­no nedos­ta­jao i koji je nas­tao upra­vo zahva­lju­ju­ći zagovaranju.

- Još jedan isko­rak koji ćemo uči­ni­ti 2024. godi­ne rezul­tat je zago­va­ra­nja, a prvens­tve­no zahva­lju­ju­ći pri­mje­ru natje­ča­ja Zlatna lube­ni­ca. Istarska župa­ni­ja će slje­de­će godi­ne otvo­ri­ti jedan novi jav­ni poziv kojim ćemo finan­ci­ra­ti mla­dog umjet­ni­ka s izno­som od 12 do 15 tisu­ća eura u ostva­ri­va­nju svog umjet­nič­kog dje­la. Budući da je ovo i pro­duk­cij­ski pros­tor vje­ru­jem da ćemo i u tom seg­men­tu dobro sura­đi­va­ti. Izrazio bih i zado­volj­stvo što ste zapo­če­li s KIBLOM iz Maribora jer svat­ko tko poz­na­je vizu­al­nu umjet­nost zna što je KIBLA, a pogo­to­vo zna tko je kus­tos Peter Tomaž Dobrila, kazao je Torbica i dodao da vje­ru­je da je ovo jedan lijep znak u kojem će prav­cu ovoj pros­tor ići.

Marijeta Bradić iz udru­ge Metamedij se broj­nim okup­lje­ni­ma obra­ti­la u funk­ci­ji vodi­te­lji­ce gale­ri­je i pred­sta­vi­la pro­gram koji će se u gale­ri­ji Novo odr­ža­va­ti do kra­ja godine.

- Kada smo pokre­ta­li ovu gale­ri­ju naša je vizi­ja bila da ona pos­ta­ne jed­no mjes­to susre­ta mla­dih te pros­tor za raz­mje­nu ide­ja, iskus­ta­va i vje­šti­na mla­dih lokal­nih umjet­ni­ka. Ovaj pros­tor će, osim kao izlož­be­ni dje­lo­va­ti kroz neko­li­ko pro­gram­skih pra­va­ca pa ćemo tako pri­pre­mi­ti i diskur­ziv­ne pro­gra­me – od kon­fe­ren­ci­ja, okru­glih sto­lo­va, raz­go­vo­ra s umjet­ni­ci­ma sve do temat­skih pre­da­va­nja. Kao što smo već čuli gale­ri­ja će funk­ci­oni­rat i kao pro­duk­cij­ski pros­tor i nada­mo se da ćemo u bli­skoj buduć­nos­ti ovdje pro­vo­di­ti rezi­den­ci­jal­ne pro­gra­me s mla­dim umjet­ni­ci­ma te edu­ka­tiv­ne i kre­ativ­ne radi­oni­ce. Do kra­ja godi­ne pri­pre­mi­li smo neko­li­ko izlož­bi i radi­oni­ca pa već sada mogu naj­a­vi­ti da ćemo sura­đi­va­ti s mla­dim lokal­nim umjet­ni­ci­ma i struč­nja­ci­ma poput Alexa Brajkovića, kus­to­si­ce Elene Apostolovski te kus­to­si­ce Irene Borić slje­de­će godi­ne kroz kuri­ra­nje fes­ti­va­la Media Mediterranea, kaza­la je Bradić i pre­da­la riječ partnerima.

Noel Mirković je ispred Labin Art Expresaa XXI izra­zio zado­volj­stvo što je ovaj pros­tor stav­ljen u funk­ci­ju budu­ći da je udru­ga u Puli gos­to­va­la s Bijenalom indus­trij­ske umjet­nos­ti, a sada ima i pros­tor u kojem svo­je pro­jek­te može realizirati.

- Koliko ja znam ovo je prvi put da udru­ge iz više kra­je­va Istre ima­ju jedan pros­tor u Puli za reali­za­ci­ju svo­jih pro­gra­ma i rezi­den­ci­ja, a to je ono što će LAE ovdje i radi­ti. Tu će biti pos­tav­lje­na jed­na od izlož­bi slje­de­ćeg, 5. Bijenala indus­trij­ske umjet­nos­ti, a pri­je nje tu će gos­to­va­ti umjet­ni­ci koji dola­ze na rezi­den­ci­ja za Bijenale, kazao je Mirković.

Ivana Čehić Rabljenović iz udru­ge Faro11 zahva­li­la se Gradu Puli na pru­ža­nju ovak­vog pros­to­ra te udru­zi Metamedij na reali­za­ci­ji te svi­ma iz Mi plus platforme.

- Naše aktiv­nos­ti su ponaj­vi­še usmje­re­ne ka novo­me­dij­skoj umjet­nos­ti i pro­mo­ci­ji mla­dih umjet­ni­ka tako da se odlič­no ukla­pa­mo u cije­lu ovu pri­ču. Program koji ćemo mi ovdje pri­pre­mi­ti bit će samos­tal­na izlož­ba pobjed­ni­ka natje­ča­ja GRISIAyouth koji se odr­ža­va sva­ke godi­ne u Rovinju. Drugi pro­jekt koji radi­mo usmje­ren je ka mla­di­ma sred­njo­škol­ske dobi, a za njih ima­mo natje­čaj vezan uz novo­me­dij­sku umjet­nost gdje izra­đu­ju svo­je rado­ve pod men­tor­stvom priz­na­tih umjet­ni­ka koji rezul­ti­ra­ju izlož­bom, kaza­la je Čehić Rabljenović.

Predsjednica udru­ge Atanor Nela Simić se tako­đer zahva­li­la Gradu Puli i svim part­ner­skim udru­ga­ma na zais­ta veli­kom odra­đe­nom poslu.

- Drago nam je što je grad pre­poz­nao naše nas­to­ja­nje i ovu foku­si­ra­nu vizi­ju da jed­na gale­ri­ja s ova­ko spe­ci­fič­nim pro­gra­mom nas­ta­ne ovdje u Puli. Kao udru­ga Atanor prvens­tve­no smo foku­si­ra­ni na pro­duk­ci­ju mla­dih umjet­ni­ka kroz niz pro­gra­ma. Fokusirani smo na rad s gale­ri­ja­ma kroz kon­fe­ren­ci­ju Izazovi gale­ri­ja u razvo­ju publi­ke i Reli po gale­ri­ja­ma koji će ove godi­ne doži­vje­ti svo­je deve­to izda­nje. On će se u Puli odr­ža­ti 4. stu­de­nog, a jed­na od pos­ta­ja Relija biti će i gale­ri­ja Novo. Također ima­mo i jedan zanim­ljiv pro­jekt koji pro­vo­di­mo već dugi niz godi­na, a riječ je o cik­lu­su „Samo jed­nom prvi put“ za mla­de umjet­ni­ke, a nji­me zapra­vo poku­ša­va­mo mla­de kus­to­se nauči­ti kako da pos­ta­ve svoj prvi pro­jekt te da kre­nu s mla­dim umjet­ni­ci­ma iako nisu ogra­ni­če­ni u tom izbo­ru, kaza­la je Simić.

Kustos Peter Tomaž Dobrila ukrat­ko je pred­sta­vio rado­ve umjet­ni­ka koji čine pos­tav izlož­be „Nestalna stvar­nost“, a to su Nataša Berk, Alice Daeun Kim, Tadej Droljc, umjet­nik name:, Nika Erjavec, Toni Soprano Meneglejte i Valerie Wolf Gang.

”Homo ludens, čovjek koji se igra, sre­di­šte je i pola­zi­šte, esen­ci­ja i bit pros­to­ra i simu­la­ci­je pros­to­ra. Može li ops­ta­ti poku­šaj ilus­tra­ci­je sta­ja­nja, pos­to­ja­nja i pro­pa­da­nja? S umjet­noš­ću, este­ti­kom i eti­kom – može. Sa svi­ješ­ću i svi­ješ­ću. S miš­lju i dje­lom. Ulaskom u umjet­nič­ko dje­lo, šet­njom kroz nje­ga, luta­njem i upoz­na­va­njem, poima­njem i otkri­va­njem, nala­zi­mo se u per­so­ni­fi­ci­ra­nom, intim­nom odno­su, koji doživ­lja­va­mo kao umjet­nič­ki kodi­fi­ci­ra­no iskus­tvo i svo­je­vr­s­ni odgo­vor na naš anga­žman. Ambijentalni, audi­ovi­zu­al­ni doživ­ljaj, ambi­jen­tal­na i oko­liš­na kup­ka ujed­no su i sauna i masa­ža, fit­ness i Loch Ness našeg osob­nog “dodi­ra” i širih, pros­tor­nih i druš­tve­nih reflek­si­ja koje uspos­tav­lja­ju naš odnos pre­ma umjet­nos­ti, pred­me­ti­ma, stro­je­vi­ma, mate­ri­ja­li­ma, pro­ce­si­ma u ekvi­dis­tant­ni krug naših živo­ta, koji se slu­čaj­no pojav­lju­ju na izlož­bi i osta­ju u sas­ta­vu umjet­nič­kog dje­la kao auto­nom­ni izraz svo­je auto­ri­zi­ra­ne spon­ta­nos­ti’, piše kus­tos Peter Tomaž Dobrila u opi­su postava.

Izložba osta­je otvo­re­na do 12. stu­de­nog i može se raz­gle­da­ti od pone­djelj­ka do sri­je­de od 10 do 14 sati te u čet­vr­tak i petak od 17 do 20 sati. Donatori: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Pula i Zaklada Kultura nova.

Izvor