Tribina „Psihijatrija i film: Brod – kolektivna trauma“ u Kinu Valli

B. V.

10.10.2023.

Tribina “Psihijatrija i film” orga­ni­zi­ra­na u surad­nji Hrvatskog druš­tva film­skih kri­ti­ča­ra i Kina Valli, bit će odr­ža­na u čet­vr­tak, 12. lis­to­pa­da u 19 sati u Kinu Valli.

Na jav­noj disku­si­ji pri­sus­tvo­vat će reda­telj Elvis Lenić, film­ski kri­ti­čar Mate Ćurić i kli­nič­ki psi­ho­log Velimir Todorović koji će o fil­mu „Brod“ ras­prav­lja­ti iz dvi­ju per­s­pek­ti­va; one film­ske i one medi­cin­ske. “Brod” je film koji na pose­ban način govo­ri o pul­skom bro­do­gra­di­li­štu Uljanik, mjes­tu koje je pos­ta­lo grob­lje napu­šte­nih radi­ona, čelič­nih olu­pi­na i zaus­tav­lje­nih diza­li­ca,  no tra­uma koju je sud­bi­na bro­do­gra­di­li­šta utka­la u živo­te Puležana još se gene­ra­ci­ja­ma neće izbri­sa­ti. Publika je dobro­doš­la podi­je­li­ti svo­je impre­si­je i raz­miš­lja­nja o fil­mu a bes­plat­ne ulaz­ni­ce mogu se pre­uze­ti na bla­gaj­ni Kina Valli.

Nakon više od 160 godi­na pos­to­ja­nja i broj­nih veli­čans­tve­nih bro­do­va koji su isplo­vi­li iz nje­go­va pogo­na, pul­sko bro­do­gra­di­li­šte “Uljanik” pos­ta­lo je grob­lje napu­šte­nih radi­ona, čelič­nih olu­pi­na i zaus­tav­lje­nih diza­li­ca. U tom kra­jo­li­ku pos­ta­po­ka­lip­se kojeg danas nas­ta­nju­ju glas­ni gale­bo­vi, polu­glad­ne mač­ke i rači­ći, sus­ti­žu nas emo­tiv­na svje­do­če­nja biv­ših rad­ni­ka. Ovaj film posve­ta je svim obi­te­lji­ma čiji su čla­no­vi kroz gene­ra­ci­je bili veza­ni za ovo brodogradilište.