U Klubu-knjižari Giardini 2 gostuje 29. PUF – Međunarodni kazališni festival

Predstavljanje knjige „Mačkozbornik: od Bastet do Catwoman“ i Pjesničko podne s Enesom Kiševićem

B. V.

03.10.2023.

 

Klub-knji­ža­ra Giardini 2 u surad­nji s 29. PUF-om – Međunarodnim kaza­liš­nim fes­ti­va­lom u Puli ovaj tje­dan orga­ni­zi­ra dva knji­žev­na pro­gra­ma. U čet­vr­tak, 5. lis­to­pa­da, u 19 sati u Klubu-knji­ža­ri Giardini 2 odr­žat će se pred­stav­lja­nje knji­ge „Mačkozbornik: od Bastet do Catwoman“ (Jesenski i Turk, 2022), a u subo­tu, 7. lis­to­pa­da, u pod­ne na pro­gra­mu je Pjesničko pod­ne s Enesom Kiševićem.

Na pred­stav­lja­nju knji­ge „Mačkozbornik: od Bastet do Catwoman“ o pri­sut­nos­ti mača­ka u ljud­skom svi­je­tu – bilo kao živih, opip­lji­vih bića ili sim­bo­la i meta­fo­ra – nji­ho­voj repre­zen­ta­ci­ji u jezi­ku, običajima, mito­lo­gi­ji, reli­gi­ji, filo­zo­fi­ji, zna­nos­ti, umjet­nos­ti­ma, medi­ji­ma, poli­ti­ci, u Klubu-knji­ža­ri Giardini 2 raz­go­va­ra­ti će Suzana Marjanić, jed­na od ured­ni­ca knji­ge, teore­ti­čar­ka umjet­nos­ti per­for­man­sa i kri­tič­ke ani­ma­lis­ti­ke i Paola Orlić, povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti, ese­jis­ti­ca i producentica.

Suzana Marjanić znans­tve­na je savjet­ni­ca u Institutu za etno­lo­gi­ju i fol­k­lo­ris­ti­ku u Zagrebu, gdje su joj glav­ni inte­re­si pro­uča­va­nja teori­je mita i ritu­ala, kul­tur­na i kri­tič­ka ani­ma­lis­ti­ka te izved­be­ni stu­di­ji. Vanjska je surad­ni­ca Odsjeka za etno­lo­gi­ju i kul­tur­nu antro­po­lo­gi­ju Sveučilišta u Zadru i Odsjeka za kro­ato­lo­gi­ju na Fakultetu hrvat­skih stu­di­ja Sveučilišta u Zagrebu. Autorica je šest knji­ga i suured­ni­ca osam zbor­ni­ka radova.

Paola Orlić pro­du­cen­ti­ca je kul­tur­nih mani­fes­ta­ci­ja i ese­jis­ti­ca. Diplomirala je filo­zo­fi­ju i povi­jest umjet­nos­ti u Zagrebu, te magis­tri­ra­la povi­jest umjet­nos­ti u SAD‑u. Autorica je struč­nih stu­di­ja i čla­na­ka, orga­ni­za­to­ri­ca i kus­to­si­ca broj­nih izlož­bi te producentica.

Subota toč­no u pod­ne u knji­ža­ri među kroš­nja­ma na Giardinima rezer­vi­ra­na je za Pjesničko pod­ne s Enesom Kiševićem. Nagrađivani pjes­nik i glu­mac, pri­ja­telj PUF‑a Enes Kišević na poet­skom susre­tu inter­pre­ti­rat će vlas­ti­te sti­ho­ve, ali i pod­sje­ti­ti publi­ku na naj­z­na­čaj­ni­ja svjet­ska pjes­nič­ka ostvarenja.

Odmah po objav­lji­va­nju svo­je prve zbir­ke poezi­je „Mladić nosi svo­je prve pje­sme na ogled“ (1974.) Enes Kišević je osta­vio dubok dojam i pos­tao poz­nat po inter­pre­ti­ra­nju vlas­ti­tih sti­ho­va, ali i uvjer­lji­vom i nadah­nu­tom govo­re­nju poezi­je veli­kih svjet­skih i doma­ćih auto­ra. Tridesetak objav­lje­nih knji­ga uči­ni­le su ga jed­nim od naj­poz­na­ti­jih i naj­po­pu­lar­ni­jih pjes­ni­ka u regi­ji. Na poče­ci­ma poet­skog stva­ra­nja bavio se uglav­nom lju­bav­nom liri­kom koju karak­te­ri­zi­ra­ju komu­ni­ka­tiv­nost i slo­bod­ni stih, a u kas­ni­jim zbir­ka­ma sve je više zaokup­ljen duhov­nim moti­vi­ma. Piše i za dje­cu, pje­sme te dram­ska dje­la. Pjesme su mu pre­ve­de­ne na 20-ak jezi­ka te su uvr­šte­ne u antologije.