11. Brazilski dani u Puli od 7. do 9. studenoga

B. V.

06.11.2023.

Jedanaesto izda­nje Brazilskih dana u Puli posve­će­no je važ­noj tema­ti­ci – mla­di­ma kao glav­nim akte­ri­ma u svi­je­tu koji se nala­zi u kli­mat­skoj kri­zi na glo­bal­noj razi­ni. Navedeno nas vodi i do tema­ti­ke zele­nog i odr­ži­vos­ti kojom se bavi inten­ziv­no velik broj lju­di baš u Brazilu.

U želji da se isko­ris­te raz­ne moguć­nos­ti i kri­tič­ki osvi­jes­ti ulo­ga teh­no­lo­gi­je i dizaj­na u buduć­nos­ti, ovo­go­diš­nje izda­nje dono­si novos­ti po tom pita­nju u nizu aktiv­nos­ti: izla­ga­nja, radi­oni­ca, pre­da­va­nja u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci, na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli – Fakultetu eko­no­mi­je i turiz­ma „Dr. Mijo Mirković“ i Filozofskom fakul­te­tu, Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli, Školi pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na Pula i Gimnaziji Pula. Program će obo­ga­ti­ti i izlož­ba o Amazoni auto­ra Olega Maštruka na Fakultetu eko­no­mi­je i turiz­ma „ dr. Mijo Mirković“ te Revija bra­zil­skog fil­ma u Kinu Valli s tri­ma zanim­lji­vim naslovima.

Brazilski dani zapo­či­nju u uto­rak, 7. stu­de­no­ga radi­oni­com Erica Lovrića, pro­fe­so­ra jezi­ka, dizaj­ne­ra, pro­jek­t­nog mena­dže­ra i umjet­ni­ka, potom­ka hrvat­skih ise­lje­ni­ka u Brazilu, koju će odr­ža­ti za uče­ni­ke u Školi pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na Pula na temu Nove teh­no­lo­gi­je kao pogon novih pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizajna.

Službeno otvo­re­nje mani­fes­ta­ci­je 11. Brazilski dani u Puli odr­žat će se isto­ga dana u 11 sati na Fakultetu eko­no­mi­je i turiz­ma „Dr. Mijo Mirković“ u dvo­ra­ni Pula. Nakon poz­drav­nih govo­ra izla­ga­nje o raz­li­či­tim moguć­nos­ti­ma pove­zi­va­nja Brazila i Hrvatske u kul­tu­ri i turiz­mu odr­žat će Solange Benites Juvella, unu­ka hrvat­skih ise­lje­ni­ka, povrat­ni­ca u Hrvatsku i pred­sjed­ni­ca Komore za trgo­vi­nu, istra­ži­va­nje i pos­lo­va­nje Brazil-Hrvatska (BRACRO), U pre­dvor­ju FET‑a zatim sli­je­di otvo­re­nje izlož­be Plovidba zele­nim srcem Zemlje: puto­va­nje rije­kom Amazonom auto­ra Olega Maštruka pod pokro­vi­telj­stvom Veleposlanstva Brazila u Republici Hrvatskoj. Prvi dan zaokru­žit će pro­jek­ci­ja glaz­be­nog doku­men­tar­ca Miucha: Glas Bossa nove u Kinu Valli.

Drugoga dana, u sri­je­du, 8. stu­de­no­ga, jezič­nu radi­oni­cu za uče­ni­ke Škole za turi­zam, ugos­ti­telj­stvo i trgo­vi­nu u Gradskoj knjiž­ni­ci i čita­oni­ci vodit će jedan od orga­ni­za­to­ra Brazilskih dana u Puli i Puljanin s bra­zil­skom adre­som dr. sc. Milan Puh. Na Filozofskom fakul­te­tu Milan Puh i Eric Lovrić, auto­ri prvog udž­be­ni­ka za uče­nje hrvat­sko­ga jezi­ka za govor­ni­ke bra­zil­skog por­tu­gal­skog Hrvatski za sve odr­žat će pre­da­va­nje o Novim teh­no­lo­gi­ja­ma i dizaj­nu u pouča­va­nju stra­nih i nas­ljed­nih jezi­ka. Revija bra­zil­skih fil­mo­va u Kinu Valli nas­tav­lja se pro­jek­ci­jom bra­zil­ske komič­ne dra­me Voljeni.

U čet­vr­tak, 9. stu­de­no­ga, ujed­no i pos­ljed­njeg dana mani­fes­ta­ci­je odr­žat će se radi­oni­ca koju će vodi­ti naš gost Eric Lovrić. Na radi­oni­ci Kreiranje kul­tur­no-turis­tič­kog imi­dža Pule kroz ani­ma­ci­ju i nove teh­no­lo­gi­je u dija­lo­gu s pul­skim gim­na­zi­jal­ci­ma kre­irat će zajed­nič­ki pri­jed­log kul­tur­no-turis­tič­kog imi­dža Pule. U popod­nev­nim sati­ma u Kinu Valli sli­je­di pro­jek­ci­ja sin­kro­ni­zi­ra­nog ani­mi­ra­nog fil­ma Ainbo – Dobri duh Amazonije u koje­mu mogu uži­va­ti i naj­mla­đi. Ovogodišnje Brazilske dane u Puli zaklju­čit će pre­da­va­nje o Iskustvu puto­va­nja kroz Brazil, upoz­na­va­nje kul­tu­ra i kra­jo­li­ka dr. sc. Marijete Rajković Iveta, etno­lo­gi­nje, kul­tur­ne antro­po­lo­gi­nje i izvan­red­ne pro­fe­so­ri­ce Filozofskoga fakul­te­ta Zagrebu koje će se odr­ža­ti u Sveučilišnoj knjiž­ni­ci u Puli.

Brazilske dane u Puli orga­ni­zi­ra­ju Gradska knjiž­ni­ca i čita­oni­ca Pula i Hrvatska mati­ca ise­lje­ni­ka – Podružnica Pula u surad­nji s dr. sc. Milanom Puhom, Veleposlanstvom Brazila u RH i Kinom Valli, a ove godi­ne kao part­ne­ri pri­dru­žu­ju se i Sveučilišna knjiž­ni­ca u Puli, Filozofski fakul­tet u Puli i Fakultet eko­no­mi­je i turiz­ma “Dr. Mijo Mirković” Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli, Škola za turi­zam, ugos­ti­telj­stvo i trgo­vi­nu Pula, Škola pri­mi­je­nje­nih umjet­nos­ti i dizaj­na Pula te Gimnazija Pula. Financijsku podr­šku odr­ža­va­nju Brazilskih dana u Puli dali su Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH i Grad Pula.