13. Porečdox – međunarodni festival dokumentarnog filma

B. V.

02.11.2023.

Ovogodišnji, 13. Porečdox dono­si 9 doku­men­tar­nih fil­mo­va u natje­ca­telj­sko­me dije­lu pro­gra­ma i dodat­nih 7 fil­mo­va izvan kon­ku­ren­ci­je, od subo­te, 4. stu­de­nog do subo­te, 11. stu­de­nog. Nit vodi­lja fil­mo­va je ispre­pli­ta­nje odno­sa proš­los­ti i sadaš­njos­ti, osob­nog i poli­tič­kog te stvar­nos­ti i fik­ci­je s poseb­nim nagla­skom na žen­ska iskus­tva. Osim doku­men­ta­ra­ca, pro­gram je obo­ga­ćen i dvje­ma mati­ne­ja­ma za naj­mla­đe, izlož­bom o Nesvrstanima, fil­mo­vi­ma s Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu te glaz­be­nim dije­lom koji uklju­ču­je kon­cert i dva afterpartyja.

Filmski pro­gram 13. Porečdoxa poči­nje u subo­tu, 4. stu­de­nog u 19.30 sati, fil­mom „Snajka: Dnevnik oče­ki­va­nja“, debi­jem zagre­bač­ke soci­olo­gi­nje i reda­te­lji­ce Tee Vidović Dalipi. Intimna pri­ča o bra­ku Hrvatice Tee i Roma Mirsada adre­si­ra moguć­nos­ti ispu­nja­va­nja raz­li­či­tih oče­ki­va­nja zajed­ni­ce u sra­zu kul­tu­ra, obi­ča­ja i život­nih sti­lo­va. Nesvakidašnji lju­bav­ni par poku­šat će pro­na­ći mje­ru izme­đu pro­ji­ci­ra­nja vanj­ske sli­ke svo­jim zajed­ni­ca­ma i zadr­ža­va­nja auten­tič­nog jas­tva na raz­me­đu obi­telj­skih ritu­ala, tra­di­cij­skih ste­re­oti­pa i kul­tur­nog rasizma.

Trećeg dana fes­ti­va­la, u pone­dje­ljak, 6. stu­de­nog s počet­kom u 20 sati, na pro­gra­mu je film „Apolonia, Apolonia“ dan­ske reda­te­lji­ce Lee Glob. Dugometražni doku­men­ta­rac pra­ti stva­ra­nje odno­sa izme­đu dvi­ju umjet­ni­ca, reda­te­lji­ce Lee i sli­ka­ri­ce Apolonije, koje poku­ša­va­ju uspje­ti u svi­je­tu obi­lje­že­nom patri­jar­ha­tom, kapi­ta­liz­mom i rat­nim suko­bi­ma te u nje­mu loci­ra­ti mjes­to umjet­nos­ti, lju­ba­vi, maj­čins­tva i seksualnosti.

U uto­rak, 7. stu­de­nog u 19.30 sati por­tu­gal­sko-bra­zil­ski dvo­jac Joana Pimenta i Adirley Queiros vode publi­ku u ile­gal­nu rafi­ne­ri­ju naf­te u Brazilu kojom lokal­no sta­nov­niš­tvo pru­ža otpor bra­zil­skim eko­nom­skim i poli­tič­kim eli­ta­ma. Spajajući doku­men­ti­ra­nje zbi­lje s glum­ci­ma ama­te­ri­ma koji igra­ju ver­zi­je sebe, film „Suho tlo u pla­me­nu“ pro­miš­lja odnos tije­la i teri­to­ri­ja kao odnos fik­ci­je i stvar­nos­ti pos­tav­lja­ju­ći pita­nje pos­to­ji li pros­tor u današ­njem svi­je­tu u kojem se može loci­ra­ti stvar­ni život.

Peti dan fes­ti­va­la zapo­či­nje u sri­je­du, 8. stu­de­nog u 18 sati hibrid­nim fil­mom „Između revo­lu­ci­ja“ rumunj­skog reda­te­lja Vlada Petrija. Kombiniranjem arhiv­skih snim­ki i doku­men­tar­ne gra­đe s fik­ci­onal­nim ele­men­ti­ma sla­že se pri­ča o dopi­si­va­nju dvi­ju pri­ja­te­lji­ca iz raz­li­či­tih zema­lja usred poli­tič­kih pre­vi­ra­nja. Rumunjku Mariju i Iranku Zahru nakon stu­dent­skih dana u Bukureštu raz­dvo­ji Zahrin povra­tak u Iran. Kroz cije­le osam­de­se­te, sve do Rumunjske revo­lu­ci­je 1989., Marija i Zahra komu­ni­ci­ra­ju pismi­ma, koja pos­ta­ju subjek­tiv­na svje­do­čans­tva o bor­ba­ma za žen­ska pra­va u dvje­ma zem­lja­ma koje se kre­ću u raz­li­či­tim smjerovima.

Sljedeći je film, s počet­kom u 20 sati, „Sakupljači bilja“ vizu­al­ne pales­tin­ske umjet­ni­ce Jumane Manne. U kon­tek­s­tu rat­nih suko­ba koji su upra­vo u tije­ku u Pojasu Gaze, orga­ni­za­to­ri­ma je bilo važ­no pri­ka­za­ti film o pales­tin­skom naro­du koji se opi­re izra­el­skim vlas­ti­ma ile­gal­nim bra­njem div­ljih bilja­ka. Film ispre­pli­ta­njem arhiv­ske gra­đe, fik­ci­je i opser­va­cij­skog sni­ma­nja pri­ka­zu­je kako izra­el­ski zako­ni za zašti­tu pri­ro­de slu­že kao demons­tra­ci­ja poli­tič­ke i eko­nom­ske moći nad pales­tin­skim naro­dom. Finim smis­lom za iro­ni­ju pos­tav­lja se pita­nje gdje je raz­li­ka izme­đu oču­va­nja i uni­šte­nja te kome je dozvo­lje­no odlu­či­va­ti što smi­je ops­ta­ti, a što tre­ba osu­di­ti na izumiranje.

U čet­vr­tak, 9. stu­de­nog u 18 sati publi­ka će moći pogle­da­ti film „Ljubav nije u naran­ča­ma“ mol­dav­ske doku­men­ta­ris­ti­ce Otilije Babare. Ovaj doku­men­tar­ni film pra­ti neo­bič­ne obi­telj­ske ritu­ale izme­đu Moldavki koje su emi­gri­ra­le trbu­hom za kru­hom i nji­ho­vih obi­te­lji u Moldaviji. Kontakt s obi­te­lji ostva­ru­ju sla­njem kar­ton­skih kuti­ja s hra­nom i pok­lo­ni­ma, a zauz­vrat od naj­mi­li­jih dobi­va­ju ama­ter­ske vide­oza­pi­se. Intimni osob­ni arhi­vi isto­vre­me­no pri­ka­zu­ju krh­kost obi­telj­skih veza i bre­me poli­tič­ko-eko­nom­ske tran­zi­ci­je iz soci­ja­liz­ma u kapi­ta­li­zam koje žene pre­uzi­ma­ju na sebe.

U 20 sati na pro­gra­mu je doku­men­tar­no-igra­ni film „El Eco“ mek­sič­ko-sal­va­dor­ske reda­te­lji­ce Tatiane Huezo o dje­ci koja žive u izo­li­ra­no­me selu u mek­sič­kim viso­rav­ni­ma. Međugeneracijsko ponav­lja­nje život­nih obra­za­ca i usta­lje­nih nači­na raz­miš­lja­nja tra­je sve dok net­ko ne smog­ne hra­bros­ti pre­ki­nu­ti jeku koja odzva­nja od bake i dje­do­va do rodi­te­lja i djece.

Pretposljednji dan fes­ti­va­la otva­ra se u petak, 10. stu­de­nog u 18 sati fil­mom „Alis“ autor­skog dvoj­ca Nicolasa van Hemelrycka i Clare Weiskopf. Tinejdžerke iz sklo­ni­šta u Bogoti kroz nevi­nu igru zamiš­lja­ju život­nu pri­ču ima­gi­nar­ne raz­red­ne kole­gi­ce Alis. Kreiranje fik­ci­onal­no­ga lika omo­gu­ća­va mla­dim dje­voj­ka­ma da stvo­re odmak izme­đu sebe i vlas­ti­tog iskus­tva kako bi ga sagle­da­le iz dru­ga­či­je per­s­pek­ti­ve. Tako se kroz fik­ci­ju suoča­va­ju sa suro­vom real­noš­ću i stva­ra­ju pros­tor za kre­ira­nje alter­na­tiv­nog svi­je­ta i bolje budućnosti.

U 20 sati publi­ka će ima­ti pri­li­ku pogle­da­ti film „Na Adamantu: Nitko nije savr­šen“ reno­mi­ra­nog fran­cu­skog doku­men­ta­ris­ta Nicolasa Philiberta, dobit­ni­ka Zlatnog med­vje­da za naj­bo­lji film na Berlinaleu. Philibert pra­ti šti­će­ni­ke i dje­lat­ni­ke pari­ške dnev­ne psi­hi­ja­trij­ske bol­ni­ce u sva­kod­nev­nim aktiv­nos­ti­ma ocr­ta­va­ju­ći neo­če­ki­va­no kolek­ti­van duh usta­no­ve koja pos­ta­je svo­je­vr­s­no uto­pis­tič­ko mjes­to kre­ativ­ne slo­bo­de, soli­dar­nos­ti i harmonije.

Osim natje­ca­telj­skog pro­gra­ma, off-pro­gram tako­đer nudi bogat izbor doku­men­tar­nih fil­mo­va. Drugog dana fes­ti­va­la, u nedje­lju, 5. stu­de­nog u 18 sati na ras­po­re­du je doku­men­tar­no-igra­ni film „Zemlja ognja“ Mladena Đakovića o nacis­tič­kim zlo­či­ni­ma na podru­čju Istre. Vraćanjem na svje­do­čans­tva pre­ži­vje­lih pro­miš­lja se moguć­nost pro­na­la­ska rav­no­te­že izme­đu opros­ta i potre­be da se ne zabo­ra­ve stra­da­li u zlo­či­ni­ma kako bi se nas­ta­vi­lo sa živo­tom. Publika će nakon pro­jek­ci­je pede­se­to­mi­nut­nog fil­ma moći osta­ti na raz­go­vo­ru s reda­te­ljem Mladenom Đakovićem.

U 20 sati sli­je­di krat­ko­me­traž­ni prvi­je­nac „Baloni“ sce­na­ris­ti­ce i reda­te­lji­ce Meri Dishnice o meta­fo­rič­koj tor­tu­ri uda­lje­nos­ti i išče­ki­va­nja koje sa sobom nosi veza na dalji­nu u kojoj je zape­la četr­de­se­to­go­diš­nja Sol.

Za kraj dru­gog dana, u 20.15 bit će pri­ka­zan dugo­me­traž­ni doku­men­ta­rac „Ennio“ veli­kog suvre­me­nog tali­jan­skog reda­te­lja Giuseppea Tornatorea o veli­ka­nu film­ske glaz­be Enniju Morriconeu. Tornatore dono­si inter­v­jue sa samo­za­taj­nim Morriconeom i nje­go­vim broj­nim surad­ni­ci­ma koje spa­ja s glaz­be­nim i vizu­al­nim arhiv­skim mate­ri­ja­li­ma ne bi li pri­ka­zao osob­nu i manje poz­na­tu stra­nu veli­kog Maestra, ali i začud­na mjes­ta na koji­ma je pro­na­la­zio ins­pi­ra­ci­ju za for­mal­na eks­pe­ri­men­ti­ra­nja koja su obi­lje­ži­la jed­nu od naj­du­žih kari­je­ra u povi­jes­ti film­ske umjetnosti.

U pone­dje­ljak, 6. stu­de­nog s počet­kom u 18 sati zagre­bač­ki sce­na­rist i reda­telj Toma Zidić vodi publi­ku na por­tu­gal­ski arhi­pe­lag u fil­mu „Lutajući oce­anom“. Film pra­ti unu­tar­nje duhov­no puto­va­nje kroz stal­no kre­ta­nje kroz pri­ro­du, čime se pro­pit­ku­je naš sukob­lje­ni odnos s oko­li­nom i moguć­nost vra­ća­nja povje­re­nja prirode.

U uto­rak, 7. stu­de­nog u 18 sati na pro­gra­mu je film „Kako ubi­ti oblak“ fin­ske reda­te­lji­ce Tuije Halttunen o mla­doj fin­skoj znans­tve­ni­ci koja sudje­lu­je u pro­jek­tu umjet­nog stva­ra­nja kiše u pus­tinj­skim podru­čji­ma po narudž­bi Ujedinjenih Arapskih Emirata. Nakon prvot­nog odu­šev­lje­nja ino­va­tiv­nim pro­jek­tom, znans­tve­ni­ca se bori s unu­tar­njim pre­vi­ra­nji­ma zbog etič­kih impli­ka­ci­ja uprav­lja­nja obla­ci­ma i mogu­ćih opas­nos­ti koje ono dono­si u kon­tek­s­tu glo­bal­nih odno­sa moći.

U subo­tu, 11. stu­de­nog, pos­ljed­njeg dana fes­ti­va­la, Porečdox dono­si film „Nesvrstani“, dio doku­men­tar­no­ga dip­ti­ha „Dosje Labudović“ srp­ske reda­te­lji­ce Mile Turajlić o Stevanu Labudoviću, omi­lje­nom Titovu kamer­ma­nu. Turajlić nas­tav­lja svoj doku­men­tar­ni opus spa­ja­njem objek­tiv­nos­ti arhiv­ske gra­đe o jugos­la­ven­skoj povi­jes­ti s osob­nim osvr­tom na bašti­nu Pokreta nes­vr­sta­nih kroz dosad nevi­đe­ne Labudovićeve snimke.

Festival zatva­ra film „Bella ciao – Za slo­bo­du Talijanke Giulije Giapponesi“ s počet­kom u 20 sati. Autorica istra­žu­je kori­je­ne poz­na­te par­ti­zan­ske pje­sme „Bella ciao“ kroz sje­ća­nja živih čla­no­va pokre­ta otpo­ra i suvre­me­nih akti­vis­ta diljem svi­je­ta koji u raz­li­či­tim kon­tek­s­ti­ma tom pje­smom izra­ža­va­ju bunt pro­tiv vlas­ti­te potlačenosti.

I ove godi­ne, u čast Dragi Orliću, dodje­lju­je se nagra­da publi­ke Charming Porečdox za naj­bo­lji film. Glasanjem pomo­ću gla­sač­kih lis­ti­ća nakon pro­jek­ci­je publi­ka iza­bi­re pobjed­ni­ka fes­ti­va­la koje­mu će biti uru­če­na nov­ča­na nagra­da, dok će Porečdox nagra­di­ti naj­sret­ni­jeg gle­da­te­lja ili gle­da­te­lji­cu bes­plat­nim kar­ta­ma za dvi­je oso­be za cje­lo­go­diš­nji pro­gram Kultnog pone­djelj­ka. Ovogodišnji novi­tet je nagra­da ama­ter­ske kri­ti­ke koju će žiri­ra­ti polaz­ni­ci radi­oni­ce film­ske kritike.

S ciljem uklju­či­va­nja naj­mla­đih u iskus­tvo gle­da­nja fil­mo­va u kinu, ove su godi­ne za dje­čju publi­ku osi­gu­ra­ne dvi­je bes­plat­ne mati­ne­je u surad­nji sa zagre­bač­kim Animafestom. Prva mati­ne­ja za sta­ri­je od tri godi­ne odr­žat će se u sri­je­du, 8. stu­de­nog blo­kom ani­mi­ra­nih fil­mo­va „Čarobna pri­ja­telj­stva“, a u čet­vr­tak, 9. stu­de­nog sta­ri­ji od sedam godi­na moći će pogle­da­ti blok ani­mi­ra­nih fil­mo­va pod nas­lo­vom „Mali zeleni“.

„Naše mati­ne­je izvr­s­na su pri­li­ka da svo­je mali­ša­ne prvi put dove­de­te u kino, a pozi­va­mo vrti­će i osnov­ne ško­le da svo­jim dola­skom obo­ga­te fes­ti­val­ska jutra Porečdoxa“, poru­ču­ju organizatori.

Ove godi­ne u okvi­ru Porečdoxa i u surad­nji s Kinoklubom Poreč odr­žat će se dvi­je radi­oni­ce. Na radi­oni­ci film­ske kri­ti­ke, od 4. do 11. stu­de­nog, polaz­ni­ci će se upoz­na­ti s teorij­skim aspek­ti­ma doku­men­tar­no­ga roda i kroz prak­tič­ne vjež­be nauči­ti pisa­ti krat­ke film­ske kri­ti­ke o fil­mo­vi­ma s ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la, koje će biti objav­lje­ne na stra­ni­ca­ma Pučkog otvo­re­nog uči­li­šta Poreč. Kroz taj pro­ces vodit će ih Erika Roša i Ivori Sošić, a osim pisa­nja, polaz­ni­ci će tako­đer iza­bra­ti film kojem će dodi­je­li­ti nagra­du. Radionica ana­log­ne foto­gra­fi­je, bit će odr­ža­na od 6. do 11. stu­de­nog. Pod men­tor­stvom Svena Stilinovića polaz­ni­ci će ima­ti pri­li­ku zavi­ri­ti u svi­jet ana­log­ne foto­gra­fi­je od teren­skih foto­gra­fi­ra­nja do razvi­ja­nja crno-bije­lih foto­gra­fi­ja u tam­noj komo­ri, a svo­je će rado­ve pre­zen­ti­ra­ti po zavr­šet­ku radionice.

U svom poprat­nom pro­gra­mu Porečdox ugoš­ću­je izlož­bu arhiv­skih mate­ri­ja­la iz beograd­skih Filmskih novos­ti koja se nado­ve­zu­je na doku­men­ta­rac „Dosje Labudović: Nesvrstani“ reda­te­lji­ce Mile Turajlić na ras­po­re­du pos­ljed­njeg dana fes­ti­va­la. Izložba pod nas­lo­vom „Arhivski život Nesvrstanih“ otva­ra se prvi dan fes­ti­va­la, u subo­tu, 4. stu­de­nog u 18.30 sati u pros­to­ru Male gale­ri­je. Radi se o rezul­ta­tu dugo­go­diš­njeg Turajlićinog umjet­nič­kog i istra­ži­vač­kog rada nas­ta­log iz surad­nje sa Stevanom Labudovićem, Titovim omi­lje­nim kamer­ma­nom. Projekt je za cilj imao ponov­no pokre­ta­nje zabo­rav­lje­nih audi­ovi­zu­al­nih mate­ri­ja­la i istra­ži­va­nje nji­ho­vog poten­ci­ja­la kao živu­ćeg arhi­va u svr­hu dos­lov­nog i meta­fo­rič­kog suoča­va­nja s izbri­sa­nom povi­ješ­ću i zabo­rav­lje­nim nasljeđem.

Festival ugoš­ću­je i pro­duk­ci­ju Umjetničke aka­de­mi­je u Splitu koju će publi­ka moći pogle­da­ti pos­ljed­nji dan fes­ti­va­la, u subo­tu, 11. stu­de­nog s počet­kom u 16 sati. Bit će pri­ka­za­ni fil­mo­vi tri­ju reda­te­lji­ca: „One su tu“ Andrijane Mirne Marin, „Assembly of Life“ („Slagalica živo­ta“) i „Refleksije – Razgovor s umjet­ni­kom“ Helene Bodlović te „Ali ti je maca popa­pa­la jezik?“ Josipe Vulić.

Što se glaz­be­nog pro­gra­ma tiče, na dan otva­ra­nja publi­ku čeka kon­cert Sakupljača per­ja u lapi­da­ri­ju Zavičajnog muze­ja Poreštine s počet­kom u 21 sat. Na pro­gra­mu su i dva after­par­tyja u klu­bu Corner Le-Mat. U sri­je­du će publi­ku zabav­lja­ti DJ Mekanino, dok će DJ, Osobna! zatvo­ri­ti Porečdox u subo­tu u 22 sata nakon služ­be­ne sve­ča­nos­ti zatva­ra­nja fes­ti­va­la i dodje­le nagrada.