5. Reli po galerijama

B. V.

02.11.2023.

Ovogodišnje, 5. pul­sko izda­nje Relija po gale­ri­ja­ma bit će odr­ža­no u subo­tu, 4. stu­de­nog od 17 do 22 sata. Manifestaciji koja okup­lja i mapi­ra gale­ri­je u hrvat­skim gra­do­vi­ma kako bi umjet­ni­ci­ma i umjet­nič­kim pros­to­ri­ma pru­ži­la veću vid­lji­vost pri­klju­či­lo se 14 pul­skih gale­ri­ja – počet­na loka­ci­ja je HUiU gale­ri­ja s izlož­bom „Rock paper sci­ssors“ Luane Brhanić i per­for­man­som Igora Zenzerovića „Na mjes­tu stu­di­je muškos­ti“ u 17.30 sati, a zavr­š­na loka­ci­ja je Karlobar DC‑a Rojc s izlož­bom digi­tal­nih gra­fi­ka Yoanna Goasa.

Organizatori pozi­va­ju sve zain­te­re­si­ra­ne da obi­đu gale­ri­je, raz­gle­da­ju izlož­be i dru­že se na zavr­š­noj loka­ci­ji. Mape mogu pre­uze­ti na počet­noj loka­ci­ji – HUiU gale­ri­ji, a ako uspi­ju posje­ti­ti sve gale­ri­je ozna­če­ne na mapi, osva­ja­ju Povelju čas­ti za pose­ban dopri­nos u kul­tu­ri koje će na zavr­š­noj loka­ci­ji izra­đi­va­ti Raoul Marini teh­ni­kom plos­na­tog tiska.

U Galeriji Studentski, mla­da pul­ska auto­ri­ca Vanna Janković pred­stav­lja se izlož­bom Kонекција. Rock gale­ri­ja spre­ma izlož­bu pla­ka­ta i vizu­al­nih mate­ri­ja­la iz Mariettovog opu­sa te pro­da­ju LP plo­če Istarska rene­san­s­na avan­tu­ra, a avan­tu­ra se nas­tav­lja i u Galeriji C8 na izlož­bi Hugo Pratt.

Naslijeđe, dje­lo, biogra­fi­ja. Izložbu Hommage, posve­tu likov­nim umjet­ni­ci­ma koji su svo­jim živo­tom, radom i dje­li­ma oza­ri­li Istru može se pogle­da­ti u Galeriji Cvajner, a izlo­že­ni su slje­de­ći auto­ri: Quintino Bassani, Martin Bizjak, Mate Čvrljak, Josip Diminić, Zora Matić, Boris Mardešić, Bruno Mascarelli, Orlando Mohorović, Ivan Obrovac, Karlo Paliska i Renato Percan . U Galeriji Makina izlo­žen je izbor rado­va iz kolek­ci­je gale­ri­je, a u Galeriji Hermana izbor iz stal­nog postava.

U gale­ri­ji Društva arhi­te­ka­ta Istre (DAI – SAI) izlo­že­na je izlož­ba Ivan Antić: Arhitektonično Dijane Milašinović Marić i Igora Marić pos­tav­lje­na u sklo­pu Dana arhi­tek­tu­re u Istri. Izložba Green Together, seri­ju pri­ča o uspješ­noj imple­men­ta­ci­ji zele­nih rje­še­nja u našu oko­li­nu može se pogle­da­ti u foajeu Kina Valli, a u Srpskom kul­tur­nom cen­tru izlož­ba Pachwork – Quilt: kla­sič­no i moder­no  Waltraude Eichinger o recik­li­ra­nju sta­rih mate­ri­ja­la u tek­s­til­nom i dizaj­ner­sko umjet­nič­kom stvaralaštvu.

Igor Papić pul­ski sli­kar, ilus­tra­tor i por­tre­tist, sta­ri­je gene­ra­ci­je umjet­ni­ka pred­sta­vit će se u Gradskoj Galeriji izlož­bom sli­ka i gra­fi­ka, a Oleg Morović, sli­kar i dizaj­ner, umjet­nik mla­đe gene­ra­ci­je, pred­sta­vit će se izlož­bom Hvala što ste doš­li u ova­ko veli­kom bro­ju u Studiju na 5. kadu Rojc‑a, ina­če foto­graf­skom stu­di­ju, koji će po novom, kad nije foto­graf­ski stu­dio biti mul­ti­me­di­jal­ni pros­tor za raz­li­či­ta kul­tur­na zbivanja.

Novo otvo­re­na Galerija Novo izla­že mul­ti­me­di­jal­nu izlož­bu Nestalna stvar­nost slo­ven­skih umjet­ni­ka: Nataša Berk, Alice Daeun Kim, Tadej Droljc, umjet­nik name:, Nika Erjavec, Toni Soprano Meneglejte i Valerie Wolf Gang.

Reli po gale­ri­ja­ma podr­ža­va­ju Grad Pula, Turistička zajed­ni­ca gra­da Pule i Neon – plat­for­ma, por­tal za kul­tu­ru i društvo.