29. Sa(n)jam knjige u Istri – Moć žene

Anne Weber predstavila knjigu za 21. stoljeće: „Annette, epska junakinja“

Tekst Paola ALBERTINI • Fotografije Matija ŠĆULAC iz arhiva Sa(n)jam knjige u Istri

27.11.2023.

Program Sajma knji­ge u Istri, Moć žene, na pozor­ni­cu Crvenog salo­na Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja doveo je veli­ku nje­mač­ko-fran­cu­sku auto­ri­cu, Anne Weber. Weber je dru­gog dana Sajma, 25. stu­de­nog, pred­sta­vi­la knji­gu „Annette, epska juna­ki­nja“, u izda­nu Sandorfa. O veli­kom epu posve­će­nom juna­ki­nji fran­cu­skog pokre­ta otpo­ra i fas­ci­nant­nom iskus­tvu pre­vo­đe­nja ove knji­ge govo­ri­la je pre­vo­di­te­lji­ca Nataša Medved, a pro­gram je vodio Aljoša Pužar.

„Riječ je o femi­nis­tič­kom ruko­pi­su koji opi­su­je život hra­bre žene, a i sama je auto­ri­ca femi­nis­t­ki­nja. Neobičan je to ruko­pis, epski roman koji vjer­no sli­je­di život jed­ne žene kroz raz­na povi­jes­na zbi­va­nja“, rekao je Pužar.

Knjiga je 2020. godi­ne dobi­la ugled­nu nje­mač­ku knji­žev­nu nagradu.

Fatalan susret

Anne Weber, glav­nu juna­ki­nju svo­ga dje­la, Anne Beaumanoir, upoz­na­la je na jugu Francuske pri­li­kom pro­mo­ci­je jed­ne knji­ge. Žena od 94 godi­ne joj je priš­la i bio je to, kako je rek­la, sud­bo­nos­ni susret, poput munje ili lju­ba­vi na prvi pogled. Dugo su pri­ča­le na veče­ri te se uspos­ta­vi­lo da je Beaumanoir napi­sa­la knji­gu o svom živo­tu koju je pro­či­ta­la tek šači­ca ljudi.

„Iako je hra­bra i rezo­lut­na, nije kva­li­tet­na spi­sa­te­lji­ca“, rek­la je Weber.

No Beaumanoir je ima­la nevje­ro­ja­tan život, ite­ka­ko vri­je­dan spo­me­na u knji­zi. Rođena je 1923. godi­ne, sudje­lo­va­la je u fran­cu­skom pokre­tu otpo­ra, spa­si­la je židov­sku dje­cu, ali osu­đe­na je na deset godi­na zatvo­ra iz kojeg je pobje­gla te iza sebe, na žalost, osta­vi­la sta­ri život i svo­ju djecu.

„Za takav lik potreb­na je poseb­na for­ma zato sam pisa­la ep. Ovo nije ni biogra­fi­ja, ni povi­jes­ni roman, a ep je bio dobar način da obra­dim temu“, rek­la je Weber.

Glavna juna­ki­nja nakon čita­nja rek­la je Weber da to nije ona, naime, nije sebe tako gle­da­la, mis­li­la je da bi i svat­ko dru­gi na nje­nom mjes­tu tako postupio.

Dva jezika i dvije kulture

Weber živi u Parizu, a pri­ča i mate­ri­nji nje­mač­ki jezik, kao i fran­cu­ski. Stoga vlas­ti­te knji­ge sama pre­va­đa, toč­ni­je piše dva originala.

„Praksa je to koju bi pre­po­ru­či­la sva­kom pis­cu. Kad sami pre­vo­di­te vidi­te što sve može­te pre­pra­vi­ti. No to je donek­le i tor­tu­ra jer ste svjes­ni svo­jih pogre­ša­ka. A i kad ste konač­no goto­vi s knji­gom, mora­te je pisa­ti opet“, pojasnila.

Prevoditeljica Nataša Medvedev već je sura­đi­va­la sa Sandorfom, a s obzi­rom na temu i njoj bli­zak femi­ni­zam, rado se pono­vo oda­zva­la na suradnju.

„Počela sam pre­vo­di­ti s nje­mač­kog, pa s obzi­rom na to da znam i fran­cu­ski, uhva­ti­la sam se i tog roma­na. Međutim, koli­ko god to bila sret­na okol­nost, oba izda­nja ima­ju veli­ke odma­ke i tu je nas­tao pro­blem. Naime, neki su mi se dije­lo­vi čini­li bolji na fran­cu­skom s obzi­rom na to da je to fran­cu­ska pri­ča i ima taj humor i ležer­nost“, ispri­ča­la je.

„Slušala sam audio knji­gu jer mi je taj slo­bo­dan stih tako bolje zvu­čao i lak­še sam ga mogla razu­mje­ti. Svoj sam pri­je­vod čita­la na glas kako bi ep bolje čula, što bi i ina­če tre­ba­lo radi­ti pri­li­kom pre­vo­đe­nja, ali za to rijet­ko imam vre­me­na“, doda­la je Medvedev koja je istak­nu­la da je zapra­vo radi­la pre­pjev, a ne prijevod.

„Fascinirana sam temom i moram reći da je to knji­žev­no dje­lo za 21. sto­lje­će“, nagla­si­la je.

Feministička je to knji­ga, žena koja je u pokre­tu otpo­ra sta­vi­la gla­vu u tor­bu, a nepra­ved­no je zapos­tav­lje­na kao i mno­ge žene na dru­gim podru­čji­ma dje­lo­va­nja, sma­tra Medvedev.

„Za mene su obje epske juna­ki­nje, i Anne i Annette“, zaklju­či­la je.

No kako kaže Weber, o ovoj bi pri­či pisa­la i da je glav­ni lik bio muška­rac: „Nije mi prva pomi­sao da knji­ga bude femi­nis­tič­ka, to je slučajnost“.