Autor u gostima: Filip Heraković u Klubu Pulske filmske tvornice

B. V.

22.11.2023.

U sklo­pu pro­gra­ma Autor u gos­ti­ma u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce u čet­vr­tak, 23. stu­de­nog s počet­kom u 20 sati, bit će odr­ža­no pred­stav­lja­nje pul­skog reda­te­lja Filipa Herakovića i nje­go­va nagra­đi­va­na tri krat­ka igra­na fil­ma koja su pret­ho­di­la dugo­me­traž­nom prvi­jen­cu „Pelikan“.

Prije pro­jek­ci­je s auto­rom o nje­go­vim film­skim poče­ci­ma i poeti­ka­ma, stu­di­ra­nju na Akademiji i pret­hod­nom stu­di­ju soci­olo­gi­je, sce­na­ris­ti­ci i pri­pre­ma­ma film­skog pro­jek­ta, nje­go­vom viđe­nju raz­li­ka izme­đu krat­kog i dugog metra, igra­nim fil­mu, ‘film­skoj Puli’ i još o mno­go­če­mu raz­go­va­rat će pul­ski izved­be­ni umjet­nik i kul­tu­ro­log Igor Zenzerović. Poslije pro­jek­ci­je sli­je­di dru­že­nje s autorom.

Filip Heraković rođen je u Puli 1989. godi­ne. Diplomirao je film­sku i tele­vi­zij­sku reži­ju na Akademiji dram­ske umjet­nos­ti u Zagrebu. Napisao i reži­rao neko­li­ko krat­kih fil­mo­va koji su sudje­lo­va­li na doma­ćim i regi­onal­nim film­skim fes­ti­va­li­ma. Sudionik pro­gra­ma Sarajevo Talents u sklo­pu Sarajevo Film Festivala 2017, te sti­pen­dist sce­na­ris­tič­kog pro­gra­ma Branko Bauer 2012. i 2020. godi­ne. Prvi dugo­me­traž­ni igra­ni film Pelikan imao je pre­mi­je­ru na fes­ti­va­lu Black Nights u Tallinnu gdje osva­ja poseb­nu nagra­du žiri­ja za reži­ju. Na Festivalu autor­skog fil­ma u Beogradu Pelikan osva­ja i nagra­du za naj­bo­lji film u sek­ci­ji Hrabri Balkan.

Trenutno zavr­ša­va i krat­ki igra­ni film Zubi kro­ko­di­la koji je dobio pot­po­ru HAVC‑a na Javnom pozi­vu za poti­ca­nje pro­izvod­nje. Razvija i dugo­me­traž­ni igra­ni film Noćni valo­vi. Član Društva hrvat­skih film­skih reda­te­lja (DHFR) , Umjetničke orga­ni­za­ci­je Plafon i Europske film­ske akademije.

Program:

Povratak

2014., krat­ki igra­ni, 15 min., Akademija dram­ske umjet­nos­ti Zagreb

Po povrat­ku kući, Bojan se vra­ća maj­ci te susre­će sta­ro druš­tvo. Pred njim je oko­li­na koju pono­vo tre­ba pri­hva­ti­ti. Čini se da je sve isto, osim njega.

Krošnje

2016., krat­ki igra­ni, 16 min., Akademija dram­ske umjet­nos­ti Zagreb

Nakon sino­va neus­pje­log poku­ša­ja samo­uboj­stva, Mirjana posje­ću­je čovje­ka koji ga je spasio.

Gost

2017., krat­ki igra­ni, 20 min., Akademija dram­ske umjet­nos­ti Zagreb

Mladi par, Tanja i Damir, seli se u malo mjes­to, u Damirovu kuću iz dje­tinj­stva. Jednoga dana Tanju na uli­ci gru­bo izvri­je­đa nepoz­na­ta žena, nakon čega im u posjet dola­zi nje­zin nećak Marko kako bi se ispri­čao. Ubrzo se otkri­va da Marko i Damir dije­le tra­umu iz proš­los­ti, no nji­ho­va sje­ća­nja na isti doga­đaj bit­no se razlikuju.

Program klu­ba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podr­ža­va­ju Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.