Litar literature

Bogatstvo riječi i čarolija okusa za posjetitelje Histrokozmosa 29. Sa(n)jam knjige u Istri

B. V.

17.11.2023.

Svijet lite­ra­tu­re i svi­jet vina pro­ži­mat će se kroz Sagu o vinu u pro­gram­skom i pro­daj­nom dije­lu Histrokozmosa, novog „saj­ma u saj­mu“ 29. Sa(n)jam knji­ge u Istri. Ovi će se svje­to­vi naj­bli­ski­je spa­ja­ti u jedins­tve­nim pok­lon – pake­ti­ma nazva­nim Litar lite­ra­tu­re. Posebno dizaj­ni­ran, ovaj limi­ted edi­ti­on dar, savr­šen za pred­sto­je­će blag­da­ne, sadr­ža­va vino vina­ra Vinistre i knji­gu, pom­no oda­bra­nu sa sajam­skih poli­ca. Bogatstvo rije­či i čaro­li­ja oku­sa tek su neki od sas­to­ja­ka koje Litar Literature nudi.

Programski dio Histrokozmosa, posve­ćen jedins­tve­nom eno-gas­tro­nom­skom struč­nja­ku i publi­cis­tu Franku Lukežu doga­đat će se sva­ki dan u pod­ne i kva­rat u Kavani Mozart Doma hrvat­skih bra­ni­te­lja od 25. stu­de­nog do 3. pro­sin­ca, a veli­ki fina­le je 3. pro­sin­ca u 19 sati na veli­koj pozor­ni­ci Crvenog salo­na. U pro­gra­mi­ma Histrokozmosa, čije je auto­iro­nij­sko ime obli­ko­vao dizaj­ner Mauricio Ferlin i osmis­lio fan­tas­ti­čan pla­kat sudje­lo­vat će mikro­koz­mo­si Istre –Tamara Obrovac, Dario Marušić. Edi Maružin i Korado Korlević, a mode­ra­to­ri­ca je Roberta Razzi. S nji­ma su i auto­ri Sajma – Boris Dežulović, Vlaho Bogišić, Ivica Ivanišević, Dragutin Lučić Luce, Andrej Nikolaidis, Živko Skračić i Sinan Gudžević. Oni će zajed­no s vina­ri­ma Vinistre i som­me­li­eri­ma Hrvatskog som­me­li­er klu­ba Sagu o vinu tvo­ri­ti kroz lite­ra­tu­ru, filo­zo­fi­ju, antro­po­lo­gi­ju i enologiju.

U pro­daj­nom dije­lu vina­ri Vinistre i izda­va­či izla­gat će zajed­no, na veli­koj pozor­ni­ci kon­cert­ne dvo­ra­ne DHB‑a. Izlagački dio zamiš­ljen je kao susret vino­te­ke istar­skih vina­ra Vinistre i sta­rin­ske bibli­ote­ke knji­ga s podru­čja Histrice, eno­lo­gi­je i gas­tro­no­mi­je, a tu će biti i ose­buj­ni antik­va­ri­jat Tereze Pulja, legen­dar­ne pul­ske knji­žar­ke i suos­ni­va­či­ce Sajma knji­ge u Istri. Prodajni dio Histrokozmosa bit će obo­ga­ćen pri­sus­tvom glaz­be­ni­ka, struč­nja­ka za vino, som­me­li­era Hrvatskog som­me­li­er klu­ba te nefor­mal­nim degustacijama.