Druga strana Nolana

Tekst Elvis LENIĆ

14.11.2023.

TV: NESANICA, reda­te­lja Christophera Nolana

Slavni bri­tan­sko-ame­rič­ki reda­telj Christopher Nolan naj­poz­na­ti­ji je po svo­jim dugač­kim, vizu­al­no blje­šta­vim i zvuč­no nabri­ja­nim fil­mo­vi­ma iz novi­jeg dije­la opu­sa, poput „Teneta“ ili „Interstellara“. Iako ovim fil­mo­vi­ma pris­tu­pa vrlo ambi­ci­oz­no i filo­zof­ski pre­ten­ci­oz­no, iza blje­šta­ve vanj­šti­ne ne kri­je se naro­či­ta dubi­na, ali to ne sme­ta uglav­nom mla­đoj publi­ci koja želj­no išče­ku­je sva­ko nje­go­vo novo djelo.

Filmsko ured­niš­tvo HTV‑a nedav­no je odlu­či­lo pri­ka­za­ti rane Nolanove fil­mo­ve, što je nama sta­ri­ji­ma dobra pri­li­ka da se pod­sje­ti­mo na nje­go­ve počet­ke, a mla­đim gle­da­te­lji­ma moguć­nost da se upoz­na­ju s onim što je nekad radio nji­hov lju­bi­mac. Tako je pri­je neko­li­ko tje­da­na na HTV‑u pri­ka­zan „Memento“ (2000), Nolanov prvi veli­ki uspjeh u koje­mu pra­ti­mo čovje­ka koji je izgu­bio pam­će­nje pri­li­kom napa­da i uboj­stva supru­ge, a u tom se nara­tiv­no (pre)kompliciranom tri­le­ru tako­đer uoča­va­ju tež­nje nje­go­voj kas­ni­joj pretencioznosti.

U pone­dje­ljak 13. stu­de­nog pri­ka­zan je nje­gov slje­de­ći film „Nesanica“ (Insomnia, 2002), koji je od svih nje­go­vih fil­mo­va vje­ro­jat­no naj­ma­nje „nola­nov­ski“. U „Nesanici“ pra­ti­mo detek­ti­va (Al Pacino) koji dola­zi na Aljasku istra­ži­ti okrut­no uboj­stvo lokal­ne dje­voj­ke, ali pri­tom nesret­nim slu­ča­jem u magli ubi­je svo­jeg kole­gu. Glavni osum­nji­če­nik (Robin Williams) to zna i drži ga u šaci, pri­je­te­ći mu da će ga razot­kri­ti ako Pacino razot­kri­je nje­ga i tako poči­nje nape­ta igra mač­ke i miša.

„Nesanica“ je tri­ler vrlo pre­gled­ne i razum­lji­ve rad­nje, lišen teško doku­či­vih nara­tiv­nih pre­okre­ta (Nolan nije pisao sce­na­rij), ali je sve­jed­no vrlo napet i neiz­vjes­tan do zavr­š­ni­ce. Al Pacino je vrlo dobro glu­mač­ki utje­lo­vio lik detek­ti­va raza­pe­tog izme­đu griž­nje savjes­ti i nas­to­ja­nja da spa­si vlas­ti­tu kožu, čovje­ka kon­tro­verz­nih moral­nih nače­la koji je u svo­jem pos­lu sklon i krše­nju zako­na za više cilje­ve (prav­du).

Povrh sve­ga, odli­čan je nas­lov­ni motiv nesa­ni­ce zbog koje se Pacinu čini da pos­tup­no gubi razum i da pov­la­či sve ira­ci­onal­ni­je pote­ze, a zbog toga se rad­nja fil­ma i odvi­ja na Aljasci tije­kom naj­du­ljih ljet­nih dana. „Nesanica“ ostav­lja dojam kao da se pokoj­ni maj­stor tri­le­ra Curtis Hanson našao na Aljasci u svo­jim mla­đim dani­ma. Iako je naj­ma­nje „nola­nov­ski“ od svih Nolanovih fil­mo­va, pot­pis­ni­ku ovih reda­ka vje­ro­jat­no je i najdraži.