Federica Marzi predstavlja knjigu “Moj dom negdje drugdje” u Gradskoj knjižnici i čitaonici

B. V.

15.11.2023.

Talijanska spi­sa­te­lji­ca Federica Marzi, goš­ća Gradske knjiž­ni­ce i čita­oni­ce Pula, pred­sta­vit će svo­ju knji­gu Moj dom neg­dje drug­dje (Sandorf) / La mia casa altro­ve (Bottega Errante)u petak, 17. stu­de­nog u dvo­ra­ni Središnje knjižnice.

S auto­ri­com će raz­go­va­ra­ti Luisa Sorbone i Neven Ušumović, a sudje­lu­ju i Elisa Copetti (Bottega Errante) i Lorena Monica Kmet (pre­vo­di­te­lji­ca).

Federica Marzi rođe­na je u Trstu 1974. godi­ne, gdje i danas živi. Doktorirala je tali­ja­nis­ti­ku na Sveučilištu u Trstu i Sveučilištu Heinricha Heinea u Düsseldorfu s tezom o knji­žev­nos­ti tali­jan­skih emi­gra­na­ta u Njemačkoj. Doktorat je pre­ra­di­la i obja­vi­la u knji­zi U stra­noj zem­lji (In ter­ra stra­ni­era, 2014.). Njezine krat­ke pri­če objav­lji­va­ne su pos­ljed­njih godi­na u raz­nim anto­lo­gi­ja­ma i časo­pi­si­ma, a pozor­nost hrvat­ske knji­žev­ne jav­nos­ti pri­vuk­la je 2016. godi­ne kada je na Forumu Tomizza u Umagu dobi­la nagra­du Međunarodnog knji­žev­nog natje­ča­ja Lapis Histriae za krat­ku pri­ču Pukotine (Crepe).