Film Under Severe Experiment u Klubu Pulske filmske tvornice

B. V.

30.11.2023.

Međunarodni fes­ti­val krat­kog eks­pe­ri­men­tal­nog i hibrid­nog fil­ma FUSE – Film Under Severe Experiment bit će pred­stav­ljen u čet­vr­tak, 30. stu­de­nog u 20 sati u Klubu Pulske film­ske tvor­ni­ce. U sklo­pu pro­gra­ma bit će pri­ka­za­ni nagra­đe­ni nas­lo­vi s ovo­go­diš­njeg fes­ti­va­la koji već šes­tu godi­nu okup­lja hrvat­ske i među­na­rod­ne mla­de film­ske auto­re u gra­du na četi­ri rije­ke – Karlovcu.

Gošće film­ske veče­ri su osni­va­či­ca i orga­ni­za­to­ri­ca fes­ti­va­la Lucija Ćeškić koja će putem vide­opo­zi­va objas­ni­ti kate­go­ri­je fes­ti­va­la i poprat­ne pro­gra­me te pri­bli­ži­ti fes­ti­val­sku atmo­sfe­ru, a film­ska mon­ta­žer­ka i čla­ni­ca ovo­go­diš­njeg žiri­ja Marta Bregeš pred­sta­vit će nagra­đe­ne film­ske naslove.

Program:

Nagrada stručnog žirija i nagrada publike

Erik Sémashkin: Inside you

Grožđe se poje­de. Tada poči­nje dugo i opas­no puto­va­nje unu­tar ljud­skog tijela.

Grand Prix

Fanny Leiva Torres: Eye-Skin

Putovanje kroz dje­čja sje­ća­nja, sno­ve i sadaš­nje mis­li. U mini­mal­nom i tijes­nom pros­to­ru ispre­pli­ću se kori­je­ni koji nam kroz pri­če pri­ka­zu­ju ona tije­la koja pro­la­ze neza­pa­že­no oko naše sva­kod­ne­vi­ce. Eye-skin je dnev­ni video koji nas u prvom licu pri­bli­ža­va neurodivergenciji.

Nagrada za najbolju režiju

Wojciech Kamery: Murphy

Murphy je krat­ki film, svo­je­vr­stan dnev­nik koji doku­men­ti­ra pro­ces navi­ka­va­nja na nepoz­na­to. To je por­tal doga­đa­ja iz proš­los­ti, uko­ri­je­njen u sadaš­njos­ti; poka­zu­je veze i ovis­nos­ti izme­đu ono­ga što je bilo i ono­ga što će doći; isko­pa­va ele­men­te sje­ća­nja skri­ve­ne iz raz­li­či­tih raz­lo­ga, čes­to zbog emo­ci­onal­nog opte­re­će­nja. Konačno, bori se pro­tiv neiz­bjež­nos­ti doga­đa­ja, suprot­stav­lja se des­truk­tiv­noj sti­hi­ji vremena.

Nagrada za najbolju fotografiju

Mia Martinović: Collectors

Autorica ula­zi u arhiv kako bi pre­da­la svo­ja sje­ća­nja. Koliko vre­me­na može dobi­ti zauz­vrat za stva­ri koje je doži­vje­la? Filmski esej koji spa­ja video i foto­gra­fi­je, stvar­nost i fik­ci­ju, gdje auto­ri­ca istra­žu­je vri­jed­nost svo­jih sje­ća­nja i svo­je mašte.

Nagrada za najbolju montažu

Lakshya Upadhyay: Vista(s)

Psiholog se pod­vr­ga­va eks­pe­ri­men­tu s ana­log­nom teh­no­lo­gi­jom svog vre­me­na i podu­zi­ma vizu­al­no puto­va­nje u vlas­ti­ti mozak. Dobrodošli u vidi­ke iznutra.

Posebno priznanje

Laura Lepper: Circumscribe

Tehnološke tvrt­ke već dugi niz godi­na paten­ti­ra­ju ges­te, a neke od njih koris­ti­mo više od deset­lje­ća. Za navi­ga­ci­ju i komu­ni­ka­ci­ju sa suče­ljem, koris­ni­ci neiz­bjež­no mora­ju nauči­ti ove kor­po­ra­tiv­no razvi­je­ne ges­te i pomi­ca­ti svo­ja tije­la u skla­du s tim. Baš kao što se voka­bu­lar ges­ta homo­ge­ni­zi­ra, unov­ča­va i apsor­bi­ra u pri­vat­no vlas­niš­tvo, ovi paten­ti pola­žu pra­vo na ljud­sko kretanje.

Program Kluba Pulske film­ske tvor­ni­ce finan­cij­ski podu­pi­ru Grad Pula, Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar i Zaklada Kultura nova.