HDFK: otvoren poziv za prijavu filmova za nagradu Oktavijan

10.11.2023.

Hrvatsko druš­tvo film­skih kri­ti­ča­ra po 32. put orga­ni­zi­ra dodje­lu nagra­de Oktavijan. Riječ je o film­skoj nagra­di koja kon­ti­nu­ira­no pra­ti cje­lo­kup­nu doma­ću kine­ma­to­gra­fi­ju. Filmovi koji kon­ku­ri­ra­ju za godiš­nju nagra­du Oktavijan su svi hrvat­ski pre­mi­jer­no i jav­no pri­ka­za­ni tije­kom 2023. godi­ne, od 1. siječ­nja do 31. pro­sin­ca. Prijave se pri­ma­ju do 30. stu­de­nog 2023.

Filmski auto­ri i pro­duk­cij­ske kuće svo­je fil­mo­ve mogu pri­ja­vi­ti za nagra­du Oktavijan putem onli­ne obrasca.

Sve pri­jav­lje­ne fil­mo­ve će odgle­da­ti i oci­je­ni­ti dese­te­ro­čla­na selek­cij­ska sku­pi­na HDFK‑a, a potom će deset naj­bo­ljih fil­mo­va po sva­koj kate­go­ri­ji ocje­nji­va­ti pre­os­ta­li, una­pri­jed pri­jav­lje­ni, čla­no­vi Društva.

Filmovi u svim kate­go­ri­ja­ma ocje­nju­ju se ocje­nom od 1 (jedan) do 5 (pet) putem gla­sač­kog lis­ti­ća s popi­som svih fil­mo­va u kon­ku­ren­ci­ji, a potom se izra­ču­na­va pro­sječ­na ocjena.

Film s naj­vi­šom pro­sječ­nom ocje­nom dobit­nik je Oktavijana, s tim da ta ocje­na ne smi­je biti niža od 3,50. Da bi se Oktavijan mogao dodi­je­li­ti u sva­koj poje­di­nač­noj kate­go­ri­ji tre­ba gla­so­va­ti naj­ma­nje deset kri­ti­ča­ra. Ocjene se objav­lju­ju na služ­be­nim mrež­nim stra­ni­ca­ma Društva www.hdfk.hrZonaFilma.com.

Ocjene će biti jav­no objav­lje­ne pri­li­kom sve­ča­ne dodje­le nagra­da auto­ri­ma naj­bo­ljih fil­mo­va počet­kom 2024. godine.

Izvor