HUiU Filmski Blok: „Dani ludila“ Damijana Nenadića

B. V.

20.11.2023.

HUiU film­ski BLOK nas­tav­lja sa svo­jim cik­lu­som doku­men­tar­nih fil­mo­va u uto­rak, 21. stu­de­nog u 19 sati s pro­jek­ci­jom „Dana ludi­la“ Damijana Nenadića u svo­jim pros­to­ri­ma u Laginjinoj 7. Voditelj pro­gra­ma je Danilo Lola Ilić.

„Dani ludi­la pri­ka­zu­ju nevje­ro­jat­nu odi­se­ju dvo­je psi­hič­ki raz­li­či­tih i nepra­ved­no odba­če­nih lju­di koji uče pri­hva­ti­ti svo­ju dru­ga­či­jost, suoče­ni sa slje­pi­lom druš­tva koje ih je ola­ko pro­gla­si­lo bez­nad­ni­ma, a zdrav­s­tve­ni sus­tav ovis­ni­ma. Dani ludi­la opser­va­cij­ski je doku­men­ta­rac koji nas vodi u ina­če skri­ven i veći­ni zazo­ran svi­jet psi­hič­ki dru­ga­či­jih koje druš­tvo ola­ko odba­cu­je i žigo­sa­njem pre­tva­ra u paci­jen­te. Mladen i Maja u zre­lu fazu živo­ta stu­pa­ju oko­va­ni demo­ni­ma iz proš­los­ti i šaka­ma lije­ko­va koje im psi­hi­ja­tri upor­no nude umjes­to raz­go­vo­ra. Zajednica je na nji­hov uteg disfunk­ci­onal­ne obi­telj­ske proš­los­ti beš­ćut­no odgo­vo­ri­la moral­nim lice­mje­rjem pre­dav­ši ih na odgo­vor­nost zdrav­s­tve­nom sus­ta­vu koji ih je uči­nio ovis­ni­ci­ma. Dani ludi­la sup­til­nom živoš­ću bilje­že nji­ho­vu samot­nu sva­kod­ne­vi­cu ulov­lje­nu u zača­ra­nom kru­gu odba­če­nos­ti i kriv­nje, ali i poku­ša­jem da pro­na­đu svoj kutak u druš­tvu koje ih je odba­ci­lo. Na svom putu morat će se obra­ču­na­ti s vlas­ti­tim duho­vi­ma proš­los­ti, ali i vla­da­ri­ma sadaš­njos­ti koji sve što ne razu­mi­ju nazi­va­ju demon­skim. Mladen i Maja pos­ljed­nje će veli­ko NE upu­ti­ti liječ­ni­ci­ma te bri­gu o sebi pre­uze­ti sami, konač­no sprem­ni svo­ju trno­vi­tu odi­se­ju podi­je­li­ti s dru­gi­ma. Kroz fili­gran­ski ulov­lje­ne tre­nut­ke dva­ju uma­lo izgub­lje­nih živo­ta pos­tav­lja­mo si pita­nje – tko je ovdje zapra­vo lud?“, piše u opi­su filma.

Filmski Blok pred­stav­lja četi­ri doku­men­tar­na fil­ma auto­ri­ca i auto­ra koji su hra­bri i temat­ski zanim­ljiv pogle­da na svi­jet koji nas okru­žu­je. Dokumentarni je film uvi­jek, ili sko­ro uvi­jek, u služ­bi boljeg sagle­da­va­nja svi­je­ta i druš­tva u kojem živi­mo, tru­di se uka­za­ti na pote­ško­će, te snaž­no pro­go­va­ra o raz­nim aspek­ti­ma današ­njeg druš­tva. Četiri oda­bra­na fil­ma nisu izu­ze­tak, tema­ti­zi­ra­ju­ći poje­din­ca i poje­din­ce kao aktiv­ne čla­no­ve druš­tva ili kroz priz­mu nji­ho­vog živo­ta. Time nam se otkri­va novi svi­jet, svi­jet odvaž­nih, svi­jet otu­đe­nih ili nes­hva­će­nih, svi­jet koji možda ne pri­mje­ću­je­mo u moru infor­ma­ci­ja danas prisutnih.

Danilo Lola Ilić film­ski je reda­telj, mon­ta­žer i sce­na­rist. Diplomirao je na odsje­ku za film­sku i TV mon­ta­žu na Akademiji Umjetnosti u Beogardu 2002. godi­ne u kla­si pro­fe­so­ra Andrije Zafranovića. 2007 godi­ne zavr­ša­va magis­tar­ske stu­di­je, MFA – film­ska reži­ja, na film­skoj ško­li Sveučilišta u Ohio‑u, SAD. Bavi se uglav­nom autor­skim doku­men­tar­nim fil­mo­vi­ma. Živi u Puli. Sa svo­jim fil­mo­vi­ma sudje­lo­vao je na pre­ko 40 doma­ćih i stra­nih film­skih festivala.

Program je sufi­nan­ci­rao HAVC u sklo­pu pro­gra­ma za poti­ca­nje kom­ple­men­tar­nih djelatnosti.