Izložba „Ča delamo kad „niš“ ne delamo“ u Etnografskom muzeju Istre

B. V.

30.11.2023.

Izložba nazi­va „Ča dela­mo kad „niš“ ne dela­mo – o slo­bod­nom vre­me­nu istar­ske sva­kod­ne­vi­ce“ bit će otvo­re­na u čet­vr­tak, 7. pro­sin­ca u 18 sati, u Etnografskom muze­ju Istre u pazin­skom Kaštelu. Izložba tema­ti­zi­ra slo­bod­no vri­je­me od prve polo­vi­ce 20. sto­lje­ća do danas u istar­skoj svakodnevici.

„Imamo li uop­će slo­bod­nog vre­me­na, je li ono zais­ta „slo­bod­no“, koje su raz­li­ke u poima­nju i pro­vo­đe­nju slo­bod­nog vre­me­na u rural­nim i grad­skim sre­di­na­ma, kak­vo je žen­sko i muško viđe­nje ove teme, kako su na nje­ga utje­ca­la druš­tve­na ure­đe­nja, indus­trij­ski razvoj, stva­ra­nje potro­šač­kog druš­tva te kako ga mla­di danas upot­pu­nju­ju neka su od pita­nja koji­ma se bavi ova izlož­ba. Radeći na izlož­bi auto­ri­ce su osvi­jes­ti­le širi­nu ove teme te izdvo­ji­le naj­u­pe­čat­lji­vi­je aspek­te koji su se istak­nu­li tije­kom istra­ži­va­nja (pri­mje­ri­ce kino, „slo­bod­ne“ nedje­lje, sport i rekre­aci­ja, feri­je, hobi­ji…). Uz struč­nu lite­ra­tu­ru, doku­men­ta­ci­ju i foto­graf­sku gra­đu poseb­nu važ­nost za izlož­bu ima­ju teren­ska istra­ži­va­nja, odnos­no pri­če dobi­ve­ne od broj­nih sugo­vor­ni­ka“, navo­di se u opi­su izložbe.

Autorice izlož­be su Mirjana Margetić i Nikolina Rusac, a obli­ko­va­nje pos­ta­va pot­pi­su­je Tina Erman Popović.