Izložba “Morphotex” Ide Blažičko u Dnevnom boravku DC‑a Rojc

B. V.

20.11.2023.

Otvorenje izlož­be mul­ti­me­di­jal­ne tek­s­til­ne ins­ta­la­ci­je „Morphotex“ auto­ri­ce Ide Blažičko bit će odr­ža­no u sri­je­du, 22. stu­de­nog u 20 sati u Dnevnom borav­ku DC‑a Rojc.

„Morphotex“ je naziv mul­ti­me­di­jal­ne tek­s­til­ne ins­ta­la­ci­je nas­ta­le inter­dis­ci­pli­nar­nim istra­ži­va­njem struk­tur­ne obo­je­nos­ti mate­ri­ja­la. Eksperimentalno istra­ži­va­nje tek­s­til­nih mate­ri­ja­la mani­fes­ti­ra­no mul­ti­me­di­jal­nom ins­ta­la­ci­jom Morphotex omogućuje vid­lji­vost ono­ga što je ljud­skom oku skri­ve­no – boja i tak­til­ne povr­ši­ne dje­lu­ju kao uni­ver­zal­ni jezik koji se može koris­ti­ti za tumačenje poda­ta­ka. Vizualne i tak­til­ne povrat­ne infor­ma­ci­je ostva­re­ne putem boje i povr­ši­ne opip­ljiv su i pristupačan način za razu­mi­je­va­nje ono­ga što nas okru­žu­je. Morphotex mije­nja kon­cept tka­ni­ne i nje­na ograničenja s foku­som na pri­rod­ne obli­ke i nevje­ro­jat­ne pale­te pro­mje­nji­ve boje apli­ci­ra­ne na organičku skulpturu.

Ida Blažičko diplo­mi­ra­la je kipar­stvo na Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu 2007., stu­dij­ski bora­vi­la na Indiana University of Pennsylvania (SAD), a na Kineskoj aka­de­mi­ji umjet­nos­ti u Hangzhou 2012. godi­ne dok­to­ri­ra­la s diser­ta­ci­jom na temu Sustainable Public Art: Re-cre­ating Urban Environment, gdje je i gos­tu­ju­ća pro­fe­so­ri­ca.  Ida u svo­me dosa­daš­njem radu bilje­ži reali­za­ci­ju niza pros­tor­no spe­ci­fič­nih skul­p­tu­ra ins­pi­ri­ra­nih glav­nim istraživačkim inte­re­si­ma koji uključuju ono što se doga­đa u preklapajućim područjima gdje možemo zama­gli­ti gra­ni­ce i upo­tri­je­bi­ti biomi­me­ti­ku kao umjetnički alat te ponu­di­ti rješenja na pro­ble­me u okolišu. Na temu biomi­me­ti­ke dok­to­ri­ra­la je 2016. pri Akademiji likov­nih umjet­nos­ti u Zagrebu (Biomimetika u služ­bi umjet­nos­ti).  U jav­nim pros­to­ri­ma reali­zi­ra­la je skul­p­tu­re od čeli­ka Vjetar (Šangaj, 2011.), Vjetar II (Hangzhou, 2012.), Kakva tiši­na – u peći­nu poni­re zri­ka cika­da (San Vito al Tagliamento, 2017.), Cloud i Leaves (EGM Skopje, 2022.). Jedinstvom monu­men­tal­nih dimen­zi­ja, krh­kih mate­ri­ja­la i biomor­f­ne moti­vi­ke u direk­t­nom per­cep­tu­al­nom odno­su s promatračem nje­ne skul­p­tu­re pružaju dojam ple­me­ni­te i dos­to­jans­tve­ne efe­mer­nos­ti koji auto­ri­ca poten­ci­ra ili nado­gra­đu­je, povezujući ih umjes­to nas­lo­va ili objašnjenja s poet­skim sli­ka­ma haiku poezi­je. Tijekom 2017. bora­vi na umjetničkoj rezi­den­ci­ji Cité Internationale des Arts u Parizu, te izlaže ambi­jen­tal­nu skul­p­tu­ru Blossoms u jav­nom pros­to­ru. Godine 2018. skul­p­tu­ra Val uvrštena je u zbir­ku Fondacije Ado Furlan (Pordenone, Italija). U okvi­ru Bijenala suvre­me­ne tek­s­til­ne umjet­nos­ti Contextile, 2018. umjetnički je bora­vi­la u por­tu­gal­skom gra­du Guimarães te reali­zi­ra­la pros­tor­no specifičnu skul­p­tu­ru Traces of Time. Docentica je na zagrebačkoj Akademiji likov­nih umjet­nos­ti i dopred­sjed­ni­ca Hrvatskog druš­tva likov­nih umjet­ni­ka (HDLU) u Zagrebu.

Izložba je ostva­re­na uz pot­po­ru Grada Pule i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja Republike Hrvatske. Programi u Dnevnom borav­ku Rojca sufi­nan­ci­ra­ni su sred­stvi­ma Zaklade Kultura nova i Ministarstva kul­tu­re i medi­ja RH.