Izložba „Romantizirane imaginacije Drugog i Drugosti“ u vodnjanskoj Apoteci

B. V.

10.11.2023.

Otvorenje izlož­be „Romantizirane ima­gi­na­ci­je Drugog i Drugosti“ bit će odr­ža­no u petak, 10. stu­de­nog u 19 sati u vod­njan­skoj Apoteci – pros­to­ru za suvre­me­nu umjetnost.

Psihijatar Franco Basaglia, vizi­onar i idej­ni začet­nik pokre­ta Demokratske psi­hi­ja­tri­je rav­nao je Psihijatrijskom bol­ni­com u Trstu od 1970. do 1979. godi­ne. Za vri­je­me tih revo­lu­ci­onar­nih godi­na Basaglinom zas­lu­gom je u Italiji done­sen Zakon 180 (Legge 180 – Basaglin zakon) koji će refor­mi­ra­ti psi­hi­ja­tri­ju u Italiji i i svi­je­tu te otvo­ri­ti put novim i ink­lu­ziv­ni­jim obli­ci­ma tera­pi­je. Upravo je Basaglinom dje­lo­va­nju posve­će­na izlož­ba Romantizirane ima­gi­na­ci­je dru­gog i dru­gos­ti. Izložba je nas­ta­la kao rezul­tat teren­skog istra­ži­vač­kog rada u sklo­pu pro­gra­ma Ljetne ško­le Akademije likov­nih umjet­nos­ti Sveučilišta u Zagrebu koja je odr­ža­va­na od 13. do 22. lip­nja 2023. godi­ne u Grožnjanu.

Terenski rad, istra­ži­va­nja, pre­da­va­nja i radi­oni­ce u okvi­ru ško­le pola­zi­li su od pro­pi­ti­va­nja ide­je, ima­gi­na­ci­je, repre­zen­ta­ci­je i per­cep­ci­je Drugog i Drugosti, putem dva raz­li­či­ta pogle­da i kul­tu­re; hrvat­ske i tali­jan­ske. Studenti i stu­den­ti­ce Akademije likov­nih umjet­nos­ti sura­đi­va­li su s čla­no­vi­ma udru­ge Coperativa Sociale La Collina, na loka­ci­ja­ma Parco di San Giovanni u Trstu, Parco Basaglia u Gorici u Italiji i u pros­to­ri­ma Ljetne ško­le u Grožnjanu. U sklo­pu pro­gra­ma Ljetne ško­le Tomislav Peharda pred­sta­vio je svoj istra­ži­vač­ki rad u podru­čju pali­ja­tiv­ne tera­pi­je i šama­niz­ma u Općoj bol­ni­ci Pula, dok je pro­fe­so­ri­ca Janka Csernák (Sveučilište Moholy-Nagy, Budimpešta) u Grožnjanu odr­ža­la pre­da­va­nje i radi­oni­cu iz podru­čja soci­jal­nog dizaj­na.  Terenski rad, pre­da­va­nja i radi­oni­ce u Ljetnoj ško­li zas­ni­va­li su se na raz­li­či­tim medij­skim iskus­tvi­ma, par­ti­ci­pa­tiv­nim umjet­nič­kim prak­sa­ma i kola­bo­ra­tiv­nim istra­ži­vač­kim pro­ce­si­ma.  U pros­to­ru Apoteke svo­je umjet­nič­ke rado­ve kre­ira­ne za vri­je­me Ljetne ško­le pred­stav­lja­ju stu­den­ti­ce Carolina Barbarić, Lucija Bogunović, Iva Bagarić, Matea Despot, Lea Plaščar, Mihaela Rašica i Laura Stojkoski; stu­den­ti Samuel Matijević i Leonardo Losciale; profesori/voditelji Ivan Fijolić i Josip Zanki; čla­no­vi La Coline Pavel Berdon i Diego Porporatti; surad­nik ško­le Matija Debeljuh.

Prva gru­pa rado­va nas­ta­la je u vri­je­me odr­ža­va­nja Ljetne ško­le ili pos­li­je, dora­dom pri­kup­lje­nih mate­ri­ja­la, odnos­no vizu­al­nih i tek­s­tu­al­nih bilje­že­nja. istra­ži­vač­kih pos­tu­pa­ka i teren­skog rada. U zajed­nič­kom per­for­man­su Točka susre­ta Carolina Barbarić impro­vi­zi­ra na kla­vi­ru dok Pavel Bredon reci­ti­ra Maldorova pje­va­nja. Diego Poporatti kre­irao je seri­ju crte­ža-por­tre­ta u koji­ma gla­ve por­tre­ti­ra­nih oso­be tran­sfor­mi­ra u gla­ve konja refe­ri­ra­ju­ći se tako na skul­p­tu­ru koja se nala­zi u par­ku neka­daš­nje Psihijatrijske bol­ni­ce u Trstu. Lea Plaščar pak u svom per­for­man­su, nas­ta­lom kotr­lja­njem po moto­vun­skoj padi­ni oživ­lja­va igre i sno­ve iz dje­tinj­stva. Samuel Matijević i Leonardo Losciale reali­zi­ra­li su zajed­nič­ki rad Vježbanje dru­gos­ti na pros­to­ru neka­daš­njeg grož­njan­skog gum­na, refe­ri­ra­ju­ći se na odno­se tije­la, pros­to­ra i pokre­ta. U krat­koj doku­men­tar­noj for­mi Gdje mi je potreb­no samo malo Mihaela Rašica bilje­ži svje­do­čans­tva o sno­vi­ma sudi­oni­ka i sudi­oni­ca Ljetne ško­le. Iva Bagarić doku­men­ti­ra­la je svo­je šet­nje po Grožnjanu kre­ira­ju­ći rad koji se zas­ni­va na tri čula, vida (foto­graf­ska doku­men­ta­ci­ja), zvu­ka (soun­d­s­ca­pe) i dodi­ra (reljef). Posljednji rad u ovoj gru­pi, onaj Matije Debeljuha, foto­gra­fi­ja nas­ta­la je 15 lip­nja za vri­je­me auto­ro­vog sudje­lo­va­nja u pro­gra­mu Ljetne ško­le u Grožnjanu dekons­tru­ira roman­tič­nu vizi­ju Istre, pogled sa gra­da na brijegu.

Druga gru­pa rado­va nas­ta­la je nakon zavr­šet­ka Ljetne ško­le i teme­lji se na ste­če­nim iskus­tvi­ma i pro­pi­ti­va­nju ide­ja Drugosti. Matea Despot reali­zi­ra­la je rad Zapažanja: ČOVJEK-BILJKA koji se sas­to­ji od seri­je foto­gra­fi­ja lju­di – lica (ili figu­re) pre­kri­ve­nih žbu­njem, pre­is­pi­tu­ju­ći u isti­ma ništa­vi­lo per­so­ne u odno­su na pri­ro­du. Leonardo Losciale u svo­joj skul­p­tu­ri por­tre­ti­ra flu­id­nost bića Pavela i Diega pos­tav­lja­ju­ći ih na pos­ta­ment-ska­te­bo­ard. Mihaela Rašica tako­đer koris­ti for­mu por­tre­ta, vje­što bilje­že­ći poetič­nost i per­for­ma­tiv­nost lica Diega i Pavela, dok se Laura Stojkoski poigra­va s Diegovim kon­cep­tom dimen­zi­ja i vre­me­na pre­tva­ra­ju­ći ih u sli­kov­ni zapis na mate­ri­ji plat­na. Samuel Matijević u svom radu Zaziv dru­gos­ti koris­ti for­mat par­ti­ci­pa­tiv­ne skul­p­tu­re dok Lucija Bogunović svo­jim rado­vi­ma Ja čitam na tali­jan­skom i Ja čitam na hrvat­skom bri­še gra­ni­cu izme­đu osob­ne povi­jes­ti i ide­je Drugosti. Voditelji Ljetne ško­le Ivan Fijolić i Josip Zanki pred­stav­lja­ju se svo­jim poetič­nim viđe­njem limi­nal­nos­ti bića koris­te­ći digi­tal­ni for­mat (Fijolić) i foto­gra­fi­ju ritu­ala čiš­će­nja (Zanki).

Terenskim radom i umjet­nič­kim istra­ži­va­nji­ma u okvi­ru Ljetne ško­le nas­to­ja­lo se zajed­no sa stu­den­ti­ca­ma i stu­den­ti­ma rete­ma­ti­zi­ra­ti i tran­sfor­mi­ra­ti pojam Drugog i Drugosti koris­te­ći se upra­vo nas­lje­đem ino­va­tiv­nih tera­pij­skih meto­da Franca Basaglie Za raz­li­ku od roman­ti­zi­ra­ne ima­gi­na­ci­je  ova izlož­ba otva­ra novi pogled na Drugog i Drugost, teme­ljen na direk­t­nom iskus­tvu, otvo­re­noj komu­ni­ka­ci­ji i vizi­ji živo­ta bez reše­ta­ka, upra­vo ona­ko kako je to na tere­nu u Gorici  poka­zao Pavel Bredon; uzvi­ku­ju­ći riječ ‘Revolucija’ poka­zao je svi­jet pot­pu­ne slobode.

Apoteku podr­ža­va­ju: Ministarstvo kul­tu­re i medi­ja RH, Grad Vodnjan, Istarska župa­ni­ja, TZ Vodnjan, Medea vina.