Izlozba  „Vrt zvijeri“ Mie Matijevic Akrap i Grgura Akrapa u galeriji Poola

B. V.

10.11.2023.

Izlozba  „Vrt zvi­je­ri“ Mie Matijevic Akrap i Grgura Akrapa bit će otvo­re­na u subo­tu, 11. stu­de­nog u 20 sati u gale­ri­ji Poola. Izložba osta­je otvo­re­na do 1. prosinca.

„Vrt zvi­je­ri poti­če na raz­miš­lja­nje zašto je sli­kar dao taj zajed­nič­ki naziv sli­ka­ma na koji­ma ipak naj­vi­še ima čovje­ka? Vrt u mito­lo­škoj, reli­gij­skoj pre­da­ji i knji­žev­nos­ti sadr­ži boga­te sim­bo­lič­ke kono­ta­ci­je. Veže se uz savr­šen ambi­jent Edena u kojem je obi­ta­vao čovjek kada je bio u pra­vom dodi­ru sa svo­jim izvo­rom, u raj­skom bla­žens­tvu, pa onda i uz čovje­ko­vu čež­nju povrat­ku iskon­skom.  „Valja obra­đi­va­ti svoj vrt“ kojim Voltaire zavr­ša­va Candidea, ima duhov­no zna­če­nje samo-izgrad­nje i unu­tar­njeg razvo­ja jer kako se rani­je u knji­zi isti­če „rad od nas odbi­ja tri veli­ka zla: dosa­du, porok i neimaštinu“.

„U per­cep­ci­ji Grgura Akrapa, vrt poka­zu­je nje­gov fokus na ono što se mani­fes­ti­ra kroz odla­zak u pod­s­vjes­no i potis­nu­to, na bor­bu s ani­mal­nim i raz­nim unu­tar­njim nemi­ri­ma – dobra i zla. Ipak, u odno­su pri­ka­za čovje­ka i tigra, isti­če se grad­nja suži­vo­ta, u kojoj tre­ba pri­pi­to­mi­ti čovje­ka hesse­ov­ske raza­pe­tos­ti izme­đu „vučje“ i „ljud­ske“ nara­vi, jed­na­ko kao i živo­ti­nju. Slikar balan­si­ra izme­đu pred­met­nog svi­je­ta kao odra­za subjek­tiv­nog doživ­lja­ja i shva­će­nog kao plo­he na kojoj se mani­fes­ti­ra­ju likov­ni sadr­ža­ji. Premda je riječ o svi­je­tu u koje­mu izos­ta­je logič­no-stvar­nog upo­ri­šta, ite­ka­ko pos­to­je poti­ca­ji za raz­miš­lja­nje o dvo­smis­le­nos­ti, ne samo o pod­s­vjes­no auto­bi­ograf­skom, nego i o onom nedo­ku­či­vom koje je u kolek­tiv­no nes­vjes­nom, u rat­nim i eko­lo­škim katak­liz­mič­kim doga­đa­ji­ma koji­ma svje­do­či­mo, a u kon­tek­s­tu povi­jes­ti umjet­nos­ti o pita­nju refe­ren­ci­jal­nos­ti ili o tež­nji za dija­lo­gom s boga­tim sli­kar­skim nas­lje­đem, kao što su dje­la sli­ka­ra sku­pi­ne nabis, ili romantizma.

„Naposljetku, je li Vrt zvi­je­ri Grgura Akrapa indi­vi­du­al­na reflek­si­ja dubo­ke čež­nje povrat­ku pri­ro­di usred praz­ni­ne i defor­ma­ci­je duha, „doba reli­gi­je bez Boga“, kako je to tvr­dio teolog Johann Baptist Metz?

„Dramatična ozra­čja kra­jo­li­ka, doima­ju se taj­no­vi­tim, ali nas i začu­đu­ju i priv­la­če lako­ćom što je rezul­tat zna­lač­kog kori­šte­nja oso­bi­na boja inten­ziv­no obo­je­ne pri­ro­de. Slikar nas suoča­va s činje­ni­com da sli­ka govo­ri i u odsus­tvu logič­nog te koli­ko je važan uti­sak pri­ka­za­nog kao i nači­na na koji je nas­li­ka­na. „Sa sli­kom vidi­mo i ono što ne može biti pri­ka­za­no, baš kao što i riječ uka­zu­je na neiz­go­vo­re­no“, pisao je filo­zof Predrag Finci, „susret sa sli­kom je susret sa svi­je­tom. Gledanje svi­je­ta. Zato je razu­mi­je­va­nje i tuma­če­nje sli­ke dugo puto­va­nje i slo­žen zada­tak“  piše Nevenka Šarčević u opi­su izložbe.