Kreativna Europa: Potpora za Europske platforme za promociju umjetnika u nastajanju 2024.

10.11.2023.

Europska izvr­š­na agen­ci­ja za obra­zo­va­nje i kul­tu­ru (EACEA) je u okvi­ru pro­gra­ma Kreativna Europa otvo­ri­la Poziv na dos­ta­vu pri­jed­lo­ga za Europske plat­for­me za pro­mo­ci­ju umjet­ni­ka u nas­ta­ja­nju s rokom za pre­da­ju pro­jek­t­nih pri­jed­lo­ga 31. siječ­nja 2024. godi­ne u 17 sati.

Ovim pozi­vom podr­žat će se pro­jek­ti usmje­re­ni na pro­mi­ca­nje europ­skih umjet­ni­ka u uspo­nu i nji­ho­vih dje­la, pobolj­ša­nje nji­ho­ve među­na­rod­ne vid­lji­vos­ti i olak­ša­va­nje nji­ho­ve cir­ku­la­ci­je. Projekti bi tre­ba­li pobolj­ša­ti pris­tup i sudje­lo­va­nje u kul­tur­nim doga­đa­ji­ma i aktiv­nos­ti­ma, pove­ća­va­ju­ći anga­žman i razvoj publi­ke. Također, pro­jek­ti mora­ju biti osmiš­lje­ni kako bi pri­do­no­si­li pro­ved­bi poli­tič­kih pri­ori­te­ta EU‑a u podru­čju kul­tu­re, a pose­bi­ce uvje­ta rada umjetnika.

Djelovanje europ­skih plat­for­mi otvo­re­no je za sve kul­tur­ne i kre­ativ­ne sek­to­re. Međutim, s obzi­rom na to da ova aktiv­nost ima za cilj ostva­ri­va­nje cilje­va Kulturne kom­po­nen­te Programa, pro­jek­ti koji uklju­ču­ju isklju­či­vo orga­ni­za­ci­je iz audi­ovi­zu­al­nog sek­to­ra nisu cilja­ni korisnici.

U svr­hu ove aktiv­nos­ti, pro­jek­ti će mora­ti uspos­ta­vi­ti plat­for­me koje se mogu defi­ni­ra­ti kao izlo­zi ili odskoč­ne daske sas­tav­lje­ne od koor­di­ni­ra­ju­će orga­ni­za­ci­je i orga­ni­za­ci­ja čla­ni­ca, sa zajed­nič­kom stra­te­gi­jom pro­gra­mi­ra­nja i brendiranja.

Više infor­ma­ci­ja pro­na­đi­te na: Potpora za Europske plat­for­me za pro­mo­ci­ju umjet­ni­ka u nas­ta­ja­nju 2024.

Izvor