Kritičko rešeto 12. i 13. Istarskog production in‑a u Pulskoj filmskoj tvornici

B. V.

02.11.2023.

Premijera deset krat­ko­me­traž­nih igra­nih, eks­pe­ri­men­tal­nih i hibrid­nih fil­mo­va nas­ta­lih na dva mara­to­na izra­de krat­kog fil­ma – 12. i 13. Istarskom pro­duc­ti­on in‑u bit će odr­ža­na u čet­vr­tak, 2. stu­de­nog s počet­kom u 20 sati u Klubu Pulske film­ske tvornice.

Production In je bes­plat­na radi­oni­ca nami­je­nje­na svi­ma koji se žele oku­ša­ti u iza­zo­vu stva­ra­nja fil­ma u dobroj atmo­sfe­ri prak­tič­nog rada – od ide­je do reali­za­ci­je, a 12. i 13. Istarski pro­duc­ti­on in odr­žao se u sklo­pu pro­jek­ta Production in – Istarska turneja.

Filmska večer će se odr­ža­ti uži­vo i putem Zoom‑a, a goš­ća Kritičkog reše­ta bit će pul­sko – zagre­bač­ka reda­te­lji­ca Ines Pletikos koja će ana­li­zi­ra­ti i komen­ti­ra­ti fil­mo­ve polaz­ni­ka. Razgovor će mode­ri­ra­ti vodi­telj pro­jek­ta Marko Zdravković-Kunac.

Program:

12. Istarski production in

Erik Jelčić: Ljetni pri­zo­ri, krat­ki dokumentarno-hibridni

Silvio Belušić: Priroda bez druš­tva, krat­ki dokumentarno-hibridni

Eric Ušić i PFT: Presica, krat­ki igrani

Antun Verk Rumac: Plati TV pre­pla­tu!, krat­ki igrani

Tin Rakijaš: Plafon, krat­ki igrano-eksperimentalni

+ bonus premijera

Igor Zenzerović: Čitač, krat­ki igrano-hibridni

13. Istarski production in

13. Istarski pro­duc­ti­on in odr­žan je u part­ner­stvu s Novim vod­njan­skim film­skim valom te su polaz­ni­ci grup­no stva­ra­li fil­mo­ve u record – pause teh­ni­ci sni­ma­nja gdje opci­ja stop zna­či da se sve ono što je dotad snim­lje­no ure­đaj auto­mat­ski mon­ti­ra u jedan cje­lo­vi­ti krat­ki film. A rezul­tat su četi­ri situ­aci­onis­tič­ke komedije:

Grupa auto­ra (PFT i NVFV): The Semple, krat­ki igrani

Grupa auto­ra (PFT i NVFV): Čovjek boom, krat­ki igrani

Grupa auto­ra (PFT): Esmeralda i bijeg iz zlat­nog kave­za, krat­ki igrani

Grupa auto­ra (PFT): Operacija Horvat, krat­ki igrani

Nakon pro­jek­ci­ja sli­je­di fešta uz muzi­ku DJ vitez Horneya.

Edukacijsko-vodi­telj­ski tim 12. Istarskog pro­duc­ti­on in‑a: Michele Bulešić, Mario Papić, Sanda Letonja-Marjanović i Marko Zdravković-Kunac. Edukacijsko-vodi­telj­ski tim 13. Istarskog pro­duc­ti­on in‑a: Eric Ušić, Michele Bulešić, Oleg Morović, Teo Morosin, Marino Morosin, Edi Smoljan, Jordi Faris, Mario Papić, Sanda Letonja-Marjanović i Marko Zdravković-Kunac. 12. i 13. Istarski pro­duc­ti­on in odr­žao se unu­tar pro­jek­ta Production in – Istarska tur­ne­ja. Partneri Production in tur­ne­je  Medvid Produkcija i Hrvatski film­ski savez, a finan­cij­ski ga podu­pi­ru Istarska župa­ni­ja te Grad Pula, Zaklada Kultura nova i Hrvatski audi­ovi­zu­al­ni cen­tar. Ulaz na pro­jek­ci­ju je besplatan.