4. konferencija “Izazovi galerija u razvoju publike”

“Mapa galerija i izložbenih prostora Istre” postavljena je na digitalnu platformu

B. V.

09.11.2023.

“Mapa gale­ri­ja i izlož­be­nih pros­to­ra Istre” je pro­jekt mapi­ra­nja istar­skih gale­ri­je koji u surad­nji pro­vo­de Udruga Atanor i IKA – Istarska kul­tur­na agen­ci­ja. Nakon mapi­ra­nja koje je pro­ve­de­no 2021. godi­ne, pro­jekt je doži­vio nas­ta­vak izra­dom digi­tal­ne plat­for­me i tiska­nja mape u ogra­ni­če­nom bro­ju pri­mje­ra­ka koji će biti pred­stav­lje­ni na 4. kon­fe­ren­ci­ji “Izazovi gale­ri­ja u razvo­ju publi­ke” u petak, 10. stu­de­nog u 10.30 sati u Arheološkom muze­ju Istre.

Mapiranje gale­ri­ja i izlož­be­nih pros­to­ra Istre zapo­če­lo je kroz pro­jekt Jačanja kapa­ci­te­ta hrvat­skih gale­ri­ja za razvoj publi­ke u okvi­ru koje­ga se orga­ni­zi­ra­ju i mani­fes­ta­ci­ja Reli po gale­ri­ja­ma te gale­rij­ska kon­fe­ren­ci­ja Izazovi gale­ri­ja u razvo­ju publi­ke. Pozitivni učin­ci surad­nič­kog obli­ka više­go­diš­nje surad­nje gale­ri­ja pos­lu­ži­li su kao model za kre­ira­nje Mape izla­gač­kih pros­to­ra na podru­čju Istarske župa­ni­je te izra­du prvog digi­tal­nog arhi­va istar­skih gale­ri­ja, čiji je cilj pove­za­ti gale­rij­ske pros­to­re na mapi u nefor­mal­nu surad­nič­ku mre­žu za razvoj lokal­ne publi­ke, raz­mje­nu pro­gra­ma na razi­ni župa­ni­je te pru­ža­nje pros­to­ra za izla­ga­nje mla­dim umjet­ni­ci­ma. Mapa je otis­nu­ta u ogra­ni­če­nom bro­ju pri­mje­ra­ka, a nje­na digi­tal­na ina­či­ca www.mapagalerija.net je zamiš­lje­na kao cen­tral­na plat­for­ma za infor­mi­ra­nje o izla­gač­kim pros­to­ri­ma koja će se redo­vi­to ažu­ri­ra­ti. Na digi­tal­noj plat­for­mi, u rubri­ci Dijalozi, objav­lji­vat će se inter­v­jui s gale­rij­skim dje­lat­ni­ci­ma, kus­to­si­ma i umjet­ni­ci­ma iz Hrvatske i Regije, u želji da se raz­mje­nju­ju zna­nja i iskus­tva te pro­du­bi dija­log na likov­noj sceni.

Riječ je o »mapi u nas­ta­ja­nju« odnos­no kako u pred­go­vo­ru kaže povjes­ni­čar­ka umjet­nos­ti i kus­to­si­ca Branka Benčić: “Mapa gale­ri­ja, muze­ja i pros­to­ra za suvre­me­nu umjet­nost, koji dje­lu­ju na podru­čju Istarske župa­ni­je, mapi­ra­nje kul­tur­nog kra­jo­li­ka, ali i važan resurs u smis­lu stva­ra­nja i orga­ni­za­ci­je baze poda­ta­ka o pros­to­ri­ma koji svo­je aktiv­nos­ti vezu­ju uz pro­duk­ci­ju suvre­me­ne umjet­nos­ti, od usta­no­va, gale­ri­ja i muze­ja, do nefor­mal­nih pros­to­ra, udru­ga, organizacija.”